قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 304282
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

بسیج ملی کنترل فشار خون همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی اجرا می‌شود

بسیجملیکنترلفشارخونهمزمانباسراسرکشوردراستانمرکزیاجرامی‌شود

سرپرستدانشگاهعلوم‌پزشکیاراکگفتبسیجملیکنترلفشارخونبرایجامعههدفهزارنفریدراستانمرکزیاجراییمی‌شود

بهگزارشوبدا،دکترسیدمحمدجمالیاندرجلسهکمیتهدانشگاهیبسیجملیفشارخونبالادردانشگاهعلوم‌پزشکیاراک،افزودبسیجملیکنترلفشارخونبالاازاردیبهشت‌ماههمزمانباسراسرکشوردراستانمرکزیآغازمیشود

ویبابیاناینکهشایع‌ترینعللمرگ‌ومیردرجهان،کشورواستانمرکزیابتلابهبیماری‌هاقبلیوعروقیاست،اظهارداشتسالانهمیلیوننفردرجهانبهعلتبیماریقلبیوعروقیناشیازفشارخونبالاجانخودراازدستمی‌دهندومیلیوننفرنیزدچارعوارضوناتوانی‌هایناشیازاینبیماریمی‌شوند

سرپرستدانشگاهعلوم‌پزشکیاراکتصریحکرددرصدمردمدنیادارایفشارخونهستندکهنسبتبهآنآگاهیواطلاعندارنددرایراننیزدرصدزنانودرصدمردانمبتلابهفشارخونهستندوبهدلیلاینکهبخشاعظمیازاینمبتلایانازبیماریخودمطلعنیستند،اجرایاینبسیجملیمدنظرقرارگرفتهاستتاقبلازحادشدنبیماریویاعواقبخطرناکآن،کنترلودرمانصورتگیرد

ویمصرفنمک،استرسوچاقیراازعواملابتلابهفشارخوندانستوبیانکرداجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونبالادرواقعگاماولاستودراینراستادانشگاه‌علوم‌پزشکیبهتنهایینمی‌توانددراینمسیرحرکتکندوباتوجهبهجامعههدفاینطرحافرادبالایسال،زنانبارداروبیمارانکلیویلازماستتمامدستگاه‌هایمرتبطدراینبسیجملیهمراهدانشگاهعلوم‌پزشکیباشند

دکترجمالیانادامهداداستانمرکزیدرمقایسهبادیگراستان‌هادارایتعدادزیادیازمبتلایانبهفشارخوناستکهالبتهفشارخونقابلکنترلوپیشگیریاست

ویبااشارهبهتاثیرمنفیمصرفنمکدرابتلابهفشارخون،گفتنمکبهصورتآشکارسرسفره‌هاوپنهاندرونمحصولاتوتولیداتغذاییمورداستفادهقرارمی‌گیردبابرداشتننمکدانازسرسفرهبهراحتیمی‌توانمصرفروزانهنمکرابینسهتاپنجگرمکاهشدادودربحثنمکپنهاننیزمعاونتبهداشتیدانشگاهدرتولیدات،نظارتخوبیداردوبااستفادهازدستگاه‌هایشوری‌سنج،محصولاترابررسیمی‌کندودرصورتاستفادهبیشازاستانداردنمک،برخوردقانونیصورتمی‌گیرد

سرپرستدانشگاهعلوم‌پزشکیاراکدرپایانبیانکردبااجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونبالا،آماردقیقیازمبتلایانبهاینبیماریبهدستخواهدآمدکهمیتوانبابرنامهریزیمناسبدرمسیرکاهشمیزانبیماریپیشرفت

معاونبهداشتیدانشگاهعلوم‌پزشکیاراکنیزدرادامهاینجلسه،گفتبااستفادهازدستگاهشوری‌سنج،میزاننمکمصرفیدرنانوایی‌هاسنجشمی‌شود

دکترجوادنظریافزوددرسالدرحدودمیلیوننفردرجهانبراثرابتلابهبیماریفشارخونبالا،جانخودراازدستدادند

ویبابیاناینکهدرسالنیزهزارنفردرایرانبهدلیلابتلابهفشارخونبالادرگذشتندکهاینآمارنشانازاهمیتبالایکنترلفشارخوندارد،اظهارداشتازسالتاشیوعاینبیماریسهبرابرشدهاستکهبیشترینعلتمرگناشیازبیماریهایقلبیوعروقیبهفشارخونبالابازمی‌گرددوبیشازدرصدمرگایرانیاندرسنینمیانسالیناشیازفشارخوناست

رییسمرکزبهداشتاستانمرکزیتعدادمبتلایانبهفشارخوندرایرانرابالغبرمیلیوننفردانستوبیانکردحدوددرصدجامعهایرانیدارایفشارخونهستندکهمیزانابتلادرزنانبیشازمرداناستوتنهادرصدازافرادمبتلاازبیماریخودآگاهومطلعهستندواینآگاهینیزدرمیانزنانبیشازمرداناست؛درصدازافرادمبتلادارودریافتمیکنندکهدرصدازاینافرادموفقبهکنترلبیماریمی‌شوند

ویادامهداددراستانمرکزینیزآمارابتلابهفشارخونبالاست،امابهدلیلدسترسیبهدرمان،وضعیتمناسباستکهالبتهدرامردریافتدرمانموثروضعیتخوبیحاکمنیستوبایدکیفیتدرمانافزایشیابد

دکترنظری،اهدافمدنظرطرحبسیجملیکنترلفشارخونبالارا،شناساییبیمارانمبتلابهفشارخون،ثبتآنهادردرگاهاینطرح،معرفیبهمراکزدرمانیودریافتدارو،پیگیریرونددرمان،آموزشجهتکنترلفشارخونوتغییررفتار عنوانکرد

ویگفتمصرفنمکروزانهدرخانوارهایایرانیگرماستکهتنهابابرداشتننمکدانازسرسفره‌هامی‌توانکاهشسهتاپنجگرمینمکازمصرفروزانهرارقمزد

معاونبهداشتیدانشگاهعلوم‌پزشکیاراکبابیاناینکهشایع‌ترینمیزانمصرفنمکدربینایرانیاندرمصرفناناستکهبااستفادهازدستگاهشوری‌سنجدرمحلنانوایی‌هانمکمصرفیسنجیدهمی‌شود،افزوددرحالحاضر،امیدبهزندگیدرایرانبینتاسالاستکهبااجرایموفقاینطرحمی‌تواناینشاخصرابهتاسالارتقابخشید

دکترنظریدرپایانبیانکرداینطرحباغربالگریافرادبالایسال،زنانبارداروبیمارانکلیویبهعنوانجامعههدفبعدازماهمبارکرمضانبهمدتتاهفتهاجراییمی‌شود

چهارشنبه١٨ارديبهشت١٣٩٨١٥٠٥شمارهخبر١٩٠١١٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top