آخرین اخبار

کد خبر: 304668
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

مشارکت علما و سران طوایف شهرستان خاش در پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی

مشارکتعلماوسرانطوایفشهرستانخاشدرپیشگیریازتولدنوزادمبتلابهتالاسمی


معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیزاهدانبابیاناینکهعلماوطوایفشهرستانخاشدراقدامیمشترکبهکمپیننهبهتولدنوزادتالاسمیپیوستند،گفتسالانهمیلیاردتومانبرایارائهخدماتدرمانیبهبیمارانتالاسمیسیستانوبلوچستانهزینهمیشود

بهگزارشوبدا،دکترقاسممیریعلیآباد،معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیزاهداندرهمایشبزرگپیشگیریازتولدبیمارانتالاسمیدرخاشبااشارهبهوجودبیمارتالاسمیدرسیستانوبلوچستانافزودسالانهبیمارتالاسمیازنوعشدیدیاماژوردراستانمتولدمیشوندکهمتاسفانهبیشازنیمیازمواردباآگاهیوالدینناقلبیماریبهدنیامیآیند

ویاظهارداشتدرنقطهایازاستانزوجناقلبیماریزندگیمیکنندکههرزوجدارایوفرزندتالاسمیماژورهستندو علیرغماجرایبرنامههایآگاهسازیوپیشگیرانهبهتذکراتبهداشتیتوجهنمیکنند

ویبابیاناینکهمجموعهزینههایچنددهمیلیاردیکهبرایارائهخدماتبهاینبیمارانازبودجهعمومیکشورصرفمیشودمیتوانستدرحیطهارتقایکیفیدرمانوافزایشدسترسیمردممناطقکمترتوسعهیافتهبهزیرساختهاینظامسلامتاستفادهشودگفتمتاسفانهباوجودآزمایشگاههایژنتیکوتشخیصقبلازتولد،برخیزوجینناقلتالاسمیحاضربهانجامآزمایشهانیستند

معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیزاهدان بااشارهبهرنجمادامالعمردرماننگهدارندهبیمارانتالاسمیماژور،ادامهدادکودکمبتلابهتالاسمیماژورمجبوراستتاازسالهایاولتولدهرتاهفته،ساعتهادربیمارستانبستریشودتاباتزریقخونمنظم،خونسازیغیرموثر مغزاستخوانهامتوقفشودوازایجادتغییراتچهرهواستخوانیواختلالرشدجلوگیریشود

دکترمیریادامهداددرصدازخونهایاهداییدرسیستانوبلوچستانبهمصرفبیمارانتالاسمیمیرسد

ویافزودآزمایشهایژنتیکتالاسمیدرکشوررایگانانجاممیشودوانتظارداریمهمهافرادوخانوارهابرایکاهشهزینههاوبیماریهاازفرصتهایدادهشدهبهرهببرند

دکترقاسممیریعلیآباد،همگامیعلماوسرانطوایفرابانظامسلامتدرراستایکمکبهخانوادههایناقلژنتالاسمیدر تولدنوزادانیسالمباانجامآزمایشهایژنتیکپیشازبارداری،بسیارارزشمنددانستوازتلاشهایشبکهبهداشتودرمانخاشقدردانیکرد

دکتررضاکرد،رییسشبکهبهداشتودرمانخاشنیزگفتبهغیرازهزینههاییکهخانوادههابرایخریدداروهاوایابوذهابدارندودولتهممنهایهزینههایپرسنلوآزمایشها،وسائلمصرفی،اکو،امآرآیوویزیتتخصصیانجاممیدهدودرسالافزونبرمیلیاردریالفقطبرایهزینهخونولوازمیکبارمصرفبیمارانتالاسمیخاشپرداختمیکنیم

ویدرادامهبهامامانجمعه،عاقدینمحلی،محضردارانونیزخانوادههاتوصیهکرددرخصوصعواقبازدواجهایفامیلیوآسیبهایآنوپیشگیریازتولدنوزادانمبتلابهتالاسمیروشنگریکنندتابرنامههایآگاهسازیباهدفجلوگیریازواردشدنهزینهبهخانوادههاودولتناشیازتولدفرزندانمبتلابهتالاسمیدرجامعهشکلگیرند

امامانجمعهشیعهوسنی،فرماندار،شماریازنخبگان،معتمدانوشاعرانخاشنیزبراهمیتاجرایبرنامههایآگاهسازیوتوجهبهتوصیههایبهداشتیبرایکاهشآماربیمارانتالاسمیتاکیدکردند

سهشنبه٢٤ارديبهشت١٣٩٨١٥٠٧شمارهخبر١٩٠٣٧٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top