قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305163
تاریخ انتشار: جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ۰۱:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی سیستان و بلوچستان در شهرستان چابهار برگزار شد

باحضوررییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت؛

نشستکارگروهسلامتوامنیتغذاییسیستانوبلوچستاندرشهرستانچابهاربرگزارشد

نشستکارگروهسلامتوامنیتغذاییاستانسیستانوبلوچستانبامحوریتبسیجملیکنترلفشارخونباحضوردکترگویارییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت،زینیوندمعاونسیاسیاجتماعیاستاندار،بامریفرماندارویژهچابهار،فرماندارانجنوباستانوجمعیازمدیرانکشوری،استانیومحلیدرفرمانداریچابهاربرگزارشد

بهگزارشوبدا،دراينجلسهرييسدانشگاهعلومپزشكيايرانشهربهارائهگزارشیدرخصوصعملكردیکسالهدانشگاهعلومپزشكيايرانشهر پرداخت

دكترمحمدمهرانامينيفردگفتاستقراركانكستشخيصمالاریادرشهرستانچابهار،راهاندازي١٤واحدنمونهگيریآزمايشگاهيدرشهرستانچابهاروكنارک،راهاندازيآزمايشگاهدرشهرستانچابهار،راهاندازيپنجمركزهاريدرشهرستانهايچابهاروكنارک،افتتاحتسهيلاتزايمانينگورازجملهاقداماتمهمدانشگاهعلومپزشكيايرانشهردریکسالاخیراست

ويبيانكردازديگراقداماتمهمايندانشگاهميتوانبهارتقایبخششیمیآزمايشگاهكنترلموادغذاییچابهار،پيگيريوراهاندازيمركزرشدچابهار،نصبمركزدرمانبستركنارکوچابهاروافتتاحکلینیکسيناچابهاراشارهکرد

ويدرپايانبهظرفيتهايموجودشهرستانچابهاراشارهكردوگفتچابهارموقعيتويژهايداردوباتوجهبهفرمايشاتمقاممعظمرهبريبهمنظورتوسعهسواحلمكراننيازبهتوجهبيشتروبسترسازيمناسببرايرشدوتوسعهازجملهتوسعهسريعترامكاناتبهداشتيودرمانيدارد

پنجشنبه٢خرداد١٣٩٨٢٠٢٠شمارهخبر١٩٠٧٧٣تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top