قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305448
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰۲:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

ذائقه غذایی هر فرد از دوران كودكي شكل مي گيرد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشت

ذائقهغذاییهرفردازدورانكودكيشكلميگيرد


مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتگفتكاهشمصرفنمكتنهادربزرگسالانتوصيهنميشود،بلكهباتوجهبهاينامركهذائقههرفردازدورانكودكيشكلميگيرد،تلاشخانوادهدرجهتذائقهسازيسالمدركودكانازاهميتبهسزاييبرخورداراست
 
دکترزهراعبداللهیدرگفتوگوباوبدابااشارهبهاینکهطبقتوصیهسازمانبهداشتجهانی ،میزانمصرفنمکبرایهرنفرروزانهگرمتوصیهشده،امااینمیزاندرایرانبهبرابريعنيگرممیرسد،افزودمصرفبیرویهنمک،زمینهسازبیماریهایقلبیوعروقیوفشارخونبالااست

ویتصریحکردبايدتوجهداشتكهكاهشمصرفنمكتنهادربزرگسالانتوصيهنميشود،بلكهباتوجهبهاينامركهذائقههرفردازدورانكودكيشكلميگيرد،تلاشخانوادهدرجهتذائقهسازيسالمدركودكانازاهميتبهسزاييبرخورداراست
 
دکترعبداللهیبیانکردمصرفزيادغذاهاوتنقلاتحاوينمكزياددركودكانسببعادتکردنذائقهآنهابهطعمشوریشدهوباگرايشآنهابهمصرفنمكبيشتر،احتمالابتلابهفشارخونبالادربزرگساليافزایشمییابدانواعمحصولاتغذاييمانندسوسيس،كالباس،پیتزاوسایرانواعفستفودها،كنسروها،خيارشور،تنقلاتشورمثلچيپسوانواعپفكحاويمقاديرزيادينمكهستندگرايشروزافزونبهمصرفغذاهايآمادهزمينهرابرايبروزفشارخونبالافراهمميكند،بنابراينصنايعغذاييباكاهشميزاننمكدرمحصولاتخود،بهافرادجامعهدرجهتكاهشميانگيننمكمصرفيخودكمكبزرگيميكنند
ویبیانکردبرايپيشگيريازافزايشفشارخونوبيماري هايقلبي،ميزاننمكيكههنگامپختبهغذااضافهمیشود،بایدکاهشپیداکندهمچنین،بهتراستبراياجتنابازمصرفبي رويهنمک،سرسفرهازنمكداناستفادهنشود
 
مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتاظهارکردغذاهايكنسروشدهوبسياريازموادغذاييبسته بنديشدهوآماده،دارايمقاديرزيادينمكهستند،بههميندليلبهتراستمصرفاينموادغذاييمحدودشدهوبرايبهبودطعمغذاوكاهشمصرفنمكدرهنگامتهيهغذاهابهجاينمكازسبزي هايتازهومعطر،سير،ليموترش،آبنارنج،آويشنوشويداستفادهشودهمچنین،مصرفغذاهايشورمانندآجيلشور،انواعفرآورده هایغلاتحجیم شدهپفكوچاکلزچيپس،انواعشورنظيرخيارشوروکلمشور،ماهيدودي،سوسيسوكالباسوغذاهایکنسرویراكاهشپیداکند
 
دکترعبداللهیتصریحکردجوششيرينكهممکناستدرانواعنانوكيكبهكاررود،دارايمقدارزياديسديمعنصرموثرهنمكاستبنابرايندرافراديكهبهعلتابتلابهبيماريمحدوديتمصرفنمكدارند،مصرفموادحاويجوششيرينهمبايدبسيارمحدودشود
 
مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتتاکیدکردنمكبايدبهمقداربسياركمودرحدگرمدرروزمصرفشودافرادیکهسنشانبالایسالاستویامبتلابهفشارخونبالاوبیماریهایقلبیعروقیهستند،بایدروزانهکمترازگرمنمکمصرفکنندواینمقداركمنمكنيزبایدفقطازنوعتصفيهشدهيددارباشد

نسخهچاپيارسالبهدوست

چهارشنبه٨خرداد١٣٩٨١٤٢١شمارهخبر١٩١٠٣٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top