آخرین اخبار

کد خبر: 305119
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۳:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

246 مورد غرق شدگی از اول فروردین تا 31 اردیبهشت در کشور


رییسسازماناورژانسکشوربااشارهبهغرقشدگینفردرمحیطهایآبیازاولفروردینتااردیبهشتدرسطحکشور،گفتنفرپسازنجاتازغرقشدگیتوسطاورژانسپیشبیمارستانیتحتمداوایاولیهقرارگرفتندکهمصدومجهتادامهرونددرمانبهمراکزدرمانیمنتقلونفردرمحلحادثهدرمانشدندهمچنیننفرنیز،جانخودرادراینمدتازدستدادهاند

بهگزارشوبدا،دکترپیرحسینکولیوندباتاکیدبراینکهدرصدازافرادغرقشدهدرگروهسنیتاسالقراردارند،افزودازاولفروردینتااردیبهشت ازمجموعمصدوموفوتیحوادثناشیازغرقشدگیدرصدمربوطبهمیانگینسنیتاسال،درصدمربوطبهتاسال،درصدمربوطبهتاسال،درصدمربوطبهگروهسنیتاسال،درصدمربوطبهگروهسنیتاسال،درصدمربوطبهکودکانزیرسال،درصدمربوطبهتاسالو درصدمربوطبهگروهسنیسالوبیشترهستند

ویافزوددراینمدت،کوچکترینفردغرقشدهپسربچهماههایدرروستایتازهکنداردبیلبودکهپسازانتقالبهبیمارستانودرمان،ترخیصشدمسنترینفردغرقشدههم،خانمسالهدرتهرانبودکهپسازانتقالبهبیمارستانودرمانترخیصشد

دکترکولیوندبااشارهبهاینکهرودخانههادرصدرحوادثناشیازغرقشدگیقراردارند،گفتدرروزگذشتهوازمجموعغریقازنظرتفکیکمکانینفرمعادلدرصدازکلغریقهادررودخانهها،درصددرسایرمحیطهایآبیشاملحوض،جوی،آبانبارو،درصددردریاچهپشتسد،درصددردریا،درصددراستخرکشاورزی،درصددرکانالآبودرصددراستخرشنادچارغرقشدگیشدهاند

ویافزوداستانهایسیستانوبلوچستان،مازندرانوتهراندرصدربیشترینحوادثناشیازغرقشدگیهستندودرروزگذشتهبیشترینغرقشدگیبهترتیبدراستانهایسیستانوبلوچستانبانفر،مازندرانبانفروتهرانبانفرهستندبیشترینفوتینیزبهترتیببهاستانهایسیستانوبلوچستانبانفر،مازندرانبانفروخوزستانبانفراختصاصدارد

بهگفتهرییسسازماناورژانسکشور،بیشترینحوادثناشیازغرقشدگیدراردیبهشتبا۲۷موردوروزهایاردیبهشت،وفروردینباموردبهوقوعپیوستهاستودراینمدتبیشترینفوتیناشیازغرقشدگیبهترتیبدرروزهایاردیبهشتبامورد،اردیبهشتوفروردینبافوتیاتفاقافتادهاست

چهارشنبه١خرداد١٣٩٨٠٩٣٥شمارهخبر١٩٠٧٢٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top