آخرین اخبار

کد خبر: 305459
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۳۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

جلب مشارکت انجمن های علمی و بوردهای تخصصی در بسیج ملی کنترل فشار خون

جلبمشارکتانجمنهایعلمیوبوردهایتخصصیدربسیجملیکنترلفشارخون

 عضوکارگروهآموزشبسیجملیکنترلفشارخونازجلبمشارکتانجمنهایعلمیوبوردهایتخصصیدراینبسیجملیخبرداد

بهگزارشوبدا،دکترنیلوفرپیکریگفتارتباطباانجمنهایعلمیمرتبطبافشارخونازجملهانجمنهایبیماریهایقلبی،عروقی،نفرولوژی،تغذیهوسایرانجمنهایعلمیکشورنوعینوآوریبودکهدرکارگروهآموزشبسیجملیکنترلفشارخونصورتگرفت

ویافزوداینکارگروهماموریتدارداولامحتوایآموزشیمرتبطبافشارخونراباتوجهبهگروهمخاطباعمازکارکناننظامسلامت،افرادجامعه،بیمارانوافراددرمعرضخطرجمعبندی،تدوینوارائهکندتابانکاطلاعاتیغنیدراینخصوصفراهمشود

دکترپیکریادامهدادماموریتدومکارگروهآموزشایناستکهدرسطوحاستانیباهمکاریشبکههایاستانی،حمایتهایعلمیواجراییدرراستایاجرایبسیجملیرافراهمسازد

ویبیانکردتعاملبابوردهایتخصصیمرتبطباموضوعفشارخوناقدامدیگراینکارگروهبودهمچنینازاینبوردهاخواستهایمبهغنیترشدنمحتواهایآموزشیموجودکمککنند

عضوکارگروهآموزشبسیجملیکنترلفشارخوندرپایانگفتبهتماممعاونانآموزشیدانشگاههایعلومپزشکیکشورماموریتدادهشدهاستکهبابهرهگیریازپتانسیلاعضایهیاتعلمیودانشجویانداوطلببهاجرایبهتربسیجملیکنترلفشارخونکمککنند

چهارشنبه٨خرداد١٣٩٨١٣٠٣شمارهخبر١٩١٠٢٦تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top