قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305119
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۳:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

246 مورد غرق شدگی از اول فروردین تا 31 اردیبهشت در کشور


رییسسازماناورژانسکشوربااشارهبهغرقشدگینفردرمحیطهایآبیازاولفروردینتااردیبهشتدرسطحکشور،گفتنفرپسازنجاتازغرقشدگیتوسطاورژانسپیشبیمارستانیتحتمداوایاولیهقرارگرفتندکهمصدومجهتادامهرونددرمانبهمراکزدرمانیمنتقلونفردرمحلحادثهدرمانشدندهمچنیننفرنیز،جانخودرادراینمدتازدستدادهاند

بهگزارشوبدا،دکترپیرحسینکولیوندباتاکیدبراینکهدرصدازافرادغرقشدهدرگروهسنیتاسالقراردارند،افزودازاولفروردینتااردیبهشت ازمجموعمصدوموفوتیحوادثناشیازغرقشدگیدرصدمربوطبهمیانگینسنیتاسال،درصدمربوطبهتاسال،درصدمربوطبهتاسال،درصدمربوطبهگروهسنیتاسال،درصدمربوطبهگروهسنیتاسال،درصدمربوطبهکودکانزیرسال،درصدمربوطبهتاسالو درصدمربوطبهگروهسنیسالوبیشترهستند

ویافزوددراینمدت،کوچکترینفردغرقشدهپسربچهماههایدرروستایتازهکنداردبیلبودکهپسازانتقالبهبیمارستانودرمان،ترخیصشدمسنترینفردغرقشدههم،خانمسالهدرتهرانبودکهپسازانتقالبهبیمارستانودرمانترخیصشد

دکترکولیوندبااشارهبهاینکهرودخانههادرصدرحوادثناشیازغرقشدگیقراردارند،گفتدرروزگذشتهوازمجموعغریقازنظرتفکیکمکانینفرمعادلدرصدازکلغریقهادررودخانهها،درصددرسایرمحیطهایآبیشاملحوض،جوی،آبانبارو،درصددردریاچهپشتسد،درصددردریا،درصددراستخرکشاورزی،درصددرکانالآبودرصددراستخرشنادچارغرقشدگیشدهاند

ویافزوداستانهایسیستانوبلوچستان،مازندرانوتهراندرصدربیشترینحوادثناشیازغرقشدگیهستندودرروزگذشتهبیشترینغرقشدگیبهترتیبدراستانهایسیستانوبلوچستانبانفر،مازندرانبانفروتهرانبانفرهستندبیشترینفوتینیزبهترتیببهاستانهایسیستانوبلوچستانبانفر،مازندرانبانفروخوزستانبانفراختصاصدارد

بهگفتهرییسسازماناورژانسکشور،بیشترینحوادثناشیازغرقشدگیدراردیبهشتبا۲۷موردوروزهایاردیبهشت،وفروردینباموردبهوقوعپیوستهاستودراینمدتبیشترینفوتیناشیازغرقشدگیبهترتیبدرروزهایاردیبهشتبامورد،اردیبهشتوفروردینبافوتیاتفاقافتادهاست

چهارشنبه١خرداد١٣٩٨٠٩٣٥شمارهخبر١٩٠٧٢٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top