قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305186
تاریخ انتشار: جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

میزان مصرف نمک در بیماران قلبی و عروقی و پرفشاری خون، کمتر از 3 گرم در روز است

میزانمصرفنمکدربیمارانقلبیوعروقیوپرفشاریخون،کمترازگرمدرروزاست

 مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتگفتبسیجملیکنترلفشارخونازاردیبهشتوهمزمانباروزجهانیفشارخوندرکشورآغازشدوهدفآن،اطلاعرسانیوآگاهیبخشیبهمردمدرمورداهمیتفشارخونوعوارضوپیامدهایوهمچنینشناساییافرادمبتلابهفشارخونبالادرکشوراست 

 

دکترزهراعبداللهیدرگفتگوباخبرنگاروبدا،اظهارداشتیکیازدلایلمهمابتلابهفشارخون،مصرفزیادنمکاستومردمایرانتقریبادوبرابرمقدارتوصیهشدهازسویسازمانجهانیبهداشت،نمکمصرفمیکننددرحالیکهتمامافرادکمترازسال،بایددرطولروز،کمترازگرممعادلحدودیکقاشقمرباخوری،نمکمصرفکنندالبتهمنظورازمصرفنمک،کلنمکموجوددرموادغذاییاستکهواردبدنمیشود 

 

ویافزودمیزانتوصیهشدهمصرفنمکروزانهبرایبیمارانمبتلابهفشارخونبالاوبیماریهایقلبیوعروقی،کمترازگرممعادلنصفقاشقمرباخوریدرطولروزاستالبتهدرپیشگیریازپرفشاریخون،حتمابایدبهنمکپنهانیاسدیمموجوددرموادغذاییمانندفستفودها،سسها،شوروترشیها،تنقلاتمانندچیپس،پفکوآجیلتوجهکردومصرفزیاداینهامیتواندزمینهبروزفشارخونبالارافراهمکند

 

مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتازمصرفروزانهحداقلواحدمیوهوسبزیجاتبهعنوانیکیازعواملموثردرپیشگیریازفشارخونبالایادکردوگفتدرطولروزبامصرفحداقلعددمیوهوواحدسبزی،صیفیوسالاددروعدههایصبحانه،ناهاروشاممیتوانازابتلابهفشارخونبالا،پیشگیریکردچونمیوهوسبزیجاتحاویپتاسیمومنیزیمهستند 

 

دکترعبداللهیضمنتاکیدبراهمیتمحدودکردنمصرففستفودهادرپیشگیریازپرفشاریخون،یادآورشدانواعساندویچ،پیتزا،سوسیسوکالباس،حاویمقدارزیادینمکوچربیهستندبنابراینمصرفبیرویهفستفودهامیتواندخطرابتلابهفشارخونبالاراافزایشدهد 

 

ویاضافهکردمصرفناکافیشیرولبنیاتبهعنوانیکعاملخطرمیتوانددربروزفشارخونبالاتاثیرگذارباشدچونشیرولبنیاتحاویومنبععمدهکلسیمهستندودرمواردیکهکمبوددریافتکلیسمایجادمیشود،خطرابتلابهپرفشاریخونبالامیرودچوندرتحقیقاتمختلفثابتشدهکهمصرفکلسیمدربروزفشارخونبالا،نقشدارد 

 

مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتخاطرنشانکردیکیازعواملمهمدربروزفشارخونبالا،کنترلمداوموزناستچوناضافهوزنوچاقیخطرابتلابهپرفشاریخونراافزایشمیدهدوخطرابتلابهاینبیماریدرافرادیکهدچاراضافهوزنوچاقیهستند،تابرابربیشترازسایرافراداست

جمعه٣خرداد١٣٩٨١١٣٠شمارهخبر١٩٠٧٤١تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top