قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305237
تاریخ انتشار: شنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک برگزار شد

پنجمینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیکبرگزارشد


پنجمینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیک،باحضوروزیربهداشت،معاونینومدیراناینوزارتخانه،برگزارشد

بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدراینجلسهباتاکیدبراینکهدرحالحاضر،استقرارپروندهالکترونیکسلامت،سیستمارجاعوپزشکیخانوادهدرسطحکشور،ازاولویتهایوزارتبهداشتمحسوبمیشوند،اظهارکردنبایدتصورشودکهپروندهالکترونیکسلامت،پزشکیخانوادهوسیستمارجاعبایدهمزمانمستقرواجراییشوند،بلکهاستقرارپروندهالکترونیکسلامت،زمینهاجرایدوبرنامهدیگررامهیامیکندبنابراینبااستقراراینبرنامهدرسطحکشور،میتوانشاهداستقرارنظامارجاعوپزشکیخانوادهنیزبود

اولینگامتوسعه،شفافسازیفرآیندهااست

وزیربهداشتبیانکردچالمرزجانسون،یکیازنظریهپردازانبرجستهمبحثتوسعهاستکهباتحقیقومطالعهدرکشورهایجنوبشرقآسیا،برایاولیندرسال،اصطلاحدولتهایتوسعهگرارامطرحکردبهگفتهوی،اولینرازموفقیتکشورهایجنوبشرقآسیادرایجادتوسعهایناستکهبهسمتشفافسازیپیشرفتند،یعنیدراینکشورها،دادههابهصورتشفافثبتوداشبوردهایمشخصوبهروزیبرایمدیرانتصمیمگیرندهایجادشدبهعقیدهجانسون،شفافیت،دموکراسیرابههمراهداردمثلااگرحکومتیدارایساختارشفافباشد،پادشاهآنمملکتنمیتوانداستبدادراتحمیلکندوچنانچهدرکشوریساختارشفافیوجودنداشتهباشد،حتیرییسجمهوربرخاستهازساختاردموکراتیکنیزازیکپادشاهمستبد،دیکتاتورترخواهدشدبنابراین،اولینگامتوسعه،شفافسازیفرآیندهااستوکشورمانیزبایدبهاینسمتحرکتکند

دکترنمکیخاطرنشانکردسالهاقبل،زمانیکهمعاونبهداشتوزارتبهداشتبودم،درجلسهایمشترکبارییسمرکزآمارایران،بهاختلافبرخوردیم؛چراکهآمارثبتشدهمرگومیردروزارتبهداشتبیشترازآمارمرکزآمارکشوراعلامشدهبودوتمامیدستگاههایبینالمللینیزآمارمرکزآماررامبناقراردادهبودندواینموضوعبهدلیلاینبودکهمابراساسزیجحیاتآمارراثبتکردهبودیموآنهابرمبنایشناسنامههایابطالشدهآمارمرگومیرراثبتمیکردند

وزیربهداشت،استقراردولتالکترونیکسلامترایکیازافتخاراتوزارتبهداشتبرشمردوگفتبااستقرارپروندهالکترونیکسلامتازخردادماهسالجاری،تمامیرویدادهایحوزهسلامتکشورثبتخواهدشدهمچنین،آنلاینشدنپروندهالکترونیکسلامتنیزازجملهاقداماتوبرنامههایآتیوزارتبهداشتدراینزمینهاست

شنبه٤خرداد١٣٩٨١٤٢٢شمارهخبر١٩٠٨٣٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top