قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 304668
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

مشارکت علما و سران طوایف شهرستان خاش در پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی

مشارکتعلماوسرانطوایفشهرستانخاشدرپیشگیریازتولدنوزادمبتلابهتالاسمی


معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیزاهدانبابیاناینکهعلماوطوایفشهرستانخاشدراقدامیمشترکبهکمپیننهبهتولدنوزادتالاسمیپیوستند،گفتسالانهمیلیاردتومانبرایارائهخدماتدرمانیبهبیمارانتالاسمیسیستانوبلوچستانهزینهمیشود

بهگزارشوبدا،دکترقاسممیریعلیآباد،معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیزاهداندرهمایشبزرگپیشگیریازتولدبیمارانتالاسمیدرخاشبااشارهبهوجودبیمارتالاسمیدرسیستانوبلوچستانافزودسالانهبیمارتالاسمیازنوعشدیدیاماژوردراستانمتولدمیشوندکهمتاسفانهبیشازنیمیازمواردباآگاهیوالدینناقلبیماریبهدنیامیآیند

ویاظهارداشتدرنقطهایازاستانزوجناقلبیماریزندگیمیکنندکههرزوجدارایوفرزندتالاسمیماژورهستندو علیرغماجرایبرنامههایآگاهسازیوپیشگیرانهبهتذکراتبهداشتیتوجهنمیکنند

ویبابیاناینکهمجموعهزینههایچنددهمیلیاردیکهبرایارائهخدماتبهاینبیمارانازبودجهعمومیکشورصرفمیشودمیتوانستدرحیطهارتقایکیفیدرمانوافزایشدسترسیمردممناطقکمترتوسعهیافتهبهزیرساختهاینظامسلامتاستفادهشودگفتمتاسفانهباوجودآزمایشگاههایژنتیکوتشخیصقبلازتولد،برخیزوجینناقلتالاسمیحاضربهانجامآزمایشهانیستند

معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیزاهدان بااشارهبهرنجمادامالعمردرماننگهدارندهبیمارانتالاسمیماژور،ادامهدادکودکمبتلابهتالاسمیماژورمجبوراستتاازسالهایاولتولدهرتاهفته،ساعتهادربیمارستانبستریشودتاباتزریقخونمنظم،خونسازیغیرموثر مغزاستخوانهامتوقفشودوازایجادتغییراتچهرهواستخوانیواختلالرشدجلوگیریشود

دکترمیریادامهداددرصدازخونهایاهداییدرسیستانوبلوچستانبهمصرفبیمارانتالاسمیمیرسد

ویافزودآزمایشهایژنتیکتالاسمیدرکشوررایگانانجاممیشودوانتظارداریمهمهافرادوخانوارهابرایکاهشهزینههاوبیماریهاازفرصتهایدادهشدهبهرهببرند

دکترقاسممیریعلیآباد،همگامیعلماوسرانطوایفرابانظامسلامتدرراستایکمکبهخانوادههایناقلژنتالاسمیدر تولدنوزادانیسالمباانجامآزمایشهایژنتیکپیشازبارداری،بسیارارزشمنددانستوازتلاشهایشبکهبهداشتودرمانخاشقدردانیکرد

دکتررضاکرد،رییسشبکهبهداشتودرمانخاشنیزگفتبهغیرازهزینههاییکهخانوادههابرایخریدداروهاوایابوذهابدارندودولتهممنهایهزینههایپرسنلوآزمایشها،وسائلمصرفی،اکو،امآرآیوویزیتتخصصیانجاممیدهدودرسالافزونبرمیلیاردریالفقطبرایهزینهخونولوازمیکبارمصرفبیمارانتالاسمیخاشپرداختمیکنیم

ویدرادامهبهامامانجمعه،عاقدینمحلی،محضردارانونیزخانوادههاتوصیهکرددرخصوصعواقبازدواجهایفامیلیوآسیبهایآنوپیشگیریازتولدنوزادانمبتلابهتالاسمیروشنگریکنندتابرنامههایآگاهسازیباهدفجلوگیریازواردشدنهزینهبهخانوادههاودولتناشیازتولدفرزندانمبتلابهتالاسمیدرجامعهشکلگیرند

امامانجمعهشیعهوسنی،فرماندار،شماریازنخبگان،معتمدانوشاعرانخاشنیزبراهمیتاجرایبرنامههایآگاهسازیوتوجهبهتوصیههایبهداشتیبرایکاهشآماربیمارانتالاسمیتاکیدکردند

سهشنبه٢٤ارديبهشت١٣٩٨١٥٠٧شمارهخبر١٩٠٣٧٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top