قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 305468
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۵۰
دسته: دولت
پرینت
ایمیل

سیل با 61 درصد و زلزله با 28 درصد بیشترین مخاطرات ایران طی 40 سال

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایااعلامکرد

سیلبادرصدوزلزلهبادرصدبیشترینمخاطراتایرانطیسال

 

 

 

 مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاگفتبراساسمطالعاتانجامشده،نسبتوقوعمخاطراتدرایرانطیسالهای تا،سیلبادرصدوزلزلهبادرصدبیشترینمخاطراترخدادهبودهاند

 

بهگزارشوبدا،دکترمحمداسماعیلمطلقدرجلسه مدیریتبحراندانشگاههاودانشکدههایعلومپزشکیقطبجنوبغربکشورکهدراهوازبرگزارشد،اظهارداشتایرانطیسالهایجزوکشورنخستازنظرتعدادجمعیتتحتتاثیرمخاطراتطبیعیبودهودرسالازنظرمرگناشیازبلایادارایسطحخطر؛دارایرتبهازبودهاست

 

مشاورمعاونبهداشت وزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاادامهداددربلایایطبیعی،بیشترینصدمهبهمناطقمحروموافرادداریوضعیتاقتصادی،اجتماعیپایینواردمیشودوگروههایآسیبپذیردربلایاشاملمادرانباردار،کودکان،سالمندان،معلولینوبیمارانمبتلابهبیماریهایخاصهستند 

 

ویگفتبررسیمقایسهمرگومیرزلزلهبمومرگومیرعادیسالهاینشهرستاننشانمیدهد،مواردمرگدرزمانزلزلهنسبتبهمواردمرگساله،بیشازبرابرافزایشدرکلمواردمرگ ومواردمرگزنانباردارافزایشبرابریداشتهاستوبههمینترتیبدرموردکودکانزیرسالنیزصدقمیکندکهافزایشیدرحدوددرصدیداشتهاست

 

دکترمطلقدرادامهبهآمارمرگومیروآسیبهایجسمیواردهبهجمعیتآسیبدیدهدرسیلاخیردرکشوراشارهکردواظهارداشتکهطیاینحادثهنفرمصدومونفرفوتکردهانددرحادثهمذکوردربخشسلامتبهخانهبهداشتومرکزبهداشتیدرمانیآسیبواردشد

 

ویدرادامهبهمهمترینوظایفدفترمدیریتکاهشخطربلایااشارهکردوگفتارتقایایمنیسازهایوغیرسازهایواحدهایبهداشتی،تقویتسامانههایپشتیبانیعملیاتپاسخدردانشگاههایعلومپزشکیکشور،تقویتزیرساختهایژئوانفورماتیکمدیریتخطربلایا،اجرایکشوریسامانهثبتوقوعوپیامدهایبلایا،تدوينواجرايبرنامهمانورهايميدانيودورميزيازمهمترینوظایفاست

 

دکترمطلقدرپایانبهاقداماتحوزههایمختلفعملیاتیبخشبهداشتازجملهسلامتروان،سلامتمحیطوکار،جمعیتوسلامتخانواده،تغذیهوپیشگیریازبیماریهااشارهکردوگفتخوشبختانهبااقداماتصورتگرفتهدرتمامیسطوحبهویژهکارشناسانبهداشتشاهدهیچگونهشیوعبیماریواگیرداردرمناطقدرگیرسیلنبودهایم

پنجشنبه٩خرداد١٣٩٨١٢١١شمارهخبر١٩١٠٣٩تعدادنمايش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top