قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303452
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۱:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

علاقه ایران به سرمایه گذاری مشترک در بخش داروی عراق

علاقهایرانبهسرمایهگذاریمشترکدربخشدارویعراق

وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیجمهوریاسلامیایراندرخصوصبرنامهوزارتبهداشتبرایافزایشسهمدارویایراندربازاردارویعراقگفتوزارتبهداشتجمهوریاسلامیایرانبرنامهجدیبرایسرمایهگذاریدراینبخشدارد

بهگزارشوبدابهنقلازایرنا،دکترسعیدنمکیشامگاهدوشنبهبعدازپایاندورنخستمذاکراتبادکترعلاءالدینعلوانوزیربهداشتعراق،اظهارداشتایرانبهدنبالسودآوریدربازاردارودرعراقنیستبلکهبهدنبالحلمشکلمردماینکشوردراینحوزهاستوبرایهمینبرنامهوزارتبهداشتسرمایهگذاریمشترکدربخشتولیددارودرعراقازطریقمشارکتبخشخصوصیونیمهدولتیدوکشوراست

ویاضافهکردیکیازدلایلسفربهعراقپیرامونگسترشحضورایراندربازارداروعراقاستوبامذاکراتیکهباوزارتبهداشتعراقداریمدرصددتعیینیکجدولزمانبندیبرایثبتاقلامداروییهستیم

وزیربهداشتبابیاناینکهدرحالحاضرایراندارایدارودرلیستثبتداوردرعراقاست،گفتدرصدنیازداروییایراندرداخلکشورتولیدمیشودهمچنیندرحوزهآموزشپزشکی،دانشگاهعلومپزشکیدرایرانوجودداردکهایرانآمادگیدارندتجربیاتخودرادرحوزهآموزشعلومپزشکیوتوسعهزیرساختهایبهداشتیودرمانیدراختیارعراققراردهند

وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیکشورماندرراسهیاتیبلندپایهازنظامسلامتوبخشخصوصیایرانبعدازظهردوشنبهبهدعوتهمتایعراقیخودواردبغدادشد

 

سهشنبه٣ارديبهشت١٣٩٨٠٠١٧شمارهخبر١٨٩٣٠٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top