قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 304417
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

ششمین نشست مشترک نهادها و موسسات ذی‌ربط در زمینه سامان‌دهی و راه‌اندازی همراه‌سراهای سراسر کشور برگزار شد

ششمیننشستمشترکنهادهاوموسساتذی‌ربطدرزمینهسامان‌دهیوراه‌اندازیهمراه‌سراهایسراسرکشوربرگزارشد

 

ششمیننشستمشترکنهادهاوموسساتذی‌ربطدرزمینهسامان‌دهیوراه‌اندازیهمراه‌سراهایسراسرکشورباحضوردکترجمالیمدیرکلسازمان‌هایمردم‌نهادوخیّرینسلامتودکتردباغقائم‌مقاممشاورعالیوزیربهداشتدرستادوزارتبهداشتبرگزارشد 

 

بهگزارشوبدا،ایننشستبهمنظورارائهگزارشسامان‌دهیوضعیتهمراه‌سراهاتوسطموسسهخیریه"رها"بامحوریتمعرفیسامانههمراه‌سرایآنلاین،گزارشپروژه‌هایعمرانیهمراه‌سراهایبیمارستان‌هایایلام،اهواز،شیروان،میلادولقمانحکیمومعرفیپروژه"رهاباکس"تشکیلشد

 

دکترجمالیدرایننشستضمنتشکرازخیریهرهابهدلیلهمکاریوپیگیریموضوعهمراه‌سراها،اینامررابسیارمهمدانستوگفتایناقدامباعثخواهدشدتابسیاریازمشکلاتوهزینه‌هایبیمارانوخانواده‌هایآنهاکاهشیابدوعلاوهبراجراخروی،رضایتمردمازنظامبهداشتافزایشپیداکند

 

مهندسیاسرهاشمیرفسنجانی،رییسهیاتمدیرهموسسهرهانیزدرادامهایننشستبااشارهبهوجوهمختلفکارهمراه‌سراهاگفتتمامیجوانبکارراامکان‌سنجیکرده‌ایموهمکاریوزارتبهداشتدراینحیطهبسیارچشمگیرومطلوببود

 

ویافزودموضوعساختهمراه‌سراهاوارائهخدماتبههمراهانبیمارانبهعنوانعاملیدر تحققعدالتاجتماعیوتوسعهملیاست

 

مهندسهاشمیتاکیدکردبایداینموضوعرا یکیازحلقه‌هایاصلیدرزمینهسلامتورفاهدرنظربگیریم

 

دکتردباغنیزدرپایانایننشستضمنقدردانیازموسسهخیریهرهاوموسسهخیریهمهرآفرینوهمراه‌سرایخانهآرمانعمادودیگرموسساتفعالدرزمینهخدماتهمراه‌سرا،خاطرنشانکردکارخیردرجامعهبسیاراثربخشخواهدبودوموجبهمبستگیاجتماعیمی‌شود

 

گفتنیاستدرایننشست،نمایندگانومسئولانموسساتخیریهرها،نیکوکارانرهروسلامت،مهرآفرین،مهیاروخانهآرمانعماد،ادارهمددکاریاجتماعی،دانشگاه‌هایعلومپزشکیتهران،شهیدبهشتی،ایران،اهواز،ایلام،خراسانشمالیومدیرانتعدادیازبیمارستان‌هایمرتبطبابحثهمراه‌سراهاحضورداشتند

سهشنبه١٧ارديبهشت١٣٩٨٠٧٢٦شمارهخبر١٩٠٠٠٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top