قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303439
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۹:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

آموزش، رکن اصلی حوزه بهداشت است - آموزش های چهره به چهره توسط نیروهای حوزه بهداشت به مردم ارائه می شود

قائممقاممعاونبهداشتوزارتبهداشتورییسمرکزمدیریتشبکه

آموزش،رکناصلیحوزهبهداشتاستآموزشهایچهرهبهچهرهتوسطنیروهایحوزهبهداشتبهمردمارائهمیشود

قائممقاممعاونبهداشتوزارتبهداشتورییسمرکزمدیریتشبکهگفتسامانهیکپارچهسلامتسیبمبتنیبربرنامههایسلامتملیجمهوریاسلامیایرانتنظیمشدهوخدماتحوزهبهداشتومراقبتهایبهداشتیبهطورکاملدراینسامانهثبتمیشود

دکترمحمدشریعتیدرگفتگوباخبرنگاروبدا،اظهارداشتسامانهسیبنقشیاتصمیمیارکلینیکیراایفامیکندبهعنواننمونهاطلاعاتنوزاداندرسامانهسیبثبتمیشودوسیستمبهطورهوشمندبهمراقبسلامتیابهورز،میگویدکهوضعیتایننوزادازنظرقد،وزن،تغذیه،بیماریوسلامتچگونهاستوبایدچهاقداماتیازجملهآموزشتغذیهباشیرمادربرایاوانجامشود

ویبااشارهبهشعاردومینروزازهفتهسلامتیعنیآموزش،رکنسلامت،تصریحکردهیچبرنامهسلامتیدرکشورنداریمکهآموزشجزییازآننباشدوهرروزدرکلکشوربیشازهزارنفربهحوزهبهداشتوزارتبهداشتمراجعهمیکنندواطلاعاتآنهادرسامانهسیبثبتمیشودوخدماتموردنیازرابرمبنایاینسامانهدریافتمیکنندوهمهاینافراد،یکیازخدماتیکهشاملآموزشنیزاسترادریافتمیکنند

قائممقاممعاونبهداشتوزارتبهداشتورییسمرکزمدیریتشبکهازآموزشبهعنوانرکناصلیحوزهبهداشتیادکردوافزودآموزشهایچهرهبهچهرهتوسطنیروهایحوزهبهداشتشاملبهورز،مراقبسلامت،ماماوبهمردمارائهمیشودومیتوانیمبگوییمکلافرادیکههرروزبهحوزهبهداشتمراجعهمیکنند،ازآموزشبهرهمندمیشوند

دکترشریعتیخاطرنشانکردازابتدایراهاندازیسامانهسیبتاکنون،بیشازمیلیوننفرروزمراجعهکردهاندوخدماتموردنیازرادریافتکردهاند

وییادآورشدوقتیافرادتحتپوششیکمرکزبهداشتیازنظرسلامتروانغربالگریمیشوند،بستهبهاینکهغربالآنهامثبتیامنفیباشد،خدماتمتفاوتیرادریافتمیکنندوگروهیکهغربالمنفیمیشوند،برایحضوردرکلاسهایآموزشیانتخابمیشوند

قائممقاممعاونبهداشتوزارتبهداشتورییسمرکزمدیریتشبکهافزودبرایاینکهازصحتدادههایسامانهسیبوارزیابیوپایشعملکردکارکنان،مراکزودانشگاههایعلومپزشکیمطمئنشویم،یکپیامکبهافرادخدمتگیرندهارسالمیکنیمکهآیااینخدمترادریافتکردهاندیاخیروآیاازآنرضایتدارندیاخیر؟

 

 

دوشنبه٢ارديبهشت١٣٩٨١٦٢٦شمارهخبر١٨٩٢٩٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top