قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303450
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۰:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

زمینه های همکاری بهداشت و درمان ایران و عراق گسترده است

زمینههایهمکاریبهداشتودرمانایرانوعراقگستردهاست

وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیکشورمانکهبهبغدادسفرکردهاست،گفتزمینههایهمکاریبهداشتیبینجمهوریاسلامیایرانوکشوردوست،برادروهمسایهعراقبسیارگستردهاست

بهگزارشوبدابهنقلازایرنا،دکترسعیدنمکیدرخصوصاهدافسفررسمیسهروزهخودبهبغدادگفتباتوجهبهزمینههایهمکاریبسیارزیادیکهدرحوزهبهداشتودرمانباکشوردوست،برادروهمسایهعراقوجوددارداینسفربهمنظوررایزنیوبررسیاینبخشهاانجامشدهاست

ویبااشارهبهحسننیتطرفعراقیدرجریاناینمذاکراتدوجانبهابرازامیدواریکردکهاینرایزنیهامنجربهتفاهمبیندوکشوردربخشبهداشتودرمانشود

وزیربهداشتتصریحکردایراندرزمینهدارو،صادرات،ثبتوراهاندازیصنعتداروبهعنوانکشوریکهسالهااستکهدراینزمینهفعالیتدارد،میتواندتجربهوامکاناتخودرادراختیاردوستانعراقیبگذارد

دکترنمکییادآورشددربخشآموزشپزشکینیزقراراستکهبامتولیانامرآموزشعلومپزشکیدرکشورعراقبرایهمکاریهایمشترکوجذبدانشجودررشتههایمختلفعلومپزشکیمذاکراتیانجامشود

ویبااشارهبهاهمیتهمکاریدوکشوردرمناسبتهایدینیمانندزیارتهایمیلیونیاربعینحسینیگفتدرخصوصزیارتمیلیوناربعینوموارددیگرازاینقبیلامکانتفاهمبیندوکشوروجوددارددراینحوزهجمهوریاسلامیایرانمیتواندازتجربهعراقاستفادهکردهوعراقنیزمیتواندازتجربیاتمتقابلجمهوریاسلامیایرانبهرهببرد

وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیکشورماندرراسهیاتیبلندپایهازنظامسلامتوبخشخصوصیایرانبعدازظهرامروزبهدعوتهمتایعراقیخودواردبغدادشد

دوشنبه٢ارديبهشت١٣٩٨٢١٠٧شمارهخبر١٨٩٣٠١تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top