قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303332
تاریخ انتشار: شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ ۰۹:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

استمرار خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق سیل زده کشور

معاوندرمانوزارتبهداشتدربازدیدازمناطقسیلزدهخوزستانتاکیدکرد

استمرارخدماتبهداشتیودرمانیدرمناطقسیلزدهکشور

 

معاوندرمانوزارتبهداشتگفتتمامیاقداماتلازمبرایپیشگیریازبیماریهایمزمنوپرخطردرمناطقسیلزدهباحضورتیمبهداشتیدرمانیانجامشدهوجاینگرانینیست

 

بهگزارشوبدا،دکترقاسمجانباباییدرسفربهخوزستانوبازدیدازمناطقسیلزدهایناستان،باحضوردرشهرستاندزفول،ضمنتاکیدبرتداومخدماتدرمانیدرمناطقدرگیرسیلکشور،بیانکرداستانخوزستانمنطقهاندمیکبومیبرایشیوعمالاریانیست،نگرانیمابیشتردراستانهایهرمزگانوسیستانوبلوچستاناست 

 

ویبابیاناینکهدرخصوصارائهخدماتبهداشتیودرمانیدرمناطقسیلزدههموارهدقتوحساسیتلازموجوددارد،اظهارکردخوشبختانهدانشگاهعلومپزشکیدزفولازهمانابتداکارسمپاشیعلیهحشراتیچونسالکومالاریاراانجامدادهاستوبراساسمطالعاتحشرهشناسینیزایناقدامبهصورتمستمرادامهمییابد

 

معاوندرمانوزارتبهداشتدرخصوصمدیریتسیلابدرشمالخوزستانگفتدانشگاهعلومپزشکیدزفولدرموضوعسیلابعملکردخوبیداشتهوبامدیریتخوبتوانستهاستمحلهایاسکانرابراساسشرایطوپیشبینیهابهخوبیجابهجاکندواقداماتبهداشتیودرمانیرابهدرستیدراینمناطقانجامدهد

 

دکترجانباباییدرخصوصعفونترودهایتصریحکردباتلاشمامورانبهداشتمحیطدرمنطقه،موردیازابتلابهعفونتهایرودهایمشاهدهنشدالبتهدرگلستانولرستاننیزهرروزدرمناطقسیلزدهازموادغذاییوآبآشامیدنینمونهبرداریمیشودکهدراینراستانیزموردخاصیازعفونتهادراینمناطقنیزگزارشنشدهاست

 

ویبیانکردبااقداماتبهداشتی،آبشربوموادغذاییسالمدراختیارسیلزدگانقرارمیگیرد،زیرااگرمراقبتهاببهداشتینزولپیداکند،امکانابتلایافرادبهعفونتهایرودهایبیشترمیشوددرخصوصگزیدگیحیواناتنیزمواردمحدودیدرمنطقهبودکهکنترلشدهوآسیبیبهکسیواردنشدهاست 

 

دکترجانباباییبابیاناینکهتازمانعادیشدنشرایطوبازگشتمردمبهمنازلخود،اقداماتپزشکیهمچنانادامهدارد،عنوانکردتمامیاقداماتلازمبرایپیشگیریازبیماریهایمزمنوپرخطرباحضورتیمبهداشتیدرمانیانجامشدهوجاینگرانینیست

چهارشنبه٢٨فروردين١٣٩٨١٣٠١شمارهخبر١٨٩١١٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top