آخرین اخبار

کد خبر: 305448
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰۲:۱۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

ذائقه غذایی هر فرد از دوران كودكي شكل مي گيرد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشت

ذائقهغذاییهرفردازدورانكودكيشكلميگيرد


مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتگفتكاهشمصرفنمكتنهادربزرگسالانتوصيهنميشود،بلكهباتوجهبهاينامركهذائقههرفردازدورانكودكيشكلميگيرد،تلاشخانوادهدرجهتذائقهسازيسالمدركودكانازاهميتبهسزاييبرخورداراست
 
دکترزهراعبداللهیدرگفتوگوباوبدابااشارهبهاینکهطبقتوصیهسازمانبهداشتجهانی ،میزانمصرفنمکبرایهرنفرروزانهگرمتوصیهشده،امااینمیزاندرایرانبهبرابريعنيگرممیرسد،افزودمصرفبیرویهنمک،زمینهسازبیماریهایقلبیوعروقیوفشارخونبالااست

ویتصریحکردبايدتوجهداشتكهكاهشمصرفنمكتنهادربزرگسالانتوصيهنميشود،بلكهباتوجهبهاينامركهذائقههرفردازدورانكودكيشكلميگيرد،تلاشخانوادهدرجهتذائقهسازيسالمدركودكانازاهميتبهسزاييبرخورداراست
 
دکترعبداللهیبیانکردمصرفزيادغذاهاوتنقلاتحاوينمكزياددركودكانسببعادتکردنذائقهآنهابهطعمشوریشدهوباگرايشآنهابهمصرفنمكبيشتر،احتمالابتلابهفشارخونبالادربزرگساليافزایشمییابدانواعمحصولاتغذاييمانندسوسيس،كالباس،پیتزاوسایرانواعفستفودها،كنسروها،خيارشور،تنقلاتشورمثلچيپسوانواعپفكحاويمقاديرزيادينمكهستندگرايشروزافزونبهمصرفغذاهايآمادهزمينهرابرايبروزفشارخونبالافراهمميكند،بنابراينصنايعغذاييباكاهشميزاننمكدرمحصولاتخود،بهافرادجامعهدرجهتكاهشميانگيننمكمصرفيخودكمكبزرگيميكنند
ویبیانکردبرايپيشگيريازافزايشفشارخونوبيماري هايقلبي،ميزاننمكيكههنگامپختبهغذااضافهمیشود،بایدکاهشپیداکندهمچنین،بهتراستبراياجتنابازمصرفبي رويهنمک،سرسفرهازنمكداناستفادهنشود
 
مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتاظهارکردغذاهايكنسروشدهوبسياريازموادغذاييبسته بنديشدهوآماده،دارايمقاديرزيادينمكهستند،بههميندليلبهتراستمصرفاينموادغذاييمحدودشدهوبرايبهبودطعمغذاوكاهشمصرفنمكدرهنگامتهيهغذاهابهجاينمكازسبزي هايتازهومعطر،سير،ليموترش،آبنارنج،آويشنوشويداستفادهشودهمچنین،مصرفغذاهايشورمانندآجيلشور،انواعفرآورده هایغلاتحجیم شدهپفكوچاکلزچيپس،انواعشورنظيرخيارشوروکلمشور،ماهيدودي،سوسيسوكالباسوغذاهایکنسرویراكاهشپیداکند
 
دکترعبداللهیتصریحکردجوششيرينكهممکناستدرانواعنانوكيكبهكاررود،دارايمقدارزياديسديمعنصرموثرهنمكاستبنابرايندرافراديكهبهعلتابتلابهبيماريمحدوديتمصرفنمكدارند،مصرفموادحاويجوششيرينهمبايدبسيارمحدودشود
 
مدیرکلدفتربهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشتتاکیدکردنمكبايدبهمقداربسياركمودرحدگرمدرروزمصرفشودافرادیکهسنشانبالایسالاستویامبتلابهفشارخونبالاوبیماریهایقلبیعروقیهستند،بایدروزانهکمترازگرمنمکمصرفکنندواینمقداركمنمكنيزبایدفقطازنوعتصفيهشدهيددارباشد

نسخهچاپيارسالبهدوست

چهارشنبه٨خرداد١٣٩٨١٤٢١شمارهخبر١٩١٠٣٠تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top