قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 304843
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

آغاز کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون در بابل همزمان با سراسر کشور

آغازکمپینبسیجملیکنترلفشارخوندربابلهمزمانباسراسرکشور

رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلازآغازکمپینبسیجملیکنترلفشارخونهمزمانباسراسرکشوردربابلخبرداد  

بهگزارشوبدا،دکترسیدفرزادجلالیگفتبیماریفشارخونبالا،اصلیترینعاملخطرقابلتغییردرناتوانیومرگومیرزودرسناشیازبیماریهایقلبیدرجهانوایراناست

ویبااشارهبهاینکهفشارخوندربینبیماریهایغیرواگیراولینعلتمرگومیرمحسوبمیشود،تصریحکردشیوعفشارخونبالادرجمعیتزیرسالحدوددرصدودرجمعیتتاسالهشیوعیکسومودرجمعیتبالایسالشیوعدوسومدارد

رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلبیانداشتچاقیواضافهوزن،عدمتحرک،استعمالدخانیات،نمکسدیمفراواندرغذاها،پتاسیمکمدرغذاها،کمبودویتامین،مصرفالکلازعللابتلابهفشارخونبالامیباشد،بهطوریکهدرکشورهایغربیمصرفالکلومصرفقرصهایپیشگیریازبارداریعاملاصلیآنبودهودرکشورهایدیگربیماریهایکلیوی،غددیوبرخیبیماریهایمادرزادیعاملآناست

دکترجلالیبیانکردسردرد،حالتتهوع،سرگیجه،تاریدیدیادوبینی،تپشقلبیاضربان‌هایقویونامنظمقلب،تنگینفسازعلایمفشارخونبالااست،البتهدربسیاریموارداینبیماریبدونعلامتاستو بههمیندلیلبنامقاتلخاموشنامگذاریشدهاست

ویبااشارهبهاینکهفشارخونبالایکنترلنشده،خطرابتلابهبیماریهایجدیمانندسکتهوحملهقلبیراافزایشمیدهد،گفتخوشبختانهفشارخونبالارامیتوانبهآسانیتشخیصدادوبعدازاینکهفردمتوجهشددچارفشارخونبالااستمیتواندباپزشکخوددرجهتکنترلآنهمکاریکند

رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلگفتدرسال،بالغبر میلیوننفردرسطحجهانبهعللمرتبطبافشارخونبالاجانخودراازدستدادهاندوبراساسبرآوردهایانجامشدهدرسال،دراثربیمارهایمرتبطبهفشارخونبالاهزارنفردرایرانجانخودراازدستدادهاند

دکترجلالیافزودتنهادرصدبیمارانمبتلابهفشارخونبالاازبیماریخوداطلاعدارندوتنهاپنجاهدرصدبیمارانمبتلابهفشارخونبالابرایکنترلبیماریخوددارودریافتمیکنند

رییسدانشگاهعلومپزشکیبابلبااشارهبهبرگزاریبسیجملیکنترلفشارخوندرکشور،گفتوزارتبهداشتبراساساهدافبلندمدتیکهدرراستایکنترلوپیشگیریفشارخوندردستورکاردارد،درصدداستبااستفادهازظرفیتتمامینهادهاومشارکتمردموجامعهمدنی،بسیجملیکنترلفشارخونرادرسطحکشوربرگزارکند

 دکترجلالیگفتاینطرحاز۲۷اردیبهشتماهجاریتا۱۵تیرماه۹۸باهدفایجادحساسیتموضوعیدرآحادجامعهمردموسیاستگذاران،افزایشآگاهیوسوادسلامتجامعهدرزمینهفشارخونبالااجرامیشودواندازهگیریفشارخونافراد۳۰تا۷۰سالراازاهدافاینطرحعنوانکرد

ویبااشارهبهنشستیکهدانشگاهعلومپزشکیبابلبافرمانداری،شهرداریوآموزشوپرورشبرگزارشد،بیانداشتفرهنگسازیواطلاعرسانیبازمینههایاجراییمتنوعازجملهنصببنرهایهشداردهنده،هماهنگیبرایسخنرانیدراداراتهمزمانباگرفتنفشارخونکارمندان،مشخصکردنایستگاههایسیاردرسطحشهرعلاوهبربیمارستانها،مراکزبهداشت،داروخانههاوآزمایشگاهها،حضورکارشناسانکنترلفشارخوندانشگاهدرمجامعهنرمندان،هیاتهایمذهبیومساجدازاقداماتاینکمیتهاست

ویهمچنیناذعانداشتدردهمینسالاجرایطرحسیشب،سیمسجددانشگاهکهمنجربهحضورپزشکانفوقتخصص،متخصص،دانداپزشک،عمومی،پرستارومامادرروستاهادرماهمبارکرمضانشدهاست،فشارخوناهالیروستاتوسطکارشناسانموردبررسیقرارمیگیرد

شنبه٢٨ارديبهشت١٣٩٨١٢٤٦شمارهخبر١٩٠٤٨٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top