قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 304726
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۱:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پلمب ۲۰۰ مرکز متخلف عرضه مواد غذایی در ماه رمضان - تذکر به ۸۰۰ مورد تخلف

پلمب۲۰۰مرکزمتخلفعرضهموادغذاییدرماهرمضانتذکربه۸۰۰موردتخلف

معاونتبهداشتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیگفتدرطیحدود۹روزگذشتهازماهمبارکرمضانبهحدود۸۰۰موردتخلفتذکرداده‌ایمکهازاینتعداد۲۰۰محلعرضهموادغذاییچهکوچکوچهبزرگدرپیاینتذکراتپلمبشدندواینروندکارادامهخواهدداشت

 

بهگزارشوبدا،دکترعلیرضارییسیبااشارهبهفعالیتحدود۳هزارتیمبهداشتمحیطدرایامتعطیلاتعیدنوروز،گفتاینتیمنظارتیدرایامتعطیلاتنظارتخوبیبرعرضهموادغذاییوسلامتآب‌هاداشتندکهبهدلیلاتفاقاتسیل،خدماتآنهابهخوبیدیدهنشداینتیم‌هاهمچنین،درمناطقسیلزدهنیزحضورپیداکردهوکنترلبهداشتمحیطرابرعهدهداشتند

 

ویافزوداکنونحدودیکسومازهمانتیمیادشده،برایبازرسی‌هایایامماهمبارکرمضانفعالهستندودراینراستا،درتماماستان‌هاودانشگاه‌ها،تیم‌هایبهداشتیوآزمایشگاه‌هانیزفعالاستواینتیم‌هابیشتردرشیفتعصروشب،یعنیپسازافطارکهمردمدرواحدهایصنفیبیشترحضوردارند،فعالیتمی‌کنند

 

پلمب۲۰۰مرکزمتخلفعرضهموادغذاییدرماهرمضان

 

براساسگزارشایسنا،دکتررییسیعنوانکرددرطیحدود۹روزگذشتهازماهمبارکرمضانبهحدود۸۰۰موردتخلفتذکرداده‌ایمکهازاینتعداد۲۰۰محلعرضهموادغذایی،درپیاینتذکرات،پلمبشدندواینروندادامهخواهدداشت

 

 

معاونوزیربهداشتدرپایانخاطرنشانکردمردمنیزدرصورتمشاهدهتخلفباشماره‌گیری۱۹۰مواردراباوزارتبهداشتودانشگاه‌هایعلومپزشکیدرمیانبگذارند

چهارشنبه٢٥ارديبهشت١٣٩٨١٥٥٩شمارهخبر١٩٠٤١٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top