قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303403
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۳:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

وزیر بهداشت دوشنبه به عراق سفر می کند

قائممقاموزیربهداشتدراموربینالمللبابیاناینکهوزیربهداشتدرصدرهیاتبلندپایهایازمسئولانوبخشخصوصیسلامتایران،دوشنبهبهعراقسفرمیکند،گفتسفردکترنمکی،وزیربهداشتکشورمان،بهدنبالسفراخیرریاستمحترمجمهوریاسلامیایرانبهعراقاستوازاهمیتویژهایدرتوسعهروابطدوکشوردربخشسلامتبرخورداراست

 

دکترمحسناسدیلاریدرگفتگوباوبدا،بااشارهبهبرنامه‌هايسفروزیربهداشتبهعراق،بیانکردملاقاتباوزرایبهداشتومحیطزیست،آموزشعالیوتجارتعراقازجملهبرنامه‌هايسفردكترنمکیبهكشورعراقاست 

 

ویافزودامضاياسناداجراییبیندوكشوردرحوزهسلامتبرایتبادلتجربیاتوتوسعهروابطدراینبخش،ازبرنامه‌هايسفردكترنمکیبهعراقاست

 

بهگفتهدکتراسدیلاری،توسعهروابطآموزشیدربخشسلامت،صادراتتولیداتبخشسلامتوهماهنگیوضعیتسلامتزائریناربعینازدیگراهدافسفروزیربهداشتکشورمانبهعراقاست

 

لازمبهذکراست،باتوجهبهاهتمامدوکشوردرتوسعهروابطاقتصادی،تبادلاتحوزهسلامتبینایندوکشور،میتواندتاسقفیکمیلیارددلارشاملصادراتدارو،پذیرشبیمارودانشجو،افزایشپیداکندکهاینامردرتوسعهزیرساختهایدارویی،درمانیوآموزشیدرهردوکشورایرانوعراق،تاثیربسزاییخواهدداشت

يکشنبه١ارديبهشت١٣٩٨١٤٤٣شمارهخبر١٨٩٢٣٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top