قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305234
تاریخ انتشار: شنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

دستیابی به اهداف بسیج ملی کنترل فشار خون موجب تحول در فرآیند سلامت می شود

دستیابیبهاهدافبسیجملیکنترلفشارخونموجبتحولدرفرآیندسلامتمیشود


استاندارفارسبااستقبالازاولویتبخشیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیبهپیشگیریازشیوعبیماریهایغیرواگيروبهویژهفشارخونبالا،باایجادبسیجملیکنترلفشارخون،براهمیتگسترشهمدلیوجلبمشارکتعمومیدردستیابیبهاهدافاینبسیجملیتاکیدکرد

بهگزارشوبدا،دکترعنایتاللهرحیمیبابیاناینکهدرحوزهسلامت،لازماستبهسویسیاستهایپیشگیرانهبهنحوجدیتریحرکتکنیم،گفتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکینیزاینرویکردرادرسالهایاخیرباموفقیتدنبالکردهوایدهاجرایاینبسیجملینیزنمودروشنیازاینجهتگیریاست

ویافزودگسترشزندگیشهرنشینیوتبعاتناشیازآنازقبیلکمتحرکی،چاقیومصرفانرژیبیشتر،همهماراموردهجومبیماریهاییقراردادهکهاغلبدرمراحلپیشرفته،خودرانشانمیدهدوهمینامر،علاوهبرسنگینترساختنرسالتدستاندرکاراننظامبهداشتودرمان،مسئولیتهرفردرادربرابرسلامتخودبیشترنشانمیدهد

استاندارفارسادامهدادمجموعهوزارتبهداشت،بااجرایبسیجملیکنترلفشارخونهمراهیخودراباسلامتآحادجامعهبهبهترینشیوهپیادهسازیکردهاستوضرورتداردیکایکمردمنیزباحساسیتنسبتبهسلامتخود،دردستیابیبهاهدافپیشبینیشدهمشارکتداشتهباشند

دکتررحیمیبازهزمانیروزهاینبسیجملیازبیستوهفتماردیبهشتتاپانزدهمتیررافرصتیارزشمندبرایهمهگروههایهدفعنوانکردتابامراجعهبهپایگاههایثابتوسیارواندازهگیریفشارخونخود،ازپیامدهایناگوارفشارخونبالاجلوگیریکنند

ویبابیاناینکههمهسازمانهاودستگاههادرترسیمچشماندازفردایسلامتکشورسهیمهستند،برنقشسازندهآنهادراینمسیرتاکیدکردوازمسئولانوکارکناناداراتخواستتاباطرحکنترلفشارخون،همراهیمسئولانهوجدیداشتهباشند

استاندارفارسدرپایانیادآورشدانتخابعنوانبسیجملیبرایاینحرکتارزندهدرعرصهسلامت،عنوانیشایستهوزنگهشداریبراییکایکماستتاباتوجهبهخاموشبودنبیماریپرفشاریخون،نسبتبهسنجشمنظمفشارخوناقدامکنیم

شنبه٤خرداد١٣٩٨١٣٥٧شمارهخبر١٩٠٨٢٨تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top