قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305196
تاریخ انتشار: جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

بازدید سحرگاهی معاون درمان وزارت بهداشت از چند بیمارستان در تهران و شهر ری

بازدیدسحرگاهیمعاوندرمانوزارتبهداشتازچندبیمارستاندرتهرانوشهرری

دکترجانبابایی،معاوندرمان،بههمراهدکترکلانتریمدیرکلدفترمدیریتبیمارستانیوتعالیخدماتبالینیوزارتبهداشت،سحرگاهامروزبهطورسرزدهازبیمارستانهایبهارلووشهدایهفتتیرشهرتهرانوفیروزآبادیشهرریبازدیدکرد

بهگزارشوبدا،اینبازدیدهاباهدفشناسایینقاطقوتوضعفوچالشهایمراکزدرمانیدرشیفتشبصورتگرفتهاست

معاوندرماندربازدیدازاینسهبیمارستان،ازنزدیکفرآیندهایدرمانیوکیفیتخدماتارائهشدهبهبیمارانومراجعهکنندگاناینمراکزراموردارزیابیقرارداد

 دکترجانباباییهمچنینضمنعیادتازبیمارانوگفتگوباپرسنلشیفتشبوهمراهانبیماران،ازنزدیکدرجریاننحوهارائهخدماتو میزانرضایتمندیآنانقرارگرفت

جمعه٣خرداد١٣٩٨١٦٣٢شمارهخبر١٩٠٧٨٤تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top