قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303399
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۱:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

ضرورت برنامه ریزی مناسب برای افزایش مشارکت خیرین در حوزه سلامت

ضرورتبرنامهریزیمناسببرایافزایشمشارکتخیریندرحوزهسلامت

دکترحریرچیگفتبایدبابرنامهریزیمناسب،مشارکتخیرینراباهدفگیریبهرهمندیمحرومینوفقراگسترشدهیم

 

بهگزارشوبدا؛دکترایرجحریرچی،معاونکلوزارتبهداشتدرمراسمافتتاحبخشهایجدیدبیمارستانتخصصیجراحیعروقعلویدرمشهد،بااشارهبهاینکهنظامهایسلامتدنیاهدفمهمرادنبالمیکنند،گفتهدفنخست،ارتقایسلامتواصلیترینآناست،دوممحافظتمالیازمردمکهبهدلیلهزینههایبهداشتیدرمانیفقیرنشوند،سومکسبرضایتمردمودرنهایتکارآییاستکهباپولکمترمحصولسلامتبیشتریبدستآوریم

 

ویدرادامهافزودفقرناشیازبیماریمعمولادرسیکلمعیوبیمیافتدچراکههمهزینههابالاستهمتوانفردبهدلیلبیماریپاییناستکهبراساسآمارسازمانجهانیبهداشتسالانهیکصدمیلیوننفرزیرخطفقرمیروندهمچنیننیمیازمردمجهان،خدماتبهداشتیدرمانیناقصدریافتمیکنند

 

معاونکلوزارتبهداشتتصریحکرددرحالحاضرحدوددرصدازهزینههایدرمانیدرکشورمانازجیبمردمپرداختمیشودکهاینرقمپیشازاجرایطرحتحولنظامسلامتدرایراندرصدبودوایندرحالیاستکهمتوسطپرداختیهزینهدرمانیازجیبمردمدردنیادرصداست

 

ویبااشارهبهاینکهفقرناشیازبیماریبدتریننوعفقراستاضافهکردقبلازاجرایطرحتحولسلامت،سالانهحدودهزارنفرازجمعیتکشورمانبهعلتهزینههایدرمانیبهزیرخطفقرمیرفتندکهاینرقمهماکنونبههزارنفرکاهشیافتهاست

 

معاونکلوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتپرداختیازجیبمردمبدتریننوعتامینمنابعدرنظامپولیسلامتاستامادردنیاهیچدولتیهمنمیتواندهمههزینههایبهداشتیودرمانیرابهتنهاییپرداختکندلذاکمکخیریندراینزمینهنقشبهسزاییدارد

 

دکترحریرچیخاطرنشانکرددربرخیازایالتهایآمریکادرصدازبیمارستانهاخیریهاستولیدرکشورمانباوجوداقداماتانجامشدهاینرقمهماکنونسهدرصداست 

 

ویباقدردانیازتلاشوفعالیتهایخیرانحوزهبهداشتودرماناضافهکردچالشیکهوجودداردایناستکهتعرفههزینههایدرمانیدربیشتربیمارستانهایخیریهکشورمانسهبرابرتعرفهدولتیاستودرنتیجهفقرانمیتوانندازخدماتاینمراکزاستفادهکنندکهدراینخصوصبایدچارهاندیشیشود

 

ویافزودهمچنینبایدبابرنامهریزیمناسب،مشارکتخیرینراباهدفگیریبهرهمندیمحرومینوفقراگسترشدهیمکههمگامبادانشوتوانمدیریتیهمکارانمانبتوانیمخدماتمطلوبیکهدرشانمردمشریفکشورماناست،راارائهدهیم

 

گفتنیاستامروزدراینمراسمبخشهایجدیدبیمارستانفوقتخصصیجراحیعروقعلویشاملبخشهایآنژیوگرافیوآنژیوپلاستی،مراقبتهایویژهدووتختهایممتاز درمشهدافتتاحشد

يکشنبه١ارديبهشت١٣٩٨١٧١٦شمارهخبر١٨٩٢٤٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top