کد خبر: 305050
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۹:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

نقض آشکار حقوق بین الملل در کمک رسانی به سیل زدگان کشور توسط آمریکا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رییسفرهنگستانعلومپزشکیجمهوریاسلامیایرانمطرحکرد

نقضآشکارحقوقبینالمللدرکمکرسانیبهسیلزدگانکشورتوسطآمریکا

رییسفرهنگستانعلومپزشکیجمهوریاسلامیایران،دراعتراضبهنقضآشکارحقوقبینالمللدرخصوصکمکرسانیبهسیلزدگانکشورواقداماتغیرانسانیدولتآمریکادرزمینهاعمالمحدودیتهایتامیندارووتجهیزاتپزشکی،بهآنتونیوگوترش،دبیرکلسازمانمللمتحد،نامهایارسالکرد

بهگزارشوبدا،دکترعلیرضامرندی،درایننامه،بااشارهبهمکاتباتقبلی،مبنیبرتحریمهایظالمانهدولتجنایتکارآمریکابرمردمکشورعزیزماکهمحدودیتهاومشکلاتیرادرتامینداروهاوتجهیزاتپزشکیحیاتیایجادکردهاست،خطاببهدبیرکلمحترمسازمانمللمتحد،اظهارکردمتاسفانهشاهداقدامغیرانسانیدیگریازدولتآمریکاوبرخیکشورهایوابستهغربیهستیمکهبرخلافابتداییترینحقوقبینالمللمانعرساندنکمکهایمالیبینالمللیبهسیلزدگانعزیزکشورمانشدهاند 

ویافزودمتاسفانهسازمانهایبینالمللیمدافعحقوقبشردرمواقعیکهبرخلافخواستدولتظالمآمریکاباشد،سکوتکاملاختیارکردهوازاندکاظهارنظریدردفاعازحقوقمسلممردمرنجدیدهازسوانحطبیعیکهنیازمبرمبهکمکهایمالیجهتبازسازیمناطقمسکونیشاندارند،خودداریمیکنندبدیهیاستهرگونهاقدامموثرسازمانمللمتحددرجلوگیریازیکهتازیدولتآمریکاوحامیانغربیآنعلیهحقوقمسلممردمکشورمانفراموشنخواهدشد

نسخهچاپيارسالبهدوست

سهشنبه٣١ارديبهشت١٣٩٨١٥٢٧شمارهخبر١٩٠٧١٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top