قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303442
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۰:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

تفاهم نامه هایی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با عراق امضا می شود

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیربهداشتقبلازعزیمتبهعراق

تفاهمنامههاییدرحوزهدارووتجهیزاتپزشکیباعراقامضامیشود

وزیربهداشتبااشارهبهوجودمشترکاتبسیارمیانایرانوعراقبهخصوصدرزمینههایبهداشتی،درمانیودارویی،گفت هرسالهتعدادزیادیاززائریناربعینبهکشورعراقسفرمیکنندوهمچنینزائرینعراقبهکشورماسفرمیکنند وبههمیندلیلبایدبهتوریسمسلامتتوجهویژهشود

دکترسعیدنمکیقبلازعزیمتبهعراقودرگفتوگوباوبدا،ضمناشارهبهمشکلاتومسائلمشترکبهداشتیبهعنوانیکیازموضوعاتموردبررسیدراینسفر،افزودهمچنیندرحوزههایدارووتجهیزاتپزشکیمیتوانیمحجمزیادیازنیازهایداروییکشورعراقراتامینکنیموبایدحجممبادلاتمیاندوکشورعراقوایراناز۲۰۰میلیوندلارتجاوزکندامادرحالحاضرمیزانمبادلاتمیاندوکشورکمتراز۳۰میلیوندلاراست

دکترنمکیدرپایانگفتدراینسفرباوزرایبهداشتوعلومدرحوزهدرمانوآموزشوباوزیرتجارتعراقدرحوزهدارووتجهیزاتپزشکیملاقاتونشستهاییخواهیمداشتودراینحوزههاتفاهمنامههاییراامضاخواهیمکردهمچنیندرحوزهمبارزهباموادمخدرهم،ازاعضایستادمبارزهموادمخدردراینسفرماراهمراهیخواهندکرد

نسخهچاپيارسالبهدوست

دوشنبه٢ارديبهشت١٣٩٨١٥٤٥شمارهخبر١٨٩٢٩٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top