قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305050
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۹:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

نقض آشکار حقوق بین الملل در کمک رسانی به سیل زدگان کشور توسط آمریکا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رییسفرهنگستانعلومپزشکیجمهوریاسلامیایرانمطرحکرد

نقضآشکارحقوقبینالمللدرکمکرسانیبهسیلزدگانکشورتوسطآمریکا

رییسفرهنگستانعلومپزشکیجمهوریاسلامیایران،دراعتراضبهنقضآشکارحقوقبینالمللدرخصوصکمکرسانیبهسیلزدگانکشورواقداماتغیرانسانیدولتآمریکادرزمینهاعمالمحدودیتهایتامیندارووتجهیزاتپزشکی،بهآنتونیوگوترش،دبیرکلسازمانمللمتحد،نامهایارسالکرد

بهگزارشوبدا،دکترعلیرضامرندی،درایننامه،بااشارهبهمکاتباتقبلی،مبنیبرتحریمهایظالمانهدولتجنایتکارآمریکابرمردمکشورعزیزماکهمحدودیتهاومشکلاتیرادرتامینداروهاوتجهیزاتپزشکیحیاتیایجادکردهاست،خطاببهدبیرکلمحترمسازمانمللمتحد،اظهارکردمتاسفانهشاهداقدامغیرانسانیدیگریازدولتآمریکاوبرخیکشورهایوابستهغربیهستیمکهبرخلافابتداییترینحقوقبینالمللمانعرساندنکمکهایمالیبینالمللیبهسیلزدگانعزیزکشورمانشدهاند 

ویافزودمتاسفانهسازمانهایبینالمللیمدافعحقوقبشردرمواقعیکهبرخلافخواستدولتظالمآمریکاباشد،سکوتکاملاختیارکردهوازاندکاظهارنظریدردفاعازحقوقمسلممردمرنجدیدهازسوانحطبیعیکهنیازمبرمبهکمکهایمالیجهتبازسازیمناطقمسکونیشاندارند،خودداریمیکنندبدیهیاستهرگونهاقدامموثرسازمانمللمتحددرجلوگیریازیکهتازیدولتآمریکاوحامیانغربیآنعلیهحقوقمسلممردمکشورمانفراموشنخواهدشد

نسخهچاپيارسالبهدوست

سهشنبه٣١ارديبهشت١٣٩٨١٥٢٧شمارهخبر١٩٠٧١٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top