قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303420
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

رونمایی از سه سند جهانی در هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت

دبیرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتخبرداد

رونماییازسهسندجهانیدرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت

دبیرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت،برگزارینشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتراحرکتیملیبامشارکتسازمانهاوذینفعانمختلفخواندوتاکیدکردمنابعمالیبرگزاریاینهمایشازخارجدانشگاهفراهمشدهاست

بهگزارشوبدا،دکترامیرحسینتکیان،دبیرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامتوسرگروهپنلتوسعهپایدارگفتنشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت ۲۹و۳۰آوریل واردیبهشتدرجزیرهکیشباحدود۷۵۰مهمان،سخنرانیبینالمللیازحدودکشوروسخنرانیداخلیمجموعاسخنرانیبرگزارمیشوددرایننشست۴ و۳۰پنلدرقالبپنجگروهشش‌تاییبرگزارخواهدشد

ویبهمعرفیپنلدرقالببلوکپرداختواظهارکردسلامتدرجهاندرحالگذار،توسعهپایدارسلامت،بیماری‌هایغیرواگیروسلامتروان،سلامتدرشرایطناایمنوبحرانی،بهداشتمحیطوآموزشسلامتدرقالب۵بلوکمطرحمی‌شوددرهرکدامازاینپنلهاباحدود۶یا۷سخنرانکهحداقلنیمیازآن‌هاازافرادصاحبنامخارجیدررشتهخودشانهستندبرگزارمیشودهرپنل۹۰دقیقهاستودراینمدتهرکدامازسخنران‌هانکاتکلیدیرادر۴۵دقیقهبیانخواهندکردوسپسجلسهپرسشوپاسخوجمع‌بندیبرگزارخواهدشد

دبیرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت،هدفازبرگزاریایناجلاسرا حمایتطلبیباهدفگسترشدسترسیمردمبهخدماتبهترسلامتعنوانکردوافزودبرایهرپنلیکسخنرانایرانیویکسخنرانخارجیقرارداده‌شدهتابامشارکتیکدیگرموضوعاترامطرح‌کنند
ویمراقبتهایاولیهبهداشتیراهیبهسویپوششهمگانیسلامتراشعارامسالخواندوتاکیدکردقصدداریمتبادلتجربیاتکنیمکهدرکشورهاییکهبادرآمدمتوسط،محدودیتمنابعوافزایشتقاضابرایخدماتسلامتروبروهستندچهبایدکردتاخدماتسلامتارزان،باکیفیتوعادلانهفراهمشود

ویافزودچهارباعناوینسلامتدرشرایطناایمن،توسعهپایدارسلامتبامحوریتپوششهمگانیسلامتوبیماری‌هایغیرواگیر،توسعهپایدارسلامتبامحوریتمحیط‌زیستوآلودگیهواوخدماتسلامتعادلانه،قابلتمکنوهمگانیبرایکشورهایبادرآمدمتوسطنیزبرگزارمیشودکهدرهر وزرا،روسایسازمان‌هایبین‌المللیودانشمندانشناخته‌شدهرشتهمطرح‌شدهحضورخواهندداشتهمچنیندرایننشستازسهسندجهانیشمارهمخصوصمجلهدرموردایران،سندجهانیتروماکهمجمعفرهنگستان‌هایجهانیآنراتدوینکردهاستوسندجهانیمبارزهباچاقیرونماییخواهدشد

دکترتکیانازبرگزاریهمایشدانشجوییباحضور بیشاز۲۰۰دانشجودراردیبهشتخبردادوتصریحکردازاینتعداد،دانشجویبینالمللیازکشور شاملانگلستان،امریکا،گامبیا،آلمان،غنا،هند،سنگاپور،سودان،افغانستان،استرالیا،بحرین،نیجریه،پاکستان،عراق،پرتغال،کره،ترکیه،سوییس،اوگاندا،زیمباوهوایرانو۱۵۰دانشجوازدانشگاهعلومپزشکیتهرانوسایردانشگاههایکشوردرهمایششرکتمیکننداساسنامهشبکهدانشجوییپیمانگروههشتنیزدرنشستمطرحومفادآنموردبررسیقرارخواهدگرفتهمچنینصبحانهکاری دانشجویانبادانشمندانترازاولدنیانیزبرگزارخواهدشد

دبیرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت،سپسبهبرنامههایحاشیهایننشستاشارهکردوگفتنمایشگاهیازاستارتاپ‌هاواختراعاتصادراتیدانشمندانایرانیبامشارکتمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریودفترارتباطباصنعتدانشگاهعلومپزشکیتهرانوسایردانشگاههایکشور،حدودشرکتکهمحصولاتشاندرعرصهبینالمللیصادرشدهاستبرگزارخواهدشدهمچنیندانشگاهصنعتیشریفنیزدرحالبرگزاریماراتنبرنامه‌نویسیپزشکیاستکهفینالآنباروزنهاییمایکسانخواهدشدوشایدبتوانمقداریازبرنامه‌هایآن‌هارانیزدرنشستپوششدادروزهشتماردیبهشتیعنییکروزقبلازنشستنیزدانشگاهعلومپزشکیتهرانمیزبانمجمعسالیانهپیمانگروه۸خواهدبود

ویدرادامهبااشارهبهاستقبالخوبسخنرانانداخلیوخارجیازنشستگفتبرایاینجلساتوهاحدود۴۵۰میهمانشناساییکرده‌ایمکههمگیازطریقفرآیندینظام‌مندوباتصویباعضایکمیتهعلمیانجام‌شدهاستتابهحالحضور ۱۳۱میهماناز۴۱کشور،بههمراهسهوزیرو۸۰سخنراندرنشستقطعیشدهاست

ویبابیاناینکهتاکنونبیشاز۱۵۰نفرازاعضایهیاتعلمیشاملرییسانومعاونیندانشکدههایدانشگاهعلومپزشکیتهرانو ۱۲۰نفرازروساومعاونینایشانازبیشاز۴۰دانشگاهعلومپزشکیکشوربرایحضوردرنشستثبتنامکردهاند،تصریحکرداینفرصتکمنظیریبرایتعاملاتعلمیبیندانشگاهیایجادخواهدنمود

دبیرهفتمیننشستمنطقهایمجمعجهانیسلامت،ضمنمعرفیوبسایتهمایش،ازامکاناترزروهتل،برنامهپروازیوثبتنامبهصورتآنلایندرسایتخبردادوافزودوبسایتاصلیهمایشبهآدرسبرایثبتنامدراختیاراستوعلاقمندانمیتوانندباورودبهاینآدرسبررویآیکنثبتنامدرهمایشکلیکوبهصورتآنلاینعلاوهبرثبتنامدرهمایش،بلیطپروازراخریداریوهتلخودرارزروکنندحقثبتنامدرهمایشبرایاعضایهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیتهرانرایگاناست

دکترتکیان،بابیاناینکهعلی‌رغممشکلات،کارهابه‌واسطهمدیریتودرایترییسدانشگاهوهیات‌رییسهتاکنونبهخوبیپیشرفتهاستخاطرنشانکردتقریباباتمامیذی‌نفعانملاقاتکردهوازآن‌هاراهنمایی‌هایلازمراگرفته‌ایمیکیازچالش‌هایماندراینمدت،تغییراتمدیریتیبسیارزیاددرسازمان‌هابودکهدرابتدانگران‌کنندهامادرادامهتوانستیمآنرابهفرصتتبدیلکنیم

ویتاکیدکردهرچنددانشگاهعلومپزشکیتهرانبه‌عنوانیکیازاعضایپیمانهشتونمایندهکشورایرانایننشسترابرگزارمی‌کندامااینرویدادکاملاملیاستوتمامکشوربایدبرایآنبسیجشوند

ویافزودبسیاریازتلاش‌هاورویدادهاییکهتابه‌حالبراینشستانجام‌شدهبدونهمکاریذی‌نفعانیهمچونریاستجمهوری،وزارتبهداشتومنطقهآزادکیشامکانپذیرنبودهاستبهنحویکهباحمایترییسهمایشورییسمنطقهآزادکیش،تقسیمکارمناسبیدرمورداسکان،آماده‌سازیغذاوهتل‌ها،حمل‌ونقلوحراستوامورامنیتیصورتگرفتهاستوبهلطفخداوباحمایتهمهعزیزانتلاش‌هابه‌خوبینتیجهخواهددادوازاینفرصتبینظیردیپلماسیسلامتبرایکشوراستفادهخواهیمکرد

دوشنبه٢ارديبهشت١٣٩٨٠٩٢٥شمارهخبر١٨٩٢٤٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top