آخرین اخبار

کد خبر: 303391
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۷:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

قلب بانوی گیلانی برای پیوند به تهران ارسال شد

رییسدانشگاهعلومپزشکیگیلانازارسالسریعقلباهدایییکبیمارمرگمغزیشدهگیلانیبهتهرانخبرداد

 

بهگزارشوبدا،دکترشاهرخیوسفزاده،رییسدانشگاهعلومپزشکیگیلانضمنتبریکمیلادحضرتمهدیعجوآغازهفتهسلامت،دراینخصوصگفتمقولهپیونداعضادراستانگیلانروزبهروزدرحالگسترشاست،تاجاییکهصبحامروزبرایاولینبارقلبیکبیمارمرگمغزیشدهدربیمارستانرازیرشتپسازفراهمآوریدرسریعترینزمانممکن،بهصورتهواییبهبیمارستانامامخمینیرهتهرانارسالشدتابهیکبیمارنیازمندپیوندزدهشود

 

رییسدانشگاهعلومپزشکیگیلان،تصریحکردعلاوهبرارسالقلباینبیمارمرگمغزیبهتهران،دوکلیهوینیزتوسطتیماعضایپیوندوجراحانحاذقدانشگاهعلومپزشکیگیلان بهدوبیمارکلیویمردسالهو یکخانمسالهوکبدوینیزبهیکمردسالهدربیمارستانرازیرشتپیوندزدهشد

 

ویادامهدادپيشازاین،ازقلببیمارمرگمغزیشدهدرگیلاناستفادهنمیشدویابیماربايدبرایپیوندبهتهراناعزاممیشدتاعملفراهمآوریعضوبررویبدنویانجامشودکهامروزبرایاولینباردرگیلانايناقدامميسرشدکهبامرگزندگیبخشیکگیلانی،همزمانتمامارگانهایقابلپیوندویدراستانمحلسکونتشوقلبوینیزدرتهرانبهبیماراننیازمنداهداشد

 

دکتریوسفزاده،بابیاناینکهانتقالسریعارگانهاییحیاتیبدناهداکنندهعضونیازبههمانگیهایبینبخشیزیادیداردتادرزمانمناسباینعضوبهفردگیرندهبرسد،خاطرنشانکردبرایاولینباراستکهباکمکاورژانسهوایییکقلباهداییازیکاستانبهاستاندیگرمیرودتابهبیمارنیازمندپیوندزدهشودواینچهارمینانتقالقلباهداییازیکاستانبهاستاندیگراستکهتاکنونبهصورتهواییدرکشورانجامشدهاستدراینخصوصادارههواناجانیرویانتظامیوادارهپیوندوزارتبهداشتنیزجهتجابهجاییعضوپیوندیهمکاریداشتند

 

دکترمحمدسرور،رییساورژانسهواییکشورکهبرایانتقالاینقلباهداییباتیمفراهمآوریعضوبهگیلانسفرکردهبود،گفتتعدادافرادزیادیدرکشوروجوددارندکهنیازمند پیوندارگانهایحیاتیازجملهقلب،ریهوکبدمیباشندویادامهداداصلیترینچالشدرزمینهپیونداعضا،بحثترانسفروانتقالسریعاینارگانهایحیاتیهمچونقلب،ریهوکبداستکهپسازجداکردنازفرددهندهبایدظرفکمترازسهساعتبهفردگیرندهبرسد

 

دکترسرورتصریحکردبرایانجاماینکارارزشمند،نیازبههمکاریبینچندیندستگاهبود،کهامروزبرایاولینباردرگیلانبهخوبیاتفاقافتادوسازماناورژانسکشوروادارهکلپیوندوزارتبهداشت،بابهکارگیریازازدستگاههاییکهامکاناتیهمچونهواپیماوبالگرددراختیاردارندوبااستفادهازآمبولانس،موتورلانسوباهمکاریهواناجا،نیرویانتظامی،فرودگاهگیلان،دانشگاههایعلومپزشکیگیلانوتهرانوستادوزارتبهداشتتوانستاینمسوولیتسنگینرابهموقعوبهجابهانجامبرساند 

 

ویاظهارامیدواریکردامروزگاممهمیبرایانتقالانداماهداییدرگیلانبرداشتهشد،اميدوارمبتوانیمچالشاساسیانتقالسریعاندامرادرکشورارتقادهیموبهیکنقطهمطلوببرسیم

 

گفتنیاست،بانوی٢٤سالهگیلانی،مائدهروشن،اهلانزلیدر٢٤فروردینماه٩٨درپیحادثهرانندگیازترکموتورسیکلتبهپایینسقوطکردودر٢٨فروردیندچارمرگمغزیشدودر٣٠فروردینماهمرگمغزیویتوسطپزشکانتاییدشدوبارضایتخانودهایثارگرشامروزبهاهدانایلشدبابستهشدنپروندهزندگیاینبانویایثارگرجوانبهزندگی٤بیماردیگرجانتازهبخشیدهشدروحششاد

يکشنبه١ارديبهشت١٣٩٨١٤٥٥شمارهخبر١٨٩٢٣٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top