قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303418
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

صنعت دارویی کشور نیازمند رویکرد جدید است

وزیربهداشتگفتمندروزارتبهداشترسالتهاییدارمویکیازآنهاایناستکهپاکسازیوپاکیزگیرانهادینهکنیمروزیدرکنارهمرزمانمانازمرزهایجغرافیاییدفاعمیکردیماماامروز،بایدازمرزهایاخلاق،دفاعکنیم

 

بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدرآیینبهرهبرداریازکارخانهداروسازیاکتووردرشهرکصنعتیبهارستاناستانالبرز،اظهارداشتطبقگزارشرییسسازمانغذاودارو،اینکارخانهازبزرگترینپروژههایمنطقهوازافتخاراتنظامداروییکشوراست

 

ویبااشارهبهسخناننمایندهخاورمیانهوآفریقاکمپانیآلمانبهعنوانسرمایهگذارومشارکتکنندهدرراهاندازیاینکارخانهداروسازی،گفتازسخنانویپیامدریافتکردیم؛آنهاخیلیبهتحریمهااهمیتنمیدهندودرکنارمردمایرانهستند،برایآنهامردموبیمارانهدفهستندنهتجارتوسوماینکهبرایانتقالدانشفنیبهویژهدرحوزهبایوتکآمادگیدارندکهدرکنارمردموبیمارانایرانیباشند

 

وزیربهداشتبااشارهبههمزمانیافتتاحکارخانهاکتوورباروزولادتحضرتمهدیعجگفتماهمهبهامیدعدالتگستریحضرتمهدیعجزندههستیموخیلیهادربسیاریازاعتقاداتومذاهب،منتظرمنجیهستنداماآنچهکهماازامامزمانعجانتظارداریم،عدالتگستریاست،چونامروزجهانازبیعدالتیرنجمیبرد؛بیعدالتیدرتوزیعمنابعازجملهمنابعحوزهسلامتوبیعدالتیدربهرهبرداریاززمینهمازآنجملهاست

 

دکترنمکیخاطرنشانکردسالهاپیشدراوجدلتنگیشعربلندیداشتمکهدرآخرینبیتآندرخصوصانتظارامامزمانعجگفتمدراینسیاهیشبهایسردبیفانوسهنوزدلبهطلوعتوبستهام،خورشید 

 

ویبابیاناینکهامروزصنعتداروییکشورنیازمندیکرویکردجدیداست،افزودبندهبهمنماهسالگذشتهازمجلسرایاعتمادگرفتمودربرنامهامبهمجلساولینگام،قبلازفرمایشوتاکیدرهبرمعظمانقلاباسلامی،حمایتازتولیدداخلیبودودراولینروزسرپرستیوزارتبهداشت،اولیناقداماترادرسازمانغذاودارووهیاتامنایارزیانجامدادم

 

دکترنمکیبهسفرخودبهاستانفارسوطیمسیرکیلومتراشارهکردوگفتمادردوشهیددریکیازشهرستانهایایناستان،تمامداراییخودرابرایساختیکدرمانگاهفروختهبودو برایافتتاحآنمرکزباعشقمنتظروزیرجمهوریاسلامیایرانبودکهایندرمانگاهرابهنامدوشهیدشافتتاحکندوباوجوداینهمهعشقوخلوص،چگونهمیتواننسبتبهمشاهدهفساد،تحملکردوهیچاقدامینکرد؟اینرسالتامثالبندهاستحتیاگرجانخودمانراازدستبدهیم 

 

ویتاکیدکرد سهمشکلدرنظامداروییداریمکهاولینمشکل،خودمایعنیدولتوسازمانغذاودارواستوباانتصابرییسازمانغذاودارو برایویاصولیراتعریفکردمیکیازآنهاتقویتصنعتداخلیوجلوگیریازوارداتبیرویهداروبود 

 

وزیربهداشتبااشارهبهاقداماتسازمانغذاودارودرماههایاخیربرایتقویتتولیدداخلیوکاهشواردات،گفتخوشبختانهبدونلطمهزدنبهبازارارائهوعرضهدارو،وارداتبیرویهداروکاهشیافتاقداماتخوبیدراینسازمانانجامشدهولیکافینیستوازبینبردنرانتوشفافسازیدراینسازمانکماکانضروریاست

 

ویتاکیدکرددولتنبایدمانعتوسعهبخشخصوصیشودونبایدراهرابردیگرانبستوبرایبرخی بازکردتاازبیعدالتیورانتخواریجلوگیریشود

 

وزیربهداشتتاکیدکردنخواهیمگذاشتداروییکهتولیدداخلیآندرکشوروجوددارد،بارانتواردشودامانمیگذاریمکهدارویداخلیبیکیفیتهمبهبازارواردشود،چونوزیربهداشت،دردرجهاولمتولیسلامتمردمهستوهمانطورکهرانتوارداتنداریم،نخواهیمگذاشترانتتولیدنیزشکلبگیردنبایددرکشوردارویبیکیفیتدرداروخانههاوجودداشتهباشداگردارویبیکیفیتیدرکشوروجودداشتهباشد،دربکارخانهتولیدکنندهآنرامیبندیم

