قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305177
تاریخ انتشار: جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بازدید کرد

معاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتازنمایشگاهبینالمللیقرآنکریمبازدیدکرد

 

همزمانبادهمینروزازبرپاییبیستوهفتمیننمایشگاهبینالمللیقرآنکریم؛دکترمحمدرضافراهانی؛معاونفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتازبخشقرآنوسلامتوبخشدانشگاهیایننمایشگاهبازدیدکرد

 

بهگزارشوبدا،دکترمحمدرضافراهانیدردهمینروزازبیستوهفتمیننمایشگاهبینالمللیقرآنکریم،ازغرفه‌هایبخشقرآنوسلامتوبخشدانشگاهیایننمایشگاهبازدیدکردوچگونگیتلاش‌هایصورتگرفتهدرحوزهقرآنوسلامتدرایندوبخشراموردتوجهقرارداد

 

ویدرابتداازبخشقرآنوسلامتوزارتبهداشتبازدیدوازغرفه‌هایطبایرانی،تغذیه،روانشناسیومشاوره،کودکومفدادیدنکرد

 

 دکترفراهانیدرادامهبهبخشدانشگاهیرفتوعلاوهبربازدیدازکلیهغرفه‌هایدانشگاهیمستقردراینبخش،بهغرفهدانشگاهیوزارتبهداشترفتهوازچگونگیارائهخدماتومعرفیتلاش‌هایفرهنگیفعالاندانشگاهیدانشگاه‌هایعلومپزشکیدراینبخشدیدنکرد

 

ویدرادامهدرنشستخبریباخبرنگاراندرغرفهاتحادیهتشکل‌هایقرآنوعترتکشورحضوربههمرسانیدوبهکلیهسؤالاتخبرنگارانپاسخداد

 

معاونفرهنگیودانشجوییوزیربهداشتدربخشپایانیاینبازدیددوساعتهبهگفت‌وگویاختصاصیباخبرنگاراندربخشدانشگاهیپرداختهومورداستقبالرؤسایدانشگاهیحاضردراینبخشقرارگرفت

چهارشنبه١خرداد١٣٩٨٠٨٠٥شمارهخبر١٩٠٧١٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top