قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305174
تاریخ انتشار: جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ۰۶:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

بسیج ملی کنترل فشار خون به تکمیل پرونده الکترونیک سلامت کمک می‌کند

بسیجملیکنترلفشارخونبهتکمیلپروندهالکترونیکسلامتکمکمی‌کند

معاونبهداشتوزارتبهداشتگفتپویشملیکنترلفشارخونمی‌تواندبهایجادوتکمیلپروندهالکترونیکسلامتهمکمککندواینپویشفرصتیبرایاینموضوعوثبتاطلاعاتسلامتافرادیکهفرصتمراجعهندارندنیزمحسوبمی‌شود

بهگزارشوبدابهنقل ازایرنا،دکترعلیرضارئیسیدربارهایجادوتکمیلپروندهالکترونیکسلامتازطریقپویشملیکنترلفشارخونافزودپسازثبتفشارخونمردمدرسامانه،باتوجهبهاینکهکدملیافرادنیزوجوددارد،اطلاعاتدرپروندهالکترونیکسلامتافرادنیزدرجمی‌شودومی‌توانمراقبت‌هایبعدیرابهافرادیکهدچارفشارخونبالاهستندارائهکرد

ویادامهدادالبتهبرایداشتنپروندهالکترونیکسلامتحتمانیازنیستافرادبهمراکزجامعسلامتوپایگاه‌هایبهداشتمراجعهکنندواگرپروندهالکترونیکسلامتبهصورتجامعوکاملتعریفشود،افرادبادریافتهرنوعخدماتسلامتمی‌توانندبهپروندهالکترونیکخودواردشوندبهطورمثالحتیاگرشخصیخوناهداکندیابهمطبخصوصیمراجعهکندنیزمی‌تواندبهپروندهالکترونیکخودواردشود

معاونبهداشتوزارتبهداشتبیانکردپسازعیدفطر،علاوهبرپایگاه‌هایجامعسلامتوخانه‌هایبهداشت،بالغبرهزاروایستگاهسیارنیزدرسراسرکشوربرایاندازهگیریفشارخونمردممستقرمی‌شوند،همچنینمردممی‌توانندفشارخونخودرابهصورتخوداظهاریدرسامانه‌ایکهبرایاینکاردرنظرگرفتهشدهنیزثبتکننداینسامانهبهنشانیدردسترساست

دکتررئیسیاظهارداشتبراساسبرنامهزمانبندیشدهپویشملیکنترلفشارخونبالا،ازاردیبهشتتاخرداددرمرحلهاولقرارداریمکهنسبتبهحساسسازیمردماقداممی‌شود

ویادامهداداندازهگیریفشارخونبهصورتعملیازخردادتاتیرانجاممی‌شودالبتهدراینفاصلهمراکزجامعسلامتوپایگاه‌هایبهداشتآمادگیکاملرابرایاندازهگیریفشارخونافراددارند

چهارشنبه١خرداد١٣٩٨٠٨٤٠شمارهخبر١٩٠٧١٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top