دکترنمکیتصریحکردصنعتداروسازیبایدتلاشکندکهکیفیتداروهایتولیدداخلارتقاپیداکندواستانداردهایملیرارعایتکننداگرمحصولاتداخلیفاقدکیفیتباشد،آنرانمیخریمچوننمیشودازمحصولبیکیفیتداخلیحمایتکردنهمقاممعظمرهبریفرمودندونهسیاستمااستکهتاوانحمایتازتولیدداخلیرامردمبپردازند 

وییادآورشدصنایعداخلیهماینقدربهپایهمدیگرنپیچندوفکرنکنیدکهاگربرایهمدیگرتلهگذاشتید،تخریبکردیدیاپروندهساختیدودیگریراازبازارحذفکردید،شماجایاومینشینیداینراه،موفقنیستوراهیکهدرآنجوانمردیوجودندارد،راهموفقینیستودرزندگیناجوانمردیکهدربلندمدتبرندهوجوانمردیکهدربلندمدتبازندهباشدراندیدهامرقابتسالمکنیدورقابتبهنیتحذفهمدیگرنکنیدگرفتنبازاربالجنمالیهمرادنبالنکنیدچونقطعابازیرامیبازیدوهرشریبهسمتبرانگیزانندهاش،برمیگردد

وزیربهداشتضمنانتقادازبالابودنقیمتتمامشدهدارودرکشور،گفتازصنایعداروییمیخواهمکههزینهتمامشدهمحصولاتوهزینههایسربارراکاهشدهندالبتهبایدراههاییرابرایصنایعبازکنیموهزینههایتحقیقوتوسعهوبازاریابیرادرقیمتگذاری،لحاظکنیماماقیمتتمامشدهمحصولاتداروییهنوزبالااستچونبازارصادراتیراپیدانکردهایمومحصولاتماهنوزدربازارهایجهانیعرضهنشدهاست

دکترنمکیخطاببهداروسازانکشورگفتمتاسفانهنظامتوزیعدارودرکشورسنتیوغیرعلمیاستکهبایداصلاحشودوهزینههایحملونقلدرتوزیع،بالااستوازسازمانغذاودارووبخشخصوصیتقاضادارمکهنظامتوزیعدارورااصلاحکنندوقیمتتمامشدهدرپخشهایداروییبالااستوبااغلبحاشیهضررکارمیکنند

ویدرخصوصنظامارائهوعرضهدارودرکشورخاطرنشانکردمتاسفانهبرخیداروخانههادرعرضهداروهایساختداخل،کملطفیمیکنندهفتهپیشپیرمردینزدمنآمدوگفتکهدریکیازداروخانهها،دارویخارجیوداخلیرارویمیزگذاشتهاندوازداروسازپرسیدهامکهتفاوتایندودارودرچیستکهقیمتآناینقدرمتفاوتاست؟آنداروسازدارویداخلیرابهپرایدودارویخارجیرابهبنزتشبیهکردهاستووقتیداروسازکشوربهبیماراینسخنرامیگوید،درحقصنعتداروسازیکشور،جفاکردهاست

وزیربهداشتتاکیدکردآقایانداروخانهدارانعزیزبدانیدامروزدرصدازدارویتولیدداخل،میلیوندلارودرصددارویوارداتی،میلیارددلارارزبریداردومیدانیدکهاگرایننسبتوارونهشودوصنعتداخلیفروریخت،چهاتفاقیرخمیدهد؟اگرهمهمنابعکشوررابرایوارداتدارواختصاصدهیم،هنوزپاسخگونخواهدبودودراینصورتنظامسلامتبهممیریزد 

دکترنمکیبیانکرداگرقرارباشدروزیداروخانههااستمراروادامهحیاتداشتهباشند،باتولیدداخلیمیسرخواهدبوداگرصنعتداخلینضجگرفت،دربداروخانههامستمربازخواهدبودامااگرصنعتداخلیفروپاشید،باوارداتنمیتوانطبقاتداروخانههاراپرکردودولتنمیتواندمنابعوارداتداروراتامینکند

ویاضافهکردهمکارانداروسازمااکثراانسانهایشریف،فرهیختهودلسوزیهستندوبایدبهبرخیافرادتوصیهکنندکهپشتکانترداروخانهها،صنایعملیراتحقیرنکنندواینکاربسیارزشتیاستکهداروساز،چاقودستبگیردوبندهایصنعتدارویکشورخودشراببرد

يکشنبه١ارديبهشت١٣٩٨١٤٢٤شمارهخبر١٨٩٢٣٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top