قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 303541
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۰:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

کنترل بیماری های واگیر یکی از ابعاد مهم پوشش همگانی سلامت است

کنترلبیماریهایواگیریکیازابعادمهمپوششهمگانیسلامتاست


رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتبهتشریحبرنامههایکنترلوپیشگیریازبیماریهایواگیرباهدفدستیابیبهپوششهمگانیسلامتپرداخت

دکترمحمدمهدیگویابهمناسبتهفتهسلامتودرگفتوگوباوبدا،درتشریحبرنامههایکنترلبیماریهایواگیرباهدفدستیابیبهپوششهمگانیسلامت،اظهارداشتپوششهمگانیسلامتچندهدفعمدهرادنبالمیکندکهمهمترینهدفاصلیآن،ایناستکهتمامآحادمردمیکجامعهبتوانندازخدماتسلامتبرخوردارشوندهمچنیناینامر،کیفیتمناسبیداشتهباشدبدوناینکهپرداختهایمردمراافزایشدهدکهاگرچنینهدفیرامحققکند،یعنیخدمتعادلانهارائهکردهاستومارابهجاییمیرساندکهمردمکمتربیمارشوندوکمترهزینهبرایدرمانشانپرداختکنندوکمترجانخودراازدستبدهند

ویدرادامهافزودیکیازابعادمهمپوششهمگانیسلامت،بیماریهایواگیراستکهبایددراینزمینهبهسههدفدستپیداکنیماولاینکهبیماریهاییکهقابلریشهکنیهستندمانندفلجاطفالراریشهکنکنیمدوم،بتوانیمبیماریهاییراکهقابلیتحذفشدندارند،حذفکنیمسرخکازجملهاینبیماریهااستودرحالحاضرنزدیکبهحذفآنهستیمدروهلهسومنیزباتغییررفتاروآموزشگروهی، بیماریهارامانندکنترلکنیم

دکترگویاتصریحکردهرکشوریدرراستایپوششهمگانیسلامتیکسریبیماریهایواگیرراانتخابکردهکهانتقالآنهاراکهقابلپیشگیریبادارووواکسنهستندکاهشدهدوبایددرمجموعهبرنامهپوششهمگانیسلامتخودقراردهدبرخیبیماریهادرآنکشوراصلومهماندوبرخیفقطمختصیککشورخاصهستندبرایمثال،مابایدتاسالدیگرشاهدانتقالنبودهوهمهراههایانتقالآنرابستهباشیمبرایبیماریسلنیزتاسالزمانتعیینشدهکهتاآنزماننبایددیگرکسیمبتلابهسلشودمگراینکهبهصورتاتفاقیبهآنمبتلاشوند
 
رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت،گفتبرایپوششهمگانیسلامت،بیماریهایواگیررااولویتبندیمیکنیمبرخیازاینبیماریهاباواکسنقابلکنترلهستندوبرخیدیگرباداروویاباتغییررفتارازمیانمیروندبرهمیناساسبایدبرایهرکدامبرنامهریزیواولویتبندیداشتهباشیم؛چراکهمفهومپوششهمگانیسلامتدرهرکشورمعنیمتفاوتیداردتاقبلازانقلاباسلامی،پوششواکسیناسیونمناسبنبودوحدوددرصدراشاملمیشد،ایندرحالیاستکهدرحالحاضر،اینمیزانبهدرصدرسیدهاست

ویدرخصوصاضافهشدنواکسنهایجدیدبهبرنامهایمنسازیکشورگفتماواکسنهایجدیدیرابهبرنامهایمنسازیکشورواردمیکنیمتابتوانیمبیماریهایجدیدراهم،کنترلوپیشگیریکنیمقبلازانقلاباسلامی،هزارانکودکبهسرخکمبتلامیشدندکهامروزهاینرقمبهکمترازصدمورددرسالرسیدهاستالبتهبخشیازمبتلایانمهاجرینکشورهایدیگرهستندکهقبلاواکسینهنشدهاندواکسنهایسل،سرخک،دیفتری،کزاروسیاهسرفهراقبلازانقلابدراختیارداشتیموواکسنفلجاطفالبعدازانقلابوواکسنهپاتیتبیهم،درسالاضافهشددرسالتعدادمیلیوننفرراعیلهسرخکواکسینهکردیمازسالواکسنپنتاوالاناضافهشدودوسالقبلنیز،واکسنتزریقیفلجاطفالبهبرنامهواکسیناسیونافزودهشدبهزودیهم،واکسنروتاویروسوپنوموکوکاضافهخواهندشد

بهگفتهدکترگویا،تقریباهمهبیماریهاییکهباواکسنقابلپیشگیریهستنددرکشورماقابلکنترلاندوهدفاصلیایناستکهواکسنیتهیهکنیمکههمهمردمامکانبرخورداریآن رابهصورترایگانداشتهباشند 

ویدرپایانخاطرنشانکرددرخصوصبیماریهاییماننداچآیویکهبایدباتغییررفتارکنترلشوند،بایدبهمردمآموزشهایلازمارائهشودتاباخودکنترلیوپایبندیبهراههایپیشگیریبهآنبیماریمبتلانشوندتمامیاینمواردبهصورتهدفمندانتخابوبراساسسالهامطالعهدانشمندانومتخصصانبرنامهریزیشدهانددرواقعبرنامهریزیوحرکتبراساسایناولویتهایکشوری،مجموعهپوششهمگانیسلامتراتشکیلمیدهد

چهارشنبه٤ارديبهشت١٣٩٨١٣٥٠شمارهخبر١٨٩٣٧٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top