کد خبر: 304713
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت اعلام شد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ازسویمعاونتبهداشت؛

فهرستنهاییکالاهاواقداماتآسیبرسانبهسلامتاعلامشد

 

 

معاونتبهداشتوزارتبهداشت،فهرستکالاهاواقداماتآسیبرسانبهسلامتبهجهتمنعتبلیغاتدرسال۹۸رااعلامکرد

 

بهگزارشوبدا،معاونتبهداشتوزارتبهداشتباتوجهبهنامهوزیربهداشتبهوزیرفرهنگوارشاداسلامیوریاستسازمانصداوسیمایجمهوریاسلامیایرانودرراستایاجرایمادهقانونالحاقیبرخیازموادبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت،وبندج مادهقانوناحکامدائمیبرنامههایتوسعه،فهرستکالاهاواقداماتآسیبرسانسلامترااعلامکرد

 

براساساعلاممعاونتبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،روغنهاینیمهجامدمصرفیصنایعوخانوار،انواعسسسالادپرچربمثلهزارجزیره،سسفرانسوی،سستاتاروسسایتالیاییبهجزنوعکمچربوکاهشیافته،انواعفرآوردههایسرخشدهدرروغنبرپایهسیبزمینیوغلات،پنیرپیتزاپروسس،فرآوردههایشیرینونوشیدنیها،فرآوردههایآرایشیتاتووانواعفرآوردههایبرنزهکنندهپوستبرخیازکالاهایآسیبرسانبهسلامتاعلامشدهاست 

 

برایمشاهدهکاملفهرستنهاییکالاهاواقداماتآسیبرسانبهسلامتبهجهتمنعتبلیغاتدرسالاینجاراکلیککنید

نسخهچاپيارسالبهدوست

چهارشنبه٢٥ارديبهشت١٣٩٨١٥٠٢شمارهخبر١٩٠٤١٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top