قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305330
تاریخ انتشار: دوشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۲۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

ذائقه ایرانیان با طعم شوری سازگار شده است

درگفتوگوبارییسفرهنگستانعلومپزشکیجمهوریاسلامیایرانمطرحشد

رییسفرهنگستانعلومپزشکیجمهوریاسلامیگفتزمانیکهقیمتمیوهگرانترازتنقلاتپرنمکوپرضرراست،طبیعیاستکهمردممحصولارزانترراانتخابمیکنند

دکترعلیرضامرندیدرگفتوگوباوبدا،درخصوصمخاطراتفشارخونبالاوراهاندازیبسیجملیکنترلفشارخون،اظهارکردفشارخونیکیازعواملخطرابتلابهبیماریهایغیرواگیراستکهدراکثرموارد،علائمواضحینداشتهوفردبعدازابتلابهبیماریهایقلبیعروقی،نارساییهایکلیویوسکتههایمغزیوقلبی،متوجهبیماریپرفشاریخونخودمیشود

ویباتاکیدبرضرورتچکابهایدورهایفشارخونوجدیگرفتنمقولهخودمراقبتیتوسطمردم،تصریحکردعلاوهبرخودمراقبتی،وزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیکشورنیزبایدمبحثکنترلوشناساییمستمروبهموقعافرادیکهبهفشارخونمبتلاهستندراجدیبگیرند

دکترمرندیاظهارکردمتاسفانهدرکشورمامصرفنمکبالاترازاستانداردجهانیاستوذائقهایرانیانباطعمشوریسازگاریپیداکردهاست،بنابراین،خانوادههابایددرمصرفنمکدقتبیشتریکنند

رییسفرهنگستانعلومپزشکیجمهوریاسلامیایرانادامهدادمراکزتهیهوطبخغذاها،رستورانها،صنایعوکارخانجاتفرآوریموادغذاییونانواییهانیزبایددرآمادهسازیموادغذاییوپختنانبازنگریکردهومیزاننمکموجوددرموادغذاییونانراکاهشدهند،چراکهدراینزمینه،خودمراقبتیدیگرنقشینداشتهومردمهرچهازمصرفبیرویهنمکپرهیزکنند،بازهمبامصرفنانها،کهقوتغالبمردمبودهوموادغذاییفرآوریشدهپرنمک،دچاراضافهدریافتنمکخواهندشدممکناست،کاهشنمکنانوموادغذاییبهیکبارهامکانپذیرنباشد،امامیتوانبهروشتدریجیوپلکانینمکبهکاررفتهدرنانهاوموادغذاییراکاهشدادتاذائقهمردمکمکمعادتکنددولتووزارتبهداشتبایداینموضوعرابهعنوانیکضرورتاعلامکردهومرتبسلامتموادغذاییونانهاراموردپایشقراردهند

ویافزودمصرفبیرویهنمکوبیشازاستانداردجهانی،مردمرابهکاممرگیاابتلابهبیماریهایمزمنغیرواگیرسوقمیدهددرمانبیماریهایغیرواگیر،سالانههزینههایدرمانیبسیارزیادیرابرمردموکشورتحمیلمیکند  

دکترمرندیخاطرنشانکردعلاوهبرنانوغذا،تنقلاتیمانندچیپسوپفک،نیزحاویمقادیربسیارزیادنمکهستند،اینگونهمحصولاتنبایدتبلیغشوند،اماصداوسیمابرایتامیناعتباراتمالی،اینمحصولاتراتبلیغمیکند،لذاحوزهسلامتبرایتامینسلامتمردم،بایددستگاههایدیگرازجملهصداوسیماراباخودهمراهکندوچنانچهقراراست،اینگونهمحصولاتتبلیغشوند،بایدبرکیفیتآنهابازنگریشدهونمکوقنداضافیمحصولاتکاهشپیداکند

رییسفرهنگستانعلومپزشکیجمهوریاسلامیایران،راهاندازیبسیجملیکنترلفشارخونرااقدامیموثردرجهتدرمانبهموقعافرادمبتلابهفشارخوندانستوگفتدرستاستکهراه اندازیبسیجملیکنترلفشارخونبرایشناساییافرادیکهدچارفشارخونبالاهستند،اقدامموثریاست،اماقبلازآن،کاهشنمک،قندوچربیمصرفیمردممستقیموغیرمستقیمبایددرراستمامبرنامههایوزارتبهداشتوسایردستگاههایذیربطقرارگیردچراکهنمکوقندوچربیموجوددرمحصولاتغذایی،بیشترینمنبعدریافتنمک،قندوچربیاضافیبدناست

فرهنگسلامتبایددرجامعهمستولیشود

ویباتاکیدبرضرورتآگاهیبخشیوافزایشسوادسلامتمردم،بیانکردفرهنگسلامتبایددرجامعهمستولیشودابلاغبخشنامهوراهاندازیکمپینبسیارخوباست،امادرزمینهافزایشسلامتمردمبایداقداماتزیربناییانجامدادهوآگاهیمردمراافزایشدهیم،درعینحال،اینامکانرابهوجودآوریمکهمردمبرایخریدومصرفمحصولاتغذاییسالم،حقانتخابداشتهباشندومثلازمانیکهبهفروشگاهمراجعهمیکنند،محصولسالموکمنمکدردسترسشانباشدزمانیکهامکانورزشکردنوانتخابوتهیهغذایسالموجودنداشتهباشد،مردمچگونهمیتوانندایننیازهارابرآوردهکنند؟لذابایدسوادسلامتمردمراافزایشدادهوامکانانتخابصحیحرابهآنهابدهیمزمانیکهقیمتمیوهگرانترازتنقلاتپرنمکوپرضرراست،طبیعیاستکهمردممحصولارزانترراانتخابمیکنندبنابراین،علاوهبردسترسیبهمحصولاتغذاییسالم،لازماستکهقیمتمحصولاتسالمتر،ارزانترشوددرستاستکهمردمباسطحدرآمدبالاومتوسطقادربهتهیهنیازهایغذاییسالمترهستند،امامردمفقیرومحرومنمیتوانندایننیازرافراهمکنندبنابراین،ضرورتداردکهبرتامینسلامتاینقشرازجامعهتمرکزبیشتریداشتهباشیم،آنهابیشتردرمعرضابتلابهبیماریهایغیرواگیرهستند

دکترمرندیعنوانکردوزارتبهداشتکهمسئولتامینسلامتجامعهواعتلایفرهنگسلامتاست،بدونمشارکتهایبینبخشیوهمکاریسایردستگاههاازجملهوزارتصنعت،معدنوتجارت،وزارتآموزشوپرورش،وزارتجهادکشاورزی،شهرداریووزارتورزشوجوانان،بهاهدافخود،صددرصددستپیدانمیکند

دوشنبه٦خرداد١٣٩٨١٤٠٣شمارهخبر١٩٠٩٢٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top