قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305013
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

شیوع سه برابری بیماری فشار خون در کشور - کاهش 30 درصدی مرگ و میرهای منتسب به فشار خون با آگاهی و اطلاع رسانی

شیوعسهبرابریبیماریفشارخوندرکشورکاهشدرصدیمرگومیرهایمنتسببهفشارخونباآگاهیواطلاعرسانی

 

 

دکترحریرچیگفتمیزانمرگومیرهایمنتسببهفشارخوندرصدافزایشداشتهومتاسفانهشیوعسهبرابریداشتهاست

 

بهگزارشوبدا،دکترایرجحریرچی،معاونکلوزارتبهداشتدرگفتگویزندهباشبکهخبربهمناسبتبسیجملیکنترلفشارخون،بااشارهبهاینکه،پرفشاریخونمهمترینعاملخطرمرگومیروبیماریزاییایرانیاندرسالاخیربودهاست،گفتبسیجملیکنترلفشارخونازاردیبهشتماهجاریبهدستوررییسجمهورآغازشدهاستکهتاخردادماهمرحلهآموزشواطلاعرسانیبهمردمومجریانطرحبودهوازخردادبهمدتیکماهدرمراکزمختلفخانههایبهداشت،بیمارستانهایدولتی،ایستگاههاییکهدرسطحشهرایجادمیشوند،فشارخونافراداندازهگیریوبررسیمیشود

 

معاونکلوزارتبهداشتگفتگروههایهدفماافرادسالوبالاترهستندوهدفگیریکردهایمکهدرصدجمعیتموردنظریعنیحدودمیلیوننفرفشارخونشاناندازهگیریوبررسیشودوانتظارداریمکهحداقلمیلیونبیمارجدیدمبتلابهفشارخونرادرکشورشناساییکنیم 

   

دکترحریرچیخاطرنشانکرددرایرانحداقلدرصدودربرخیمناطقتادرصدازمردمازبیماریفشارخونخوداطلاعندارندواگربتوانیممردمراازوجودبیماریفشارخونشانآگاهکنیم،حداقلدرصدازمرگهایناشیازفشارخون،کاهشپیدامیکند

 

ویتصریحکرددرحالحاضردرصدازافرادبالایسال،فشارخونبالایدارنداگربهسنینتاسالبرسانیمیکسومآنهاواگربهتاسالبرسدنیمیازمردمودرسنینتاسال،درصدآنهاوبالایسالنیزدرصدیعنیدوسومشانفشارخونبالادارند

 

بهگفتهمعاونکلوزارتبهداشت،مرکزبرایاندازهگیریوبررسیفشارخونتجهیزخواهدشدونتایجدرپروندهالکترونیکسلامتمردمثبتمیشودودرصورتبالابودنفشارخونبهپزشکانارجاعمیشوند

 

ویدرپایانخاطرنشانکردنتایجبررسیبهافراددرهمانروزوبهصورتگزارشنهایینیزشهریورماهجاریاطلاعرسانیخواهدشدازآنجاییکهاینپویشملیمهمترینبسیجبهداشتیدرمنطقهبهشمارمیرودنتایجآنبهسازمانجهانیبهداشتنیزاعلامخواهدشد

سهشنبه٣١ارديبهشت١٣٩٨٠٨٥٩شمارهخبر١٩٠٦٨٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top