قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305198
تاریخ انتشار: جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشارخون از روز عید فطر آغاز می شود

فازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخونازروزعیدفطرآغازمیشود

مشاورعالیوزیربهداشتگفتهدفماازبرگزاریاینپویشملیایناستکهدرسالآیندهاعلامکنیم،تعدادقابلتوجهیازافرادیکهدراثرفشارخونفوتکردهیابیماروناتوانشدهاند،کاهشپیداکردهواینموضوعرابهعنوانیکیازدستاوردهایموفقحوزهسلامتمعرفیکنیم

دکترمحمداسماعیلاکبریدرگفتوگوباوبدا،درخصوصبسیجملیکنترلفشارخون،اظهارکرد باتوجهبهحساسیتهاییکهدرحوزهپاسخگوییبهنیازهایعموممردمدرحوزهسلامتوجوددارد،وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،برنامههاییرادردستورکارقراردادهتاباعملیاتیکردناینبرنامهها،جمعیتبیشتریراهدفقراردادهومردمازخدماتسلامت،بهرهبیشتریببرند 

ویبابیاناینکهیکیازعواملخطریکهبهافزایشآماربیماریهایغیرواگیردرکشوردامنمیزند،فشارخونبالااست،افزودفشارخونبالا،درسالگذشته،هزارنفررابهکاممرگکشاندهاست 

دکتراکبریخاطرنشانکرداینکهگفتهمیشودنیمیازافرادیکهمبتلابهفشارخونهستند،ازمشکلخوداطلاعینداشتهیافشارخونخودرادرمانوکنترلنمیکنند،خوبنیستنظامسلامتمابایدتاجاییتوانمندشودکهپاسخگویایندرصدنیزباشدونتیجهاینخواهدشدکههیچبیماریدراثرابتلایبهفشارخونبالافوتنخواهدکرد  

مشاورعالیوزیربهداشتبااشارهبهراهاندازیبسیجملیکنترلفشارخوندرسراسرکشور،تصریحکردشرطاولبرایکاهشمرگومیرهایناشیازفشارخونبالا،ایناستکهمردمفشارخونخودراکنترلکردهوافراددارایفشارخونبالاشناساییشوندکمپینملیکنترلفشارخوننیزبهمنظورآگاهیرسانیبهمردمطراحیواجراشدهاست 

ویادامهدادتنهاشناسایی،آگاهیازفشارخونودریافتداروکافینیست،بلکهدرمانوکنترلمستمرفشارخوننیزازاهمیتویژهایبرخورداراستوگرنهراهاندازیاینگونهکمپینها،سودیدربرنخواهدداشتچراکهبیمارشناساییوبهپزشکارجاعدادهمیشودوداروهمدریافتمیکند،امافشارخونشراکنترلنمیکنداینحلقهمفقوده،همانخودمراقبتیاستکهدرحوزهسلامتبهخوبیتعریفنشدهاستووزارتبهداشتدرصدداست،اینحلقهمفقودهرااحیاکندمابایدمراقبسلامتمردمباشیموآنهاراتوانمندکنیمتاخودمراقبتیراسرلوحهزندگیشانقراردهند 

دکتراکبریبابیاناینکهفازعملیاتیبسیجملیکنترلفشارخونازروزعیدفطرآغازمیشود،یادآورشددرفازعملیاتی،پایگاههایسیارکنترلفشارخوندراماکنعمومیومحلهایتجمعمردممستقرشدهومردمبهراحتیمیتوانندفشارخونخودراچککنندنیروهایمتخصصبهداشتیکهدرپایگاههابهارائهخدمتخواهندپرداختنیزازقبلآموزشهایویژهایدریافتکردهاندتابراساسهماناستانداردها،عملکنند  

مشاورعالیوزیربهداشتدرپایانتاکیدکردهدفماازبرگزاریاینپویشملیایناستکهدرسالآیندهاعلامکنیم،تعدادقابلتوجهیازافرادیکهدراثرفشارخونفوتکردهیابیماروناتوانشدهاند،کاهشپیداکردهواینموضوعرابهعنوانیکیازدستاوردهایموفقحوزهسلامتمعرفیکنیم

جمعه٣خرداد١٣٩٨٠٨٣٠شمارهخبر١٩٠٧٦٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top