قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305206
تاریخ انتشار: جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

آمادگی کامل اورژانس قم برای پوشش پزشکی و امدادی در مراسم شب های قدر

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رییساورژانسپیشبیمارستانیقمخبرداد

آمادگیکاملاورژانسقمبرایپوششپزشکیوامدادیدرمراسمشبهایقدر

رییساورژانسپیشبیمارستانیقمگفتارائهخدماتپزشکیودرمانیدرلیالیقدربابیشازنفرازکارشناسانفوریتهایپزشکیانجاممیشود

بهگزارشوبدا،دکترمحمدشهیدی،رییساورژانسپیشبیمارستانیومدیرحوادثقمازبرنامهریزیکاملوگستردهاورژانسجهتپوششپزشکیدرمانی،ویژهمراسملیالیقدردراماکنمختلفمذهبیقمخبردادوگفتاورژانسقمدراطرافحرمومسجدمقدسجمکرانبا۱۶دستگاهآمبولانس،سهدستگاهموتولانسویکدستگاهاتوبوسآمبولانسودرمجموعبابیشاز۶۰نفرازکارشناسانفوریتهایپزشکی،خدماتپزشکیودرمانیارائهمیکند

ویاظهارداشتاورژانسقمهمچنیندرخواستهاییمبنیبرپوششواستقراراورژانسدرمصلیقدس،مجتمعامامخمینیره،کوهخضرنبیوحسینیهشهداداشتهاستکهدرحدتوانوبضاعت،برنامهریزیجهتحضوردراینمکانهانیزانجامشدهاست

ریيساورژانسقمدرادامهگفتارائهخدماتمعمولبهمردموشهروندانتوسطآمبولانسهاوپایگاههای۴۰گانهدرشهر،بخشهاوجادههایاستانبهقوتخودباقیاست

نسخهچاپيارسالبهدوست

جمعه٣خرداد١٣٩٨١٧٠٦شمارهخبر١٩٠٧٨٥تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top