قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303388
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

انجام رایگان بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ کاشت حلزون شنوایی - پرداخت ۴۴ میلیون تومان از هزینه کاشت حلزون

مدیرطرحوبرنامههیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانهمزمانباهفتهسلامتعنوانکرد

انجامرایگانبیشاز۱۰هزارو۶۰۰کاشتحلزونشنواییپرداخت۴۴میلیونتومانازهزینهکاشتحلزون

مدیرطرحوبرنامههیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانبااشارهبهپرداخت۴۴میلیونتوماناز۵۰میلیونهزینهکاشتحلزونشنوایتوسطاینمجموعهگفتتاکنونبیشاز۱۰هزارو۶۰۰موردکاشتحلزونشنواییدرکشورانجامشدهاست

 

بهگزارشوبدا،دکترهومننریمانیبهمناسبتهفتهسلامتوشعارنخستینروزاینهفتهمبنیبردسترسیعادلانهبهخدماتسلامتدربارهکاشتحلزونناشنواییاظهارکرد یکیازاهدافعالینظامسلامتدرجمهوریاسلامیکهدرسیاست‌هایابلاغیمقاممعظمرهبریموردتوجهقرارداردودرمبحثنظامسلامتنیزقیدشده،توزیععادلانهخدماتسلامتاستکهیکیازمصداق‌هایآنکاشتحلزونشنواییمحسوبمی‌شود

 

 

ویافزودکاشتحلزونشنواییازسال۱۳۷۲درایرانشروعشدهوطی۲۶سالیکهکاشتحلزوندرکشورانجامشدهاست،هیاتامنایصرفهجوییارزیازابتدایامربهعنوانحامیاصلیومدیرراهبریاینپروژهدرکشوربودهاست

 

 

دکترنریمانیبابیاناینکهسالانه۲تا۳هزارکودکناشنواوکمشنوادرکشورمتولدمی‌شوند،عنوانکردزمانی‌کهخانواده‌هایکودکناشنوایاکمشنوابهمراکزکاشتحلزونمراجعهمی‌کنند،ابتدابرایآنهااقداماتدرمانیهمچوناستفادهازوسایلکمکشنواییوسمعکانجاممی‌شودواگراقداماتدرمانیپاسخگونباشد،بیمارکاندیدایکاشتحلزونشنواییمی‌شود

 

 

مدیرکلبرنامهریزیونظارتهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانبااشارهبهاینکهسنطلاییکاشتحلزونشنواییکمتراز۴سالگیاست،گفتالبتهدرشرایطیدربالای۴سالنیزامکانکاشتحلزونشنواییوجوددارد

 

 

ویبااشارهبهاینکهازسال۱۳۷۲تاکنونبیشاز۱۰هزارو۶۰۰موردعملکاشتحلزونشنواییدرکشورانجامشدهاست،افزودهزینهکاشتحلزونشنوایی،۵۰میلیونتوماناستکهشاملهزینه‌هایخریدپروتز،حقالعملجراحی،هتلینگبیمارستانیوحمایت‌هایبعدازکاشتحلزونمانند۱۰۰جلسهگفتاردرمانیوبازتوانیشنواییاست

 

 

 دکترنریمانیخاطرنشانکردهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیماران۴۴میلیونتومانازهزینهکاشتحلزونشنواییرابرایاینبیمارانپرداختمی‌کندو۶میلیوندیگرتوسطخودخانواده‌‌هاپرداختمی‌شود  

 

 

مدیرکلبرنامهریزیونظارتهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانگفتدرزمینهکاشتحلزونشنواییدرخاورمیانهرتبهاولودردنیاجزو۱۰کشوراولهستیموطی۴سالگذشته۱۵۹میلیاردتومانتوسطهیاتامنایصرفهجوییارزیجهتکاشتحلزونشنواییبرای۴۲۲۶هزارکودکدر۱۱مرکزدرمانیسراسرکشورپرداختشدهاستواینموضوعدرراستایدسترسیعادلانهبهخدماتاست

 

 

وییادآورشدمشکلاتیرادرزمینهتحققبودجهخریدپروتزکاشتحلزونداشته‌ایمبهصورتیکهدرسال‌های۹۴و۹۵اصلابودجهدرنظرگرفتهشدهتحققپیدانکردهودرسال۹۶نصفبودجهودرسال۹۷از۵۴میلیاردتومان۵میلیاردتحققپیداکردلذادرسال‌هایاخیرهیاتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانازمحلاعتباراتداخلیخوداقدامبهتامینپروتزهایکاشتحلزونشنواییکردهوحمایت‌هایلازمدراینراستاضروریاست

يکشنبه١ارديبهشت١٣٩٨١٥٣٤شمارهخبر١٨٩٢٣٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top