قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303532
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۹:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

عملکرد اصلی در هفته سلامت در دنیا، بر مبنای مراقبت است

مشاورعالیوزیربهداشتدرامراجتماعیشدننظامسلامت

عملکرداصلیدرهفتهسلامتدردنیا،برمبنایمراقبتاست

مشاورعالیوزیربهداشتدرامراجتماعیشدننظامسلامت،گفتهفتهسلامتازاولتاهفتماردیبشهتهرسالبرگزارمیشودواینهفتهفرصتبسیارخوبیاستکهبامردمصحبتکنیموشعارجهانیامسالایناستکهبههمهمردموبرمبنایسطحبندی،خدماتارائهدهیم

دکتراسماعیلاکبریدرگفتگوباخبرنگاروبدا،اظهارداشتمراقبتهایاولیهبهداشتیبهاینمعنیاستکهنظامارائهخدماتخودشراآمادهکندومانندیکگردانعملیاتی،واردمیدانخدمتشوددرساختارهاینظامینیزمیبینیمکهسربازوفرماندهوجوددارندوهرکسیوظیفهخودشراانجاممیدهد

ویضمنتاکیدبراهمیتسطحبندیخدمات،خاطرنشانکرداولینفردیکهدرنظامسلامتنقشایفامیکند،خودمردمهستندودرهفتهسلامت،وزارتبهداشتسعیدرتوانمندسازیمردمداردکهپاسخگوینیازهایآنهاباشدوبهعبارتدیگرباخودمراقبتی،مردمیادمیگیرندکهچگونهازخودشانمراقبتکنندوعلمآنهابایدبهحدیافزایشیابدکهمطالبهگرشوندوباخودشانبگویندچرابهسرطانیافشارخونمبتلاشدم؟وچهاقداماتیمیتوانستمانجامدهمکهدچاربیمارینشوم؟

مشاورعالیوزیربهداشتدرامراجتماعیشدننظامسلامتتاکیدکردنیروهایانسانیحوزهسلامتنقشبسیارمهمومحوریدارندبرایمثالدرمناطقروستایی،بهورزان،درمناطقشهری،پرستارانوبرایمادرانبارداریازناندرسنینباروری،ماماهاودرابعاددیگرنیزپزشکانخانواده،متخصصینوفوقتخصصهاپاسخگویدرمانبیمارانهستنداماعملکرداصلیدرهفتهسلامتدردنیا،برمبنایمراقبتاستکهبیشترینعاملمراقبتازسلامتنیزمردموگروههایارائهدهندهخدماتهستند

چهارشنبه٤ارديبهشت١٣٩٨١٥٣١شمارهخبر١٨٩٤٠٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top