قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303391
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۷:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

قلب بانوی گیلانی برای پیوند به تهران ارسال شد

رییسدانشگاهعلومپزشکیگیلانازارسالسریعقلباهدایییکبیمارمرگمغزیشدهگیلانیبهتهرانخبرداد

 

بهگزارشوبدا،دکترشاهرخیوسفزاده،رییسدانشگاهعلومپزشکیگیلانضمنتبریکمیلادحضرتمهدیعجوآغازهفتهسلامت،دراینخصوصگفتمقولهپیونداعضادراستانگیلانروزبهروزدرحالگسترشاست،تاجاییکهصبحامروزبرایاولینبارقلبیکبیمارمرگمغزیشدهدربیمارستانرازیرشتپسازفراهمآوریدرسریعترینزمانممکن،بهصورتهواییبهبیمارستانامامخمینیرهتهرانارسالشدتابهیکبیمارنیازمندپیوندزدهشود

 

رییسدانشگاهعلومپزشکیگیلان،تصریحکردعلاوهبرارسالقلباینبیمارمرگمغزیبهتهران،دوکلیهوینیزتوسطتیماعضایپیوندوجراحانحاذقدانشگاهعلومپزشکیگیلان بهدوبیمارکلیویمردسالهو یکخانمسالهوکبدوینیزبهیکمردسالهدربیمارستانرازیرشتپیوندزدهشد

 

ویادامهدادپيشازاین،ازقلببیمارمرگمغزیشدهدرگیلاناستفادهنمیشدویابیماربايدبرایپیوندبهتهراناعزاممیشدتاعملفراهمآوریعضوبررویبدنویانجامشودکهامروزبرایاولینباردرگیلانايناقدامميسرشدکهبامرگزندگیبخشیکگیلانی،همزمانتمامارگانهایقابلپیوندویدراستانمحلسکونتشوقلبوینیزدرتهرانبهبیماراننیازمنداهداشد

 

دکتریوسفزاده،بابیاناینکهانتقالسریعارگانهاییحیاتیبدناهداکنندهعضونیازبههمانگیهایبینبخشیزیادیداردتادرزمانمناسباینعضوبهفردگیرندهبرسد،خاطرنشانکردبرایاولینباراستکهباکمکاورژانسهوایییکقلباهداییازیکاستانبهاستاندیگرمیرودتابهبیمارنیازمندپیوندزدهشودواینچهارمینانتقالقلباهداییازیکاستانبهاستاندیگراستکهتاکنونبهصورتهواییدرکشورانجامشدهاستدراینخصوصادارههواناجانیرویانتظامیوادارهپیوندوزارتبهداشتنیزجهتجابهجاییعضوپیوندیهمکاریداشتند

 

دکترمحمدسرور،رییساورژانسهواییکشورکهبرایانتقالاینقلباهداییباتیمفراهمآوریعضوبهگیلانسفرکردهبود،گفتتعدادافرادزیادیدرکشوروجوددارندکهنیازمند پیوندارگانهایحیاتیازجملهقلب،ریهوکبدمیباشندویادامهداداصلیترینچالشدرزمینهپیونداعضا،بحثترانسفروانتقالسریعاینارگانهایحیاتیهمچونقلب،ریهوکبداستکهپسازجداکردنازفرددهندهبایدظرفکمترازسهساعتبهفردگیرندهبرسد

 

دکترسرورتصریحکردبرایانجاماینکارارزشمند،نیازبههمکاریبینچندیندستگاهبود،کهامروزبرایاولینباردرگیلانبهخوبیاتفاقافتادوسازماناورژانسکشوروادارهکلپیوندوزارتبهداشت،بابهکارگیریازازدستگاههاییکهامکاناتیهمچونهواپیماوبالگرددراختیاردارندوبااستفادهازآمبولانس،موتورلانسوباهمکاریهواناجا،نیرویانتظامی،فرودگاهگیلان،دانشگاههایعلومپزشکیگیلانوتهرانوستادوزارتبهداشتتوانستاینمسوولیتسنگینرابهموقعوبهجابهانجامبرساند 

 

ویاظهارامیدواریکردامروزگاممهمیبرایانتقالانداماهداییدرگیلانبرداشتهشد،اميدوارمبتوانیمچالشاساسیانتقالسریعاندامرادرکشورارتقادهیموبهیکنقطهمطلوببرسیم

 

گفتنیاست،بانوی٢٤سالهگیلانی،مائدهروشن،اهلانزلیدر٢٤فروردینماه٩٨درپیحادثهرانندگیازترکموتورسیکلتبهپایینسقوطکردودر٢٨فروردیندچارمرگمغزیشدودر٣٠فروردینماهمرگمغزیویتوسطپزشکانتاییدشدوبارضایتخانودهایثارگرشامروزبهاهدانایلشدبابستهشدنپروندهزندگیاینبانویایثارگرجوانبهزندگی٤بیماردیگرجانتازهبخشیدهشدروحششاد

يکشنبه١ارديبهشت١٣٩٨١٤٥٥شمارهخبر١٨٩٢٣٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top