قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 304464
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

ابتلای یک سوم جمعیت کشور به فشارخون بالا

نایبرییسکمیتهملیکنترلوپیشگیریبیماریهایغیرواگیردرآستانهروزجهانیفشارخون،اعلامکرد

نایبرییسکمیتهملیکنترلوپیشگیریبیماریهایغیرواگیرگفتبراساسمطالعات،یکیازریسکفاکتورهایابتلابهبیماریهایغیرواگیر،ابتلابهفشارخونبالااست

 

دکترباقرلاریجانیدرگفتوگویاختصاصیباوبدا،بابیاناینمطلب،افزوددرایران،یکسومجمعیتمبتلابهفشارخونبالاهستند،همچنین،یکچهارمجمعیتبزرگسالمبتلابهچربیخونبودهویکسومجمعیتنیزچاقبودهودرصدجمعیتکشور،فعالیتفیزیکیکافیندارند

 

ویبابیاناینکهامروزه،مردمازالگویتغذیهایناسالموغیرمنطبقباسلامتی،پیرویکردهوتغذیهمناسبیندارند،اظهارکردمیزانمتوسطنمکمصرفیدرایران،گرماستوچنانچهاینمیزانبهگرمکاهشپیداکند،یکسومازابتلایبهبیماریهایقلبیوعروقینیزکاهشپیداخواهدکرد 

 

نایبرییسکمیتهملیکنترلوپیشگیریبیماریهایغیرواگیر،فشارخونرایکیازریسکفاکتورهایبسیارمهمدرابتلابهبیماریهایغیرواگیر،برشمردوگفتبراساسسندچشمانداز،متعهدهستیمکهدرصدازمرگهایناشیازبیماریهایقلبیوعروقیراکاهشدهیموامیدواریماینهدفرا،باکنترلفشارخونبالا،ساماندهیم 

 

عضوشورایراهبردیبسیجملیکنترلفشارخونبالابابیاناینکهسالانه،هزارنفردراثرابتلابهبیماریهایناشیازفشارخونبالاازبینمیروند،تصریحکرددرصدزنانودرصدمردانبهفشارخونبالامبتلاهستند،البتهاینآماربراساسمواردثبتشدهبرآوردشدهاست 

 

شیبابتلابهفشارخون،روندصعودیراطیکردهاست

 

دکترلاریجانیبابیاناینکهدرصدجمعیتدارایفشارخونبالا،ازفشارخونخوداطلاعیندارند،اظهارکردطبقآمارهایثبتشدهازسالتا،شیبابتلابهفشارخون،روندصعودیطیکردهاست

 

میلیوننفردرکشوربهفشارخونمبتلاهستند

 

ویگفتدرحالحاضرمیلیوننفردرکشوربهفشارخونمبتلاهستندواینمیزاندرتماماستانها،روبهافزایشاستالبتهبرخیاستانهاوضعیتبدتریدارندونیازاستکهبرنامهریزیهایاستانیویژهایاتخاذواجراییشود 

 

نایبرییسکمیتهملیکنترلوپیشگیریبیماریهایغیرواگیر،عنوانکردفقطدرصدازجمعیتیکهبهفشارخونمبتلاهستند،دارویمربوطهرادریافتکردهوتحتمراقبتدرمانیقراردارندواینموضوعبهآنمعنااستکهدرصدازافرادیکهازفشارخونخوداطلاعیندارند،دارویمناسبدریافتنکردهوتحتمراقبتدرمانینیستند

 

فشارخون؛بدانیمواقدامکنیم

 

گفتنیاست،بسیجملیکنترلفشارخون،ازتاریخاردیبهشتماه،همزمانباروزجهانیفشارخون،باشعارفشارخون؛بدانیمواقدامکنیم،درسراسرکشور،برگزارخواهدشد

شنبه٢١ارديبهشت١٣٩٨١٢٣٥شمارهخبر١٩٠١٨١تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top