قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 304823
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۱:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

انتظار داریم که حداقل 2 میلیون بیمار جدید مبتلا به فشارخون را در کشور شناسایی کنیم

انتظارداریمکهحداقلمیلیونبیمارجدیدمبتلابهفشارخونرادرکشورشناساییکنیم

 

وزیربهداشتگفتدرسالهایبعدازانقلاباسلامی،دستاوردهایارزشمندیدرنظامسلامتکشورداشتهایمویکیازکشورهایپیشتازمنطقهدرحوزهسلامتبودهایموتوانستیمدربینکشورشرقمدیترانهازنظرشاخصهایبهداشتیمانندکاهشمرگومیرمادرانبارداروکودکان،درجایگاهنخستقراربگیریم

 

بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدربرنامهگفتگویشبکهخبرکهبهمناسبتبسیجملیکنترلفشارخونپخششد،ازبیماریهایغیرواگیربهعنوانتهدیداصلیمردمونظامسلامتیادکردوافزودازهزارموردمرگومیردرسال،حدودهزارموردمعادلدرصدازمرگهابهدلیلبیماریهایغیرواگیربودهودراینمیان،هزارموردمرگبهدلیلفشارخونوهزارمرگنیزبهدلیلعوارضفشارخونوبیماریهایقلبیوعروقیونارساییهایقلبیبودهاست

 

ویتصریحکرد ازروزاولکهبهوزارتبهداشتآمدمبرکنترلوپیشگیریازبیماریهایغیرواگیرتاکیدداشتمالبتهسالپیشکهمعاونبهداشتوزارتبهداشتبودم،ادارهکلبیماریهایغیرواگیرراراهاندازیکردمچونمیدانستمکهبعدازکنترلبیماریهایواگیردار،درچاهتاریکبیماریهایغیرواگیرمیافتیم

 

وزیربهداشتاضافهکردبرایکنترلوییشگیریازبیماریهایغیرواگیرنیازمندمشارکتبینبخشیبهشکلبسیجملیوبامشارکتهمهدستگاههاهستیموبههمینخاطربسیجملیکنترلفشارخوندرکشورازامروزآغازشدوتاتیرماهادامهدارد

 

دکترنمکیبابیاناینکه درطرحتحولسلامتزیرساختهایبسیارخوبیدرحوزهسلامتایجادشد،گفت قبلازاجرایبسیجملیکنترلفشارخونبهرییسجمهورنامهاینوشتمودکترروحانیبااجرایاینطرحبزرگملیبهشکلتحولدرنظامپیشگیریکشورموافقتکردودستوراتلازمرابهدستگاههایاجراییابلاغکردوبامشارکتسازمانهایدولتیوغیردولتی،سازمانهایمردمنهادوتشکلهایمختلف،بسیجملیکنترلفشارخونرااجرامیکنیم

 

ویبااشارهبهشعارامسالروزجهانیفشارخونمبنیبر"فشارخون؛بدانیمواقدامکنیم"،یادآورشد درایرانحداقلدرصدودربرخیمناطقتادرصدازمردمازبیماریفشارخونخوداطلاعندارندووقتیکهباسکتههایمغزیوقلبیونارساییکلیوینیازمندخدماتدرمانیودیالیزمیشوند،ازاینبیماریآگاهیپیدامیکنندوفشارخونموجبناتوانیومعلولیتمردمورنجکشیدنبیمارانوخانوادههایآنهاشودبنابرایناگربتوانیممردمراازوجودبیماریفشارخونشانآگاهکنیم،حداقلدرصدازمرگهایناشیازفشارخون،کاهشپیدامیکند

 

وزیربهداشتخاطرنشانکرددربسیجملیکنترلفشارخونجمعیتهدفمابیشازمیلیونایرانیبیشترازسالاستوانتظارداریمکهحداقلمیلیونبیمارجدیدمبتلابهفشارخونراشناساییکنیمتاتحتمراقبتودرمانقرارگیرندآمارفشارخوندربینزنانبیشترازمرداناستکهدلیلآنمراجعهبیشترزنانبهمراکزبهداشتیودرمانیوتوجهبیشترنسبتبهسلامتیشاناست

 

دکترنمکیدرخصوصمراکزیکهمردممیتوانندبرایسنجشفشارخونبهآنهامراجعهکنند،گفتتعدادزیادیازمراکزازجملهمراکزبهداشتیودرمانیمستقردرشهرهاوروستاها،پایگاههایبسیج،کارخانهها،مساجد،معابر،بیشازبیمارستاندولتیوخصوصی،مطبهایپزشکان،داروخانههاوایستگاههایمستقردرمحلبرگزارینمازجمعهآمادهپذیرشمردمدربسیجملیکنترلفشارخونهستند

 

ویسبکزندگیرامهمترینعاملکنترلکنندهبیماریهایغیرواگیردانستوافزوددونوعفشارخونداریم؛یکیفشارخوناساسیکهنقشوراثت،سبکزندگیوتغذیهدرآنبسیارمهماستودیگریفشارخونثانویهکهعاملدیگریدارداماتوصیهمابهمردمایناستکهمصرفنمکراتاحدمقدور،کاهشدهندچراکهاگربتوانیممصرفنمکراحداقلدرصدکاهشدهیم،تعدادبیمارانفشارخونیبهمیزانقابلتوجهیکاهشمییابد

 

وزیربهداشتتاکیدکردمیزانمصرفنمکدربینمردمایران،دوبرابرمتوسطجهانیاستبهعبارتدیگرمیزانمصرفنمکدربینمردمایرانبهطورمتوسطگرمدرروزواینمیزاندردنیاگرماستکهیکیازدلایلآنمیتواندریشهدرفرهگماایرانیهاوروزهایآفتابیداشتهباشدبهعنواننمونهتهرانکهدررشتهکوهالبرزقراردارد،روزدرطولسال،آفتابیاستواجدادوبزرگانماکهدرروستاهاسکونتداشتهاندبهدلیلتعریقزیادمجبوربودهاندکهسدیمبیشتریازطریقمصرفنمک،دریافتکنند

 

بهگفتهدکترنمکیزناندرخانهمیتوانندمیزانمصرفنمکراروزانهیکقاشقمرباخوریکاهشدهندودررستورانهانیزمصرفنمکمیتواندکاهشیابد

 

ویاظهارداشتفشارخونمردمایراندرپروندهالکترونیکسلامتآنهاثبتمیشودوپسازآنبرایکنترلفشارخونبهپزشکانارجاعمیشوندومشاورههاوآموزشهایلازمبرایکنترلفشارخونرادریافتمیکنندوتاپایانبهاریکیازآرزوهایدیرینهکهاستقرارپروندهالکترونیکسلامتاست،محققمیشود

 

وزیربهداشتبااشارهبهتولیدداروهایفشارخوندرکشوروعدمکمبوداینداروها،گفتمصرفدارویفشارخونهزینههایبهمراتبکمترینسبتبهدرمانویکشببستریدربخشمراقبتهایویژهداردواگرازمیلیونبیمارجدیدمبتلابهفشارخونکههدفمابرایشناساییهستند،یکمیلیوننفرنیازبهداروداشتهباشند،هزینههایآنکمترازدرصدنیازبهخدماتدرمانیوبخشهایمراقبتهایویژهبیمارستانیاست

 

دکترنمکیبابیاناینکه امروزتعداداقلامکمبودداروییکشورقلماستکهاینتعداددرروزمشابهسالگذشته،بیشازقلمبودهاست،خاطرنشانکردباتمهیداتپیشبینیشدهودستوررییسجمهورمبنیبرتخصیصارزتومانیبهبخشدارو،مشکلیدرتامیندارودرکشورنداریم

 

وییادآورشدعلاوهبرمراکزبهداشتیودرمانیوپایگاههاوایستگاههایسیاربرایسنجشفشارخون،سامانهایبرایخوداظهاریفشارخونتوسطمردمبهآدرسراهاندازیشدهکهمردممیتواننداطلاعاتفشارخونخودرادراینسامانهثبتکنند

 

وزیربهداشتافزودپروندهالکترونیکسلامتدرکنارپزشکیخانواده،نظامارجاع،راهنماهایبالینیوتغییرسیستمپرداختازفیفورسرویسبهازتکالیفقانونیبرنامههایپنجموششمتوسعهبودهکهبرزمینماندهبودو ارروزاولکهبهوزارتبهداشتآمدم،تاکیدداشتمکهاولینگاممابایدراهاندازیپروندهالکترونیکسلامتباشدواگراینریلگذاریانجامنشود،نظامارجاعوپزشکیخانواده،معنیومفهومندارندبنابراینباراهاندازیپروندهالکترونیکسلامتازانجاماقداماتغیرضروریبرایهرفردوبیمارمراجعهکنندهبهمراکزدرمانیوتصویربرداری،پرهیزخواهدشدوعلاوهبرمدیریتمنابع،مقدمهنظامارجاعنیزفراهمخواهدشد

 

دکترنمکیازراهاندازیبسیجملیبرایکنترلوپیشگیریازدیابتبهعنوانیکیازمهمترینبرنامههایوزارتبهداشتدرسالجارییادکردوگفت بسیاریازمردممبتلابهدیابتهستندامانمیتوانندآنراتشخیصدهندودرصددیمتابااجرایبرنامهملیپیشگیرانهبرایکنترلوشناساییبیمارانمبتلابهدیابت،ازتحمیلعوارضجسمیازناحیهچشم،کلیهوقطععضوجلوگیریکنیمومردمراباتغییرسبکزندگی،رژیمغذاییودرمان،ازعوارضسنگیناینبیماریومرگومیرناشیازآن،آشناکنیم

 

ویخاطرنشانکردعوارضفشارخونبیشترشاملسردردهایناگهانی،اختلالاتعصبی،اختلالاتبینایی،سرگیجه،مشکلاتقلبیودرددرناحیهقلبوتپشقلباستامافشارخونهیچعلامتمشخصینداردچونبیماران،بهعلائمیکهگفتهشد،عادتمیکنندو انتظارداریمکهمردمفشارخونراجدیبگیرندتابتوانیمشاهدکاهشچشمگیرفشارخونبالادرکشورباشیم

 

وزیربهداشتدرپایانیادآورشددرهیچکجایدنیاچنینطرحبزرگیدرچنینحجمیازجمعیتاجرانشدهاستکهبایدازهمکاراندربخشهایمختلفوسایردستگاههاازجملهبسیججامعهپزشکی،سازماننظامپزشکی،انجمنهایعلمی،ائمهجمعه،سازمانهایمردمنهاد،نیروهایمسلحورسانههاوبهویژهسازمانصداوسیماکهبهاجرایبهتراینطرحکمکمیکنند،تشکرکنم

جمعه٢٧ارديبهشت١٣٩٨٢٢٢٥شمارهخبر١٩٠٤٤٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top