قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 304722
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۹:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پاسخ وزارت بهداشت به ادعای پخت حلیم با پنبه

معاونفنیمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشتاعلامکرد

معاونفنیمرکزسلامتمحیطوکاروزارتبهداشتدرواکنشبهانتشارویدئوهاییدرفضایمجازیمبنیبرپختحلیمباپنبهوپشمگوسفنددرپیگرانیگوشت،گفتبابازرسی‌هایصورتگرفتهبررویمراکزیکهازآنهاشکایتشدهبودویامراکزیکهخودمانبهآن‌هامشکوکبودیم،بهایننتیجهرسیدیمکهعملاهیچگونهتخلفیدراینزمینهدرحلیم‌هایبهفروشرسیدهصورتنگرفتهاستواینچنیناخباریکذباست

 

بهگزارشوبدابهنقلازایسنا،مهندسمحسنفرهادیبااشارهبهتغییراتغذاییمردمدرماهمبارکرمضانواقداماتانجامشدهدرراستاینظارتبرمراکزتهیهوعرضهغذاهایویژهاینایام،گفتبهدلیلهمینتغییراتماطبقدستوریکهبهدانشگاه‌هایعلومپزشکیکشورباامضایمعاونتبهداشتفرستادیم،درساعاتافطارتاسحرتمرکزبیشتریبربازرسی‌هایازاماکنغذاییخواهیمداشت

 

ویبااشارهبهاینکهتمرکزبربازرسی‌هابیشتربررویرستوران‌ها،مراکزتفریحیومراکزتفریحیآبیاست،گفتیعنیصنوفیکهازافطارتاسحرفعالیتدارند،تمرکزبیشتریبررویآنهااستهمچنینیکیازمهمترینمکان‌هاییکهتاکیدمابربازرسیازآنهاستقنادی‌هاومراکزفروشآشوحلیماستمتاسفانهآش،حلیموزولبیاوبامیهازجملهاقلامغذاییهستندکهحتیدرشرایطغیربهداشتیهم،عرضهمی‌شوند

 

مهندسفرهادیضمندرخواستازمردمبرایاینکهازمکان‌هایغیرمطمئنودستفروشانکنارخیاباناقدامبهتهیهزولبیاوبامیهنکنند،گفتهمچنینیکیازنکاتبسیارمهمبرایبازرسانماایناستکهصنوفغیرمرتبطاقدامبهفروشزولبیابامیه،آشوحلیمنکنند؛چراکهاینصنوفامکاناتتولیدوعرضهاینموادرابهصورتبهداشتیندارندازدیگرمواردمهمبازرسی‌هاییکهانجاممی‌دهیمنظارتبرپارک‌هاوتفرجگاه‌هااستتاکنترلدقیق‌تریبررویسالمبودنیخمصرفیکهدراینمراکزبرایتهیهشربت‌هااستفادهمی‌شودونیزیخ‌هاییکهمی‌فروشند،شود

 

ویافزودهمکارانمابااستفادهازدستگاه‌هایپرتابلسنجشیکهدارندبهسنجشدرمحلمی‌پردازند،بهویژهکنترلروغنمصرفیزولبیاوبامیهدراینماهاهمیتبیشتریداردتابحث‌هایتقلبدرآنصورتنگیرد

 

مهندسفرهادیهمچنیندرواکنشبهانتشاراخباریدرفضایمجازیمبنیبروجودپنبهوپشمگوسفنددرحلیمبهجایگوشت،گفتیکیازشایعاتیکهدردوسالگذشتهدرفضایمجازیبازنشرداشتهاستوتوسطمابهشدتتکذیبشده،وجودپنبهوپشمگوسفنددرحلیم‌هاییاستکهفروختهمی‌شودبابازرسی‌هایصورتگرفتهبررویمراکزیکهازآنهاشکایتشدهبودویامراکزیکهخودمانبهآن‌هامشکوکبودیم،بهایننتیجهرسیدیمکهعملاهیچگونهتخلفیدراینزمینهدرحلیم‌هایبهفروشرسیدهصورتنگرفتهاستواینخبرکذباست

 

 

ویدراینبارهتوضیحداداولا،مخلوطکردنشیءخارجیمانندپنبهیاپشمگوسفنددرحلیمکارساده‌اینیستوثانیادربازرسی‌هایصورتگرفتهدرانباراینرستوران‌هاهیچگونهپنبهیاپشمگوسفندمشاهدهنشدهاستتابتواننددرغذایخوداستفادهکنندهمچنیندرتمامنمونه‌هایبرداشتشدهازمراکزیکهبهآزمایشگاهفرستادهشد،جوابآزمایشمنفیبودهاست

چهارشنبه٢٥ارديبهشت١٣٩٨١٦٠٧شمارهخبر١٩٠٤١٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top