قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305053
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۱:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پویش کنترل فشار خون به تکمیل پرونده الکترونیک سلامت کمک می‌کند

پویشکنترلفشارخونبهتکمیلپروندهالکترونیکسلامتکمکمی‌کند

معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتبسیجملیکنترلفشارخونمی‌تواندبهایجادوتکمیلپروندهالکترونیکسلامتهمکمککندواینپویشفرصتیبرایاینموضوعوثبتاطلاعاتسلامتافرادیکهفرصتمراجعهندارندنیز،محسوبمی‌شود

بهگزارشوبدابهنقلازخبرگزاریایرنا،دکترعلیرضارییسیدربارهایجادوتکمیلپروندهالکترونیکسلامتازطریقپویشملیکنترلفشارخون،افزودپسازثبتفشارخونمردمدرسامانهخوداظهاری،باتوجهبهاینکهکدملیافرادنیزوجوددارد،اطلاعاتدرپروندهالکترونیکسلامتافرادنیزدرجمی‌شودومی‌توانمراقبت‌هایبعدیرابهافرادیکهدچارفشارخونبالاهستند،ارائهکرد

ویادامهدادبرایداشتنپروندهالکترونیکسلامتحتمانیازنیستافرادبهمراکزجامعسلامتوپایگاه‌هایبهداشتمراجعهکنندواگرپروندهالکترونیکسلامتبهصورتجامعوکاملتعریفشود،افرادبادریافتهرنوعخدماتسلامتمی‌توانندبهپروندهالکترونیکخودواردشوندبهطورمثالحتیاگرشخصیخوناهداکندیابهمطبخصوصیمراجعهکندنیزمی‌تواندبهپروندهالکترونیکخودواردشود

استقرارهزاروایستگاهسیارسنجشفشارخوندرکشور

معاونبهداشتوزارتبهداشتبیانکردپسازعیدفطر،علاوهبرپایگاه‌هایجامعسلامتوخانه‌هایبهداشت،بیشازهزاروایستگاهسیارنیزدرسراسرکشورجهتاندازهگیریفشارخونمردممستقرمی‌شوندوعلاوهبراینمردممی‌توانندفشارخونخودرابهصورتخوداظهاریدرسامانه‌ایکهبرایاینکاردرنظرگرفتهشدهنیزثبتکننداینسامانهبهنشانیدردسترساست

برنامهزمانبندیپویشکنترلفشارخون

دکتررییسیاظهارداشتبراساسبرنامهزمانبندیشدهپویشملیکنترلفشارخون،ازاردیبهشتتاخرداددرمرحلهاولقرارداریمکهنسبتبهحساسسازیمردماقداممی‌شودوسنجشفشارخونبهصورتعملیازخردادتاتیرانجاممی‌شودالبتهدراینفاصلهمراکزجامعسلامتوپایگاه‌هایبهداشتآمادگیکاملرابرایاندازهگیریفشارخونافراددارند

فشارخونبالاوعوارضآن

بیماریفشارخونبالاعوارضزیادیدارد؛درافرادیکهفشارخونبالادارند،بهعلتفشارواردبرقلببهتدریجعضلهقلبضخیممی‌شودواینموضوعمیتواندفشاربرقلبراافزایشدهدودرطولانیمدت،عمرفردراکمکندهمچنینفشارخونبالاباعثمیشودتاچربیدردیوارهسرخرگهاسریع‌تررسوبکندرگهایقلبدراینافرادزودترتنگمیشوندوخونکمتریبهعضلهقلبواردمی‌شوداگررگهایقلببستهشوندوخوناصلابهعضلهقلبنرسد،سکتهقلبیرخمیدهدرسوبچربیدردیوارهسرخرگهایمغزیباعثکمشدنجریانخونبهمغزمیشوداگرتنگیبسیارشدیدشودیارگهایمغزکاملابستهشود،سکتهمغزیرخمیدهد
فشارخونبالامی‌تواندباعثپارگیرگهایمغزشودوخونریزی‌مغزیایجادکندکهممکناستباعثمرگشودیاباعثاختلالدرحرکتاندامها،بیناییوقدرتتکلمشودهمچنینفشارخونبالامیتواندباعثنارساییکلیه‌هاشودحتیدرفشارخونبالا،ممکناستچشممشکلپیداکندوباعثخونریزیتهچشم،تاریدیدوکوریشود

فشارخونوقتیبالامیرودکهیاخونباقدرتبیشترازقلبپمپشودیامجرایسرخرگتنگشودمهمترینعاملدرایجادتنگیبرسرراهجریانخون،رسوبچربیاستبابالارفتنسنبهتدریجچربیبیشتریدرجدارسرخرگهارسوبمیکندوفردبیشتردرمعرضفشارخونبالاقرارمیگیردعلاوهبرافزایشسن،برخیرفتارهامانندفعالیتبدنیکم،تغذیهناسالمومصرفسیگاریاقلیانهمدرایجادوتشدیدفشارخونتاثیردارند

سهشنبه٣١ارديبهشت١٣٩٨١٢٣٠شمارهخبر١٩٠٦٩٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top