قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 304710
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

جمعیت مبتلایان به فشار خون در سه دهه گذشته سه برابر شده است

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رییسدانشگاهعلومپزشکیایرانشهردردومینکارگروهبسیجملیکنترلفشارخون

جمعیتمبتلایانبهفشارخوندرسهدههگذشتهسهبرابرشدهاست

رییسدانشگاهعلومپزشکیایرانشهرگفتفشارخونبالامهمترینعاملمرگومیرزودرسوابتلابهبیماریهایقلبی،کلیویوسکتهمغزیاستوجمعیتمبتلایانبهاینبیماریدرسهدههگذشتهسهبرابرشدهاستحدوددرصدافرادازبیماریخوداطلاعندارندوازبیندرصدافرادمطلعبهبیماریفقطدرصدتحتنظرپزشکدارودریافتمیکنند

بهگزارشوبدا،دکترمحمدمهرانامینیفرددردومینکارگروهبسیجملیکنترلفشارخونبااعلاماینمطلب،اظهارداشتسالگذشتهحدودمیلیوننفردرجهانوحدودهزارنفردرایرانبهعلتفشارخونجانخودراازدستدادهاندودرصورتعدماطلاعافراد،عدمغربالگریوعدمانجاممعایناتمربوطه،پیشبینیمیشودامسالرشددرصدیمرگومیربیمارانفشارخونداشتهباشیم

ویازمصرفبیشازحدقند،چربی،نمکوچاقیوتحرکبدنیناکافیبهعنوانمهمتریندلایلابتلابهفشارخونیادکردوافزودجمعیتهدفحوزهدانشگاهعلومپزشکیایرانشهرحدودهزارنفراستوپیشبینیمیشودازاینتعداد،حدودهزارنفرمبتلابهفشارخونباشندکهباشناساییاینافرادمیتوانازبیشازدرصدحملههایقلبیوسکتههایقلبیپیشگیریکرد

رییسدانشگاهعلومپزشکیایرانشهریادآورشدازهمهشهروندانتقاضامیکنیمبهمنظورارزیابیوضعیتسلامتیوفشارخونخود،از خردادبهمراکزخدماتجامعسلامت،پایگاههایسلامتوایستگاههایثابتوسیارفشارخوندرسطحشهرمراجعهکنند

نسخهچاپيارسالبهدوست

چهارشنبه٢٥ارديبهشت١٣٩٨١١٣٠شمارهخبر١٩٠٤٠٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top