قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305208
تاریخ انتشار: جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ۲۳:۴۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

صرفه‌جویی هزینه‌ها در نظام سلامت با کنترل فشار خون

صرفه‌جوییهزینه‌هادرنظامسلامتباکنترلفشارخون

سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلسبااشارهبهاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخون،گفتبااجرایاینطرحتمامیافرادیکهفشارخونبالادارند،شناساییشدهوباکمترینهزینهتحتدرمانقرارمی‌گیرند

 

بهگزارشوبدابهنقلازخبرگزاریخانهملت،دکترحیدرعلیعابدیدرمورداجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونگفتاگربهالگویمرگومیرنگاهکنیم،درتمامرده‌هایسنیبیماری‌هایقلبیوعروقیبهعنواناولینعلتمرگومیرقرارداشتهوفشارخوننیزعلتعمدهبیماری‌هایقلبیوعروقیاستاکثرافرادمبتلابهپرفشاریخونعلایمی‌ندارند،امااینمشکلمی‌تواندسببآسیببهبخش‌هایمختلفبدنشود

 

نمایندهمردماصفهاندرمجلسشورایاسلامیبابیاناینکه،فشارخونمی‌تواندمشکلاتبسیارزیادیرابرایافرادایجادکند،افزودفشارخوندرمغزبهمویرگ‌هایخونیآسیبمی‌رساند،درنتیجهسکتهمغزیبروزمی‌کنددرچشم‌ها،پرفشاریسببآسیببهمویرگ‌هایخونیوبروزاختلالبیناییودرکلیه‌هانیزسببنارساییکلیهمی‌شوداگرکسیبهبیماریفشارخونمبتلاباشد،باهزینهکمترازهزارتومانتحتدرمانقرارمی‌گیرد،امااگردراثرپرفشاری‌خون دچارخون‌ریزیمغزیشودباصدهامیلیونتومانهمممکناستدرماننشود

 

صرفهجوییدرهزینه‌هاینظامسلامتباکنترلفشارخون

 

ایننمایندهمردمدرمجلسدهمادامهداداگربتوانیمافرادیکهمبتلابهپرفشاریخونهستندراشناساییکردهوتحتدرمانقراردهیم،می‌توانیمصرفهجوییکلانیدرهزینه‌هاینظامسلامتداشتهباشیم،علاوهبراینمی‌توانیمازناتوانیومرگومیرهایناشیازبیماریپرفشاریخونجلوگیریکنیم

 

اکثرمردمازبیماریفشارخونبیاطلاعهستند

 

ویبابیاناینکهاکثرمردمازبیماریفشارخونبیاطلاعهستندوتنهازمانیکهبرایدرمانبیماری‌هایدیگرخودبهپزشکمعالجهمی‌کنند،متوجهپرفشاریخونخودمی‌شوند،ادامهدادقبلازاینکهبیماریپرفشاریخوناثراتزیانبارخودشرادربدنافرادبگذارد،بایدبرایرده‌هایمختلفسنیبرنامه‌ریزیکنیمتاسالییکبارهمهآحادملت،فشارخونشانرااندازه‌گیریکنند

 

دکترعابدیبااشارهبهاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونتوسطوزارتبهداشتودرمانتصریحکرددراینطرح،همهافرادیکهدارایبیماریپرفشاریخونباشند،شناساییشدهوباکمترینهزینهتحتدرمانقرارمی‌گیرندهمچنیندرحیناجرایطرحکنترلبیماریفشارخوننیز آموزش‌هاییبرایپیشگیریازآندادهمی‌شود

 

مصرفنمکدرایرانبیشازبرابراستاندارجهانیاستعاداتنادرستغذاییعاملاصلیبیماریفشارخون 

 

نمایندهمردماصفهاندرمجلسشورایاسلامی،بااعلاماینکهمصرفنمکدرکشورمابیشازبرابراستاندارجهانیاست،تصریحکرد مصرفموادغذاییچربوسرخکردنیباعثایجادبیماریفشارخونمی‌شودبیتردیدعاداتغذاینادرستواستفادهازفستفودها،چربی‌هاوسرخکردنی‌هازمینه‌سازبیماریپرفشاریخوناست

 

ایننمایندهمردمدرمجلسدهمبابیاناینکهرژیمغذاییصحیحدرحیناجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونبهمردمآموزشدادهمی‌شود،اظهارکردمراقبت‌هاوپیشگیری‌هامی‌توانددربهبودسلامتیافرادموثرباشد،افرادیکهفشارخونبالاییدارند،می‌تواندبهمرورزمانوباتغییرسبکزندگیبیماریخودشانراکنترلکنند،امااگردیرمتوجهبیماریخودشوند،دچارعوارضشدهودرمانسختیراخواهندداشت 

 

لزوماجرایبرنامه‌هایمشابهبسیجملیکنترلفشارخونبرایبیماری‌هایقابلکنترل

 

ایننمایندهمردمدرمجلسدهم،ضمنتشکروقدردانیازوزارتبهداشتودرمانبرایاجرایبسیجملیکنترلفشارخون،خاطرنشانکردامیدواریممشابهاینبرنامهبرایدیابتوسایربیماری‌هایقابلکنترلمانندسالکوبیماری‌هایژنتیکینیزاجراشود

سهشنبه٣١ارديبهشت١٣٩٨١١٢٠شمارهخبر١٩٠٦٨٧تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top