قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305260
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ ۰۲:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان اورژانس کشور با دانشگاه علوم پزشکی تهران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

باهدفتقویتهمکاریهایآموزشیپژوهشیانجامشد؛

امضایتفاهمنامههمکاریسازماناورژانسکشوربادانشگاهعلومپزشکیتهران

 

 

باحضوردکترکولیوندرییسسازماناورژانسکشورودکترکریمیرییسدانشگاهعلومپزشکیتهران،تفاهمنامهتقویتهمکاریهایآموزشیپژوهشیبینایندودستگاهامضاشد

 

بهگزارشوبدا،باتوجهبهرسالتسازماناورژانسکشوردرزمینهحفظحیاتبیمارانومصدومانونقشبسزایآموزشنیرویانسانیجهتتربیتنیرویفوریتهایپزشکیبهمنظورفعالیتدرپایگاههایاورژانسوهمچنینرسالتدانشگاهعلومپزشکیتهراندرتربیتنیروهایعلمیوقانونمدار،صبحامروزشنبهباحضوردکترکولیوندرییسسازماناورژانسکشورودکترکریمیرییسدانشگاهعلومپزشکیتهرانتفاهمنامهتقویتهمکاریآموزشیپژوهشیبینایندودستگاهبهامضارسید

 

اینتفاهمنامهباهدفتعاملدرزمینهتربیتدانشجویرشتهفوریتهایپزشکیدرمقاطعمختلفتحصیلیازطریقآزمونهایمتمرکزسراسری،تعاملدرزمینهتربیتدانشجویوسلامتوحوادثوبلایاطبقضوابط،تعاملدرزمینهآموزشالکترونیکمباحثعمومیوتخصصیاورژانسپیشبیمارستانیو…امضاشد

نسخهچاپيارسالبهدوست

شنبه٤خرداد١٣٩٨١٥١٤شمارهخبر١٩٠٨٣٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top