قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305374
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

۳۰۴ خوابگاه دانشجویی ملکی، اسکان دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را برعهده دارند

۳۰۴خوابگاهدانشجوییملکی،اسکاندانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیسراسرکشوررابرعهدهدارند


۳۰۴خوابگاهدانشجوییملکیکاراسکاندانشجویاندانشگاه‌هایعلومپزشکیسراسرکشوررابرعهدهدارندکهازاینتعداد،۱۸۱خوابگاهدخترانهو۱۲۳خوابگاهپسرانههستند

بهگزارشوبدا،براساسآماری‌هایبهدستآمدهازسویادارهرفاهیمعاونتفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتکهتاپایانشهریورماهسال۹۷،درحوزهخوابگاه‌هایدانشجوییاستخراجشدهاست،تعدادکلخوابگاه‌هایدانشجوییوقفی،۱۲خوابگاهاستکهازاینتعداد۷خوابگاهمتعلقبهدخترانهوپنجخوابگاهپسرانهاست

ازتعداد۵۰۰خوابگاهدانشجوییدانشگاه‌هایعلومپزشکیکشور،۴۷خوابگاهمالکیتاستیجاریدارندکهبرایناساس۱۷خوابگاهاستیجاریدخترانهو۳۰خوابگاهاستیجاریپسرانه،اسکانبرخیازدانشجویانعلومپزشکیرادراقصینقاطکشورعهده‌دارهستند

تعدادخوابگاه‌هایمشارکتیدانشگاه‌هایعلومپزشکیکشور،درمجموع۳۸خوابگاهاستکهازاینتعداد۲۴خوابگاهپسرانهو۱۴خوابگاهدخترانههستندهمچنینتعدادکلخوابگاه‌هایدانشجوییخودگردان۷۴خوابگاهاستکهدانشجویاندختردر۳۹خوابگاهاستیجاریوپسراندر۳۵خوابگاهباایننوعمالکیت،اسکاندادهمی‌شوند

براساسآمارهایرسیده،دانشجویانمتاهلعلومپزشکیدرسراسرکشور،در۲۵خوابگاهمتاهلیاسکاندادهشده‌اند

آمارخوابگاه‌هایدانشجوییبهتفکیکوضعتأهل،جنسیتونوعمالکیتتاپایانشهریورسال۹۷

همچنینظرفیتخوابگاه‌هایدانشجوییبهتفکیکنوعمالکیتدانشگاه‌هایعلومپزشکیاعلامشدکهبرایناساس،تعداد۶۰هزار ۱۸۴دانشجویعلومپزشکیدرخوابگاه‌هایملکیمستقرهستندوتعدادیک‌هزارو۴۹۳دانشجویدرخوابگاه‌هایوقفیاسکاندادهشده‌اند
براساسآمارهایرسیدهازسویادارهرفاهیمعاونتفرهنگیودانشجوییوزارتبهداشتتاپایانشهریور۹۷،تعداد۵هزارو۴۹دانشجودرخوابگاه‌هایاستیجاریوتعداد۲هزارو۸۲۰نفردرخوابگاه‌هایمشارکتیاسکانداده‌شده‌اند
۷۶۲دانشجویمتاهلدرخوابگاه‌هایمتاهلیدانشگاه‌هایعلومپزشکیکشوراسکاندادهشده‌اند

آمارظرفیتخوابگاه‌هایدانشجوییبهتفکیکنوعمالکیتدانشگاه‌هایعلومپزشکیدریکنگاه

سهشنبه٧خرداد١٣٩٨١٢١٦شمارهخبر١٩٠٩٥٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top