قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305459
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

جلب مشارکت انجمن های علمی و بوردهای تخصصی در بسیج ملی کنترل فشار خون

جلبمشارکتانجمنهایعلمیوبوردهایتخصصیدربسیجملیکنترلفشارخون

 عضوکارگروهآموزشبسیجملیکنترلفشارخونازجلبمشارکتانجمنهایعلمیوبوردهایتخصصیدراینبسیجملیخبرداد

بهگزارشوبدا،دکترنیلوفرپیکریگفتارتباطباانجمنهایعلمیمرتبطبافشارخونازجملهانجمنهایبیماریهایقلبی،عروقی،نفرولوژی،تغذیهوسایرانجمنهایعلمیکشورنوعینوآوریبودکهدرکارگروهآموزشبسیجملیکنترلفشارخونصورتگرفت

ویافزوداینکارگروهماموریتدارداولامحتوایآموزشیمرتبطبافشارخونراباتوجهبهگروهمخاطباعمازکارکناننظامسلامت،افرادجامعه،بیمارانوافراددرمعرضخطرجمعبندی،تدوینوارائهکندتابانکاطلاعاتیغنیدراینخصوصفراهمشود

دکترپیکریادامهدادماموریتدومکارگروهآموزشایناستکهدرسطوحاستانیباهمکاریشبکههایاستانی،حمایتهایعلمیواجراییدرراستایاجرایبسیجملیرافراهمسازد

ویبیانکردتعاملبابوردهایتخصصیمرتبطباموضوعفشارخوناقدامدیگراینکارگروهبودهمچنینازاینبوردهاخواستهایمبهغنیترشدنمحتواهایآموزشیموجودکمککنند

عضوکارگروهآموزشبسیجملیکنترلفشارخوندرپایانگفتبهتماممعاونانآموزشیدانشگاههایعلومپزشکیکشورماموریتدادهشدهاستکهبابهرهگیریازپتانسیلاعضایهیاتعلمیودانشجویانداوطلببهاجرایبهتربسیجملیکنترلفشارخونکمککنند

چهارشنبه٨خرداد١٣٩٨١٣٠٣شمارهخبر١٩١٠٢٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top