قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303329
تاریخ انتشار: شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ ۰۸:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

تامین و ارسال 50 دستگاه‌ دیالیز به استان ‌های سیل ‌زده کشور

رییسهیاتامناءصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانخبرداد

تامینوارسالدستگاه‌دیالیزبهاستان‌هایسیل‌زدهکشور

رییسهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانبااشارهبهضرورتجابهجاییبیماراندچارنارساییکلیهونیازمندانجامدیالیزدرمناطقسیلزدهبهشهرهاواستان‌هایهمجوارازتامین دستگاهدیالیزتوسطاینمجموعهخبرداد

 

بهگزارشوبدا،دکترمهدییوسفی،درخصوصخدماتاینمجموعهبههموطنانسیلزدهکشور،اظهارکردباتوجهبهبروزسیلاخیردربخشهاییازکشورولزومحفظواستمرارامرخدمت‌رسانیبهبیماران،تمهیداتیدرنظرگرفتهشدهاست

 

ویبااشارهبهضرورتجابهجاییبیماراندچارنارساییکلیهونیازمندانجامدیالیزازمکانسکونتدرمناطقسیلزدهبهشهرهاواستان‌هایهمجوار،گفتتوزیعکشوریدستگاه‌هایدیالیزدرکشوربراساسسطحبندیمعاونتدرمانوزارتبهداشتصورتمی‌گیردوبرایپاسخگوییبهنیازهایتعدادمشخصبیماراندرهرمنطقهجغرافیاییپیشبینیهایلازمانجامشدهاست

 

رییسهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانادامهدادبرایجلوگیریازبروزوقفهواختلالدرروند‌هایدرمانیبیماراندرشهرهایسیلزدهوافزایشبارتراکمی‌بیماراندرشهرهایپذیرایاینبیماران،هیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانباهماهنگیمعاونتوزارتبهداشتنسبتبهتامیندستگاه‌هایدیالیزاستان‌هایسیل‌زدهگلستان،مازندرانخوزستان،هرمزگانوایلاماقدامکردهاست

 

رییسهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانخاطرنشانکردهمچنینتامیننیازهایملزوماتمصرفیبیمارانومراکزدرمانیواقعدراستان‌هایسیل‌زده،مراکزدرمانیاستان‌هایمعینواستان‌هایهمجواراینمناطق،هیاتامنایصرفه‌جوییارزیدرمعالجهبیماراناقدامبهارسالمحمولهحمایتیاقلاممصرفیضروریشاملسرنگ،آنژیوکت،نیدلدندانپزشکی،باند،پدالکلی،پوشاککودکان،کنسروماهی،باطری،چراغقوه،دستکشیکبارمصرفومواردیدیگریازاینقبیلازطریقشرکتآواپزشککردهاست

 

دکتریوسفیادامهدادهمچنینباتوجهبهاعلامنیازدریافتیدرخصوصکمبودهایتجهیزاتسرمایه‌ایدراینمناطق،هیاتامناباهماهنگیمعاونتدرمانوزارتبهداشتنسبتبهارسالتجهیزاتسرمایه‌ایموردنیازشاملالکتروکوتر،انکوباتور،الکتروشوکوالکتروکاردیوگرافنیز،اقدامکردهاست

 

ویدرپایانتصریحکردارسالدومینمحمولهحمایتیجدیدشاملتختبستری،تختمعاینه،برانکاردوتختاحیاینوزادباقیدفوریتدردستورکارهیاتامناقرارداشتهودرچندروزآیندهایناقلامبهاینمناطقارسالخواهدشد

چهارشنبه٢٨فروردين١٣٩٨١٣١٧شمارهخبر١٨٩١١٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top