قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 304733
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۱:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

ثبت نام 3451 نفر برای انتخابات پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری

رییسستاداجراییمرکزیپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریخبرداد

ثبتنامنفربرایانتخاباتپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاری

رییسستاداجراییمرکزیپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستاریگفتازیکماهونیمپیشبهدستوروزیربهداشتفرایندانتخاباتسازماننظامپرستاریآغازشدواینانتخاباتدرروزتیرماهامسالبرگزارمیشود

دکترسیدحسنامامیرضویدرگفتگوباخبرنگاروبدابااعلاماینمطلب،اظهارداشتثبتنامازکاندیداهایداوطلبهیاتمدیرهنظامپرستاریشهرستانها،ازروزپیشآغازشدوامروزمهلتثبتنامبهپایانرسید

ویافزودنفربرایانتخاباتهیاتمدیرهنظامپرستاریشهرستانهادرحوزههایانتخابیههایمختلفثبتنامکردندکهنسبتبهدورهقبل،درصدرشدیافتهاستوشهرستانواجدشرایطبرگزاریانتخاباتبودندکهنسبتبهدورهگذشتهشاهدافزودهشدنشهرستانبودهایمواینانتخاباتدردانشگاهودانشکدهعلومپزشکیبرگزارمیشود

دکترامامیرضویبابیاناینکهنفرمعادلدرصدازثبتنامکنندگانعضویتدرپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریزنونفرمعادلدرصدمردهستند،افزودازاینتعداد،نفردارایرشتهتحصیلیبهیاری،نفردارایرشتهپرستاری،نفردارایرشتهتکنسیناتاقعملونفرنیزدارایرشتههوشبریهستند

ویخاطرنشانکردهمچنینازبینثبتنامکنندگان،نفردارایمدرکتحصیلیدیپلم،نفردارایمدرککاردانی،نفرکارشناسی،نفرکارشناسیارشدونفردارایمدرکدکتریهستند

رییسستاداجراییمرکزیپنجمیندورهانتخاباتسازماننظامپرستارییادآورشدهیاتهاینظارتبرانتخاباتفرصتدارندکهصلاحیتکاندیداهایپنجمیندورهانتخاباتنظامپرستاریرابررسیکنندوپسازآنهیاتمرکزینظارتبرانتخابات،صلاحیتداوطلبانراتاییدخواهدکردوپسازآن،اسامیکاندیداها،اعلامخواهدشد

 

چهارشنبه٢٥ارديبهشت١٣٩٨٢٢١٦شمارهخبر١٩٠٤٢٢تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top