کد خبر: 305208
تاریخ انتشار: جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ۲۳:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

صرفه‌جویی هزینه‌ها در نظام سلامت با کنترل فشار خون

صرفه‌جوییهزینه‌هادرنظامسلامتباکنترلفشارخون

سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلسبااشارهبهاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخون،گفتبااجرایاینطرحتمامیافرادیکهفشارخونبالادارند،شناساییشدهوباکمترینهزینهتحتدرمانقرارمی‌گیرند

 

بهگزارشوبدابهنقلازخبرگزاریخانهملت،دکترحیدرعلیعابدیدرمورداجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونگفتاگربهالگویمرگومیرنگاهکنیم،درتمامرده‌هایسنیبیماری‌هایقلبیوعروقیبهعنواناولینعلتمرگومیرقرارداشتهوفشارخوننیزعلتعمدهبیماری‌هایقلبیوعروقیاستاکثرافرادمبتلابهپرفشاریخونعلایمی‌ندارند،امااینمشکلمی‌تواندسببآسیببهبخش‌هایمختلفبدنشود

 

نمایندهمردماصفهاندرمجلسشورایاسلامیبابیاناینکه،فشارخونمی‌تواندمشکلاتبسیارزیادیرابرایافرادایجادکند،افزودفشارخوندرمغزبهمویرگ‌هایخونیآسیبمی‌رساند،درنتیجهسکتهمغزیبروزمی‌کنددرچشم‌ها،پرفشاریسببآسیببهمویرگ‌هایخونیوبروزاختلالبیناییودرکلیه‌هانیزسببنارساییکلیهمی‌شوداگرکسیبهبیماریفشارخونمبتلاباشد،باهزینهکمترازهزارتومانتحتدرمانقرارمی‌گیرد،امااگردراثرپرفشاری‌خون دچارخون‌ریزیمغزیشودباصدهامیلیونتومانهمممکناستدرماننشود

 

صرفهجوییدرهزینه‌هاینظامسلامتباکنترلفشارخون

 

ایننمایندهمردمدرمجلسدهمادامهداداگربتوانیمافرادیکهمبتلابهپرفشاریخونهستندراشناساییکردهوتحتدرمانقراردهیم،می‌توانیمصرفهجوییکلانیدرهزینه‌هاینظامسلامتداشتهباشیم،علاوهبراینمی‌توانیمازناتوانیومرگومیرهایناشیازبیماریپرفشاریخونجلوگیریکنیم

 

اکثرمردمازبیماریفشارخونبیاطلاعهستند

 

ویبابیاناینکهاکثرمردمازبیماریفشارخونبیاطلاعهستندوتنهازمانیکهبرایدرمانبیماری‌هایدیگرخودبهپزشکمعالجهمی‌کنند،متوجهپرفشاریخونخودمی‌شوند،ادامهدادقبلازاینکهبیماریپرفشاریخوناثراتزیانبارخودشرادربدنافرادبگذارد،بایدبرایرده‌هایمختلفسنیبرنامه‌ریزیکنیمتاسالییکبارهمهآحادملت،فشارخونشانرااندازه‌گیریکنند

 

دکترعابدیبااشارهبهاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونتوسطوزارتبهداشتودرمانتصریحکرددراینطرح،همهافرادیکهدارایبیماریپرفشاریخونباشند،شناساییشدهوباکمترینهزینهتحتدرمانقرارمی‌گیرندهمچنیندرحیناجرایطرحکنترلبیماریفشارخوننیز آموزش‌هاییبرایپیشگیریازآندادهمی‌شود

 

مصرفنمکدرایرانبیشازبرابراستاندارجهانیاستعاداتنادرستغذاییعاملاصلیبیماریفشارخون 

 

نمایندهمردماصفهاندرمجلسشورایاسلامی،بااعلاماینکهمصرفنمکدرکشورمابیشازبرابراستاندارجهانیاست،تصریحکرد مصرفموادغذاییچربوسرخکردنیباعثایجادبیماریفشارخونمی‌شودبیتردیدعاداتغذاینادرستواستفادهازفستفودها،چربی‌هاوسرخکردنی‌هازمینه‌سازبیماریپرفشاریخوناست

 

ایننمایندهمردمدرمجلسدهمبابیاناینکهرژیمغذاییصحیحدرحیناجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونبهمردمآموزشدادهمی‌شود،اظهارکردمراقبت‌هاوپیشگیری‌هامی‌توانددربهبودسلامتیافرادموثرباشد،افرادیکهفشارخونبالاییدارند،می‌تواندبهمرورزمانوباتغییرسبکزندگیبیماریخودشانراکنترلکنند،امااگردیرمتوجهبیماریخودشوند،دچارعوارضشدهودرمانسختیراخواهندداشت 

 

لزوماجرایبرنامه‌هایمشابهبسیجملیکنترلفشارخونبرایبیماری‌هایقابلکنترل

 

ایننمایندهمردمدرمجلسدهم،ضمنتشکروقدردانیازوزارتبهداشتودرمانبرایاجرایبسیجملیکنترلفشارخون،خاطرنشانکردامیدواریممشابهاینبرنامهبرایدیابتوسایربیماری‌هایقابلکنترلمانندسالکوبیماری‌هایژنتیکینیزاجراشود

سهشنبه٣١ارديبهشت١٣٩٨١١٢٠شمارهخبر١٩٠٦٨٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top