قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 304713
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت اعلام شد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ازسویمعاونتبهداشت؛

فهرستنهاییکالاهاواقداماتآسیبرسانبهسلامتاعلامشد

 

 

معاونتبهداشتوزارتبهداشت،فهرستکالاهاواقداماتآسیبرسانبهسلامتبهجهتمنعتبلیغاتدرسال۹۸رااعلامکرد

 

بهگزارشوبدا،معاونتبهداشتوزارتبهداشتباتوجهبهنامهوزیربهداشتبهوزیرفرهنگوارشاداسلامیوریاستسازمانصداوسیمایجمهوریاسلامیایرانودرراستایاجرایمادهقانونالحاقیبرخیازموادبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت،وبندج مادهقانوناحکامدائمیبرنامههایتوسعه،فهرستکالاهاواقداماتآسیبرسانسلامترااعلامکرد

 

براساساعلاممعاونتبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،روغنهاینیمهجامدمصرفیصنایعوخانوار،انواعسسسالادپرچربمثلهزارجزیره،سسفرانسوی،سستاتاروسسایتالیاییبهجزنوعکمچربوکاهشیافته،انواعفرآوردههایسرخشدهدرروغنبرپایهسیبزمینیوغلات،پنیرپیتزاپروسس،فرآوردههایشیرینونوشیدنیها،فرآوردههایآرایشیتاتووانواعفرآوردههایبرنزهکنندهپوستبرخیازکالاهایآسیبرسانبهسلامتاعلامشدهاست 

 

برایمشاهدهکاملفهرستنهاییکالاهاواقداماتآسیبرسانبهسلامتبهجهتمنعتبلیغاتدرسالاینجاراکلیککنید

نسخهچاپيارسالبهدوست

چهارشنبه٢٥ارديبهشت١٣٩٨١٥٠٢شمارهخبر١٩٠٤١٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top