قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305322
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

ارائه خدمات غربالگری در 50 پایگاه ثابت و سیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

ارائهخدماتغربالگریدرپایگاهثابتوسیاردانشگاهعلومپزشکیزاهدان

پسازعیدسعیدفطرعلاوهبرمراکزبهداشتیودرمانیپایگاهثابتوسیاردرحوزهدانشگاهعلومپزشکیزاهدان،خدماتغربالگریفشارخونرابههماستانیهایعزیزارائهخواهندداد

بهگزارشوبدا،معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیزاهداندرحاشیهسمینارآموزشیفشارخونودرگفتگوباخبرسیمایهامونبااشارهبهاینکهکنترلفشارخوندرمراحلاولیهعاملمهمکاهشهزینههایسلامتدرآیندهاست،خاطرنشانکرددرمراحلاولیهبروزفشارخون،اینبیماریبامراجعهبهپزشکواستفادهازدارو،رژیمدرمانیمناسب‌و ورزشقابلکنترلاستولیاگربهآنبیتوجهیشودعاملبروزسکتههایقلبی،مغزیونارسائیهایکلیویخواهدشد

معاونبهداشتدانشگاهضمندعوتازهمهمردمجهتمشارکتگستردهدربسیجملیفشارخوناظهارداشتدرطرحبسیجملیکنترلفشارخوندرحوزهدانشگاهعلومپزشکیزاهدان بیشازهزارمادربارداروهزارجمعیتبالایسالتحتپوششغربالگریفشارخونقرارخواهندگرفت

بسیجملیکنترلفشارخوندرفازاطلاعرسانیوآگاهیبخشی ازاردیبهشتماهدرسطحکشورآغازشدهوپسازعیدسعیدفطربرنامهغربالگریفشارخونویژهافرادبالایسال،مادرانبارداروبیمارانکلیویدرتمامنقاطکشورآغازخواهدشد

دوشنبه٦خرداد١٣٩٨٠٩٢٤شمارهخبر١٩٠٩٢٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top