قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303534
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۰:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

برگزاری اولین کنفرانس ملی بیمه سلامت در روزهای هفتم و هشتم ‏اردیبهشت ۹۸

رییسکمیتهعلمیکنفرانسملیبیمهسلامتمطرحکرد‏

برگزاریاولینکنفرانسملیبیمهسلامتدرروزهایهفتموهشتم‏اردیبهشت۹۸

رییسکمیتهعلمیاولینکنفرانسملیبیمهسلامت،گفتسازمانبیمهسلامتماموریتداردبرایکاهشخطرهایمالیباگسترشو‏توسعهبیمههمگانیپایهسلامت،امکانبهرهمندیعادلانهازخدماتمطلوبواثربخشوزمینهحفظوارتقایسلامترابرایهمه‏جامعهفراهمکند،لذادرهمینراستااولینکنفرانسملیبیمهسلامتبرگزارمی‌شود‏

بهگزارشوبدا،علیحسنزادهبااشارهبهبرگزاریکنفرانسملیبیمهسلامتدر۸مرحله،گفتبیمهسلامتوخریدراهبردیخدماتسلامت،بیمهسلامتوپوششهمگانیاجباری،بیمهسلامتوحفاظتمالی‏ازاقشارآسیبپذیر،بیمهسلامتوتامینوپایداریمنابعمالی،بیمهسلامتونظامارجاعوپزشکخانواده،بیمهسلامتوارزیابی‏فناوری‌هایسلامت،بیمهسلامتوسازمانالکترونیکوبیمهسلامتوحقوقشهروندیمحورهایاینکنفرانسدوروزههستند‏

 ویادامهدادبخشیازماموریت‌هایسازمانبیمهسلامتشاملتوسعهکمیوکیفیخدماتسلامت،دستیابیبهپوششفراگیر‏خدماتسلامت،دستیابیبهپوششعادلانهخدمات،کاهشسهمپرداختازجیبمردم،رفعهمپوشانی‌هایبیمه‌ای،گسترشبرنامه‏پزشکیخانوادهونظامارجاعاست‏

 عضوهیاتمدیرهسازمانبیمهسلامتدرپایانبابیاناینکهاولینکنفرانسملیبیمهسلامتبهدنبالگردآوریمستندات،دیدگاه‌هاونظرات‏اندیشمندانحوزهبیمهسلامتوزمینهسازیجهتارتقایکمیوکیفیخدماتاست،گفتاولینکنفرانسملیبیمهسلامتباموضوعپوششهمگانیومدیریتمنابعمالیدرروزهایهفتموهشتم‏اردیبهشت۹۸درسالنهمایش‌هایبیمارستانقلبشهیدرجاییتهرانبرگزارمی‌شود

چهارشنبه٤ارديبهشت١٣٩٨١٤٢٣شمارهخبر١٨٩٤٠٢تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top