قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305321
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

بیش از ٢٥ درصد جمعيت تربت جام دچار فشار خون بالا هستند

درکارگروهتخصصیسلامتوامنیتغذاییتربتجاممطرحشد

بیشاز٢٥درصدجمعيتتربتجامدچارفشارخونبالاهستند

رییسدانشکدهعلومپزشکیتربتجامدراولینجلسهکارگروهتخصصیسلامتوامنیتغذاییبااشارهبهاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونگفتبیشاز۲۵درصدجمعیتشهرستانتربتجامدچارفشارخونبالاهستندکهبایدمورددرمانوپایشقرارگیرند

بهگزارشوبدا،دکترمحمدافکارافزودشعارامسالطرحبسیجملیکنترلفشارخونفشارخونبدانیمواقدامکنیمدرسال۲۰۱۷بالغبر۱۰ميليون جمعیتجهانبراثرفشارخونبالاودرایران‌بالغبر۹۷هزارنفرمرتبطبافشارخونجانخودراازدستدادند

ویادامهدادبیماریفشارخوناصلیترینعاملناتوانی،معلولیتوعاملمهممرگومیردرجهانوایراناست

ویتصریحکردکنترلفشارخونودیابتموجبپیشگیریاز۳۰درصدمرگوميرهايناخواستهمیشودودرحالحاضربالغبر۱۵میلیوننفردرکشورازبیماریفشارخونرنجمیبرندوازسال۱۹۹۰تا۲۰۱۷شیوعبیماریسهبرابرشدهاست

ویخاطرنشانکردبیشاز۵۶درصدجمعیتکشورکهمبتلابهفشارخونبالاازبیماریخودبیاطلاعهستندکهبایداطلاعرسانیلازمصورتگیردتاازمرگومیرهایمرتبطبافشارخونپیشگیریشود

فرماندارتربتجامنیزدراینجلسهاظهارداشتتغذیهیکیازابعاداساسیزندگی،سلامتورفاهجامعهاست،مهمترینمعیارتوسعهانسانیامنیتغذاییاست

مرتضیحمیدیافزودموجودبودنوعرضهغذایسالموکیفی،سهولتدسترسیوقدرتخریدازارکانامنیتغذایاست
 
ویبااشارهبهاجرایطرحبسیجملیکنترلفشارخونادامهدادباتوجهبهاینکهفشارخونبیماریخاموشتلقیمیشودوعاملمرگومیرهایزیادیدرجامعهمیشودبایددستاندرکارانحوزهسلامتاطلاعرسانیلازمراانجامدهندتامردمباآگاهینسبتبهکنترلودرمانفشارخوناقدامکنند

فرماندارتربتجامبیانکرداطلاعرسانیدقیقدرهمهحوزههایسلامتیکیازاهدافمهماینکارگروهاستوباتوجهبهماهمبارکرمضانومصرفموادغذاییخاصدراینماهبایداکیپهایبهداشتیبانظارتدقیقوکنترلبیشتردرپیشگیریازامراضجلوگیریکنند

دوشنبه٦خرداد١٣٩٨٠٩٠٢شمارهخبر١٩٠٨٨٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top