قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303342
تاریخ انتشار: شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

برای اولین بار در کشور، داروخانه سیار در مناطق سیل زده استان خوزستان راه اندازی شد

برایاولینباردرکشور،داروخانهسیاردرمناطقسیلزدهاستانخوزستانراهاندازیشد

 

 

معاونوزیرورییسسازمانغذاوداروگفتهمهتلاشمااینبودهکهرونددارورسانیدرمناطقسیلزدهدرمراکز دولتیوخصوصیبهتعویقنیفتدوپخشهایداروییدرایامتعطیلات،فعالبودندوخوشبختانهبرایاولینباردرکشور،داروخانهسیاردراستانخوزستانراهاندازیشد

 

بهگزارشوبدا،دکترمهدیپیرصالحیدرجلسهبررسیوضعیتبهداشتیمناطقسیل‌زدهکهباحضوروزیربهداشت،معاونینتوسعهمدیریتومنابع،بهداشت،ودرمانوزارتبهداشت،رییسسازماناورژانسکشوروهمچنینمعاونینبهداشتدانشگاههایعلومپزشکیمناطقسیلزدهبرگزارشد،اظهارداشتخوشبختانهدرکمپهاومکانهاییکهپزشکاندرمناطقسیلزدهمستقربودند،داروبهمیزانلازمتهیهوتوزیعشدودارویموردنیازگروههایجهادیپزشکیکهباهماهنگیدانشگاههایعلومپزشکیمناطقسیلزدهمستقرشدهبودندراتامینکردیم

 

وییادآورشدعلاوهبرتامینداروبرایتامیناقلامبهداشتیموردنیازدرمناطقسیلزدهباشرکتهایتولیدیهماهنگیهایخوبیانجامگرفتولوازمبهداشتیشاملمحصولاتسلولزی،شویندههاوآبآشامیدنیبهاینمناطقارسالشد

 

معاونوزیرورییسسازمانغذاودارواضافهکردحدودمیلیاردریالازمحلبودجهاختصاصیسازمانغذادرمناطقسیلزدههزینهشدتادرپوششداروییمشکلچندانیوجودنداشتهباشدوامروزمشکلاتحاداستانهایسیلزدهتاحدودزیادیبرطرفشدهاست

شنبه٣١فروردين١٣٩٨١٤٢٩شمارهخبر١٨٩٢١٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